Language

(2.2.2016) Informace pro pacienty MUDr. Václava Pilaře

Veškerou zdravotnickou dokumentaci pacientů všeobecného lékaře, MUDr. Václava Pilaře, který měl svou ordinaci v SUNNu v Bílině, převzal Krajský úřad Ústeckého kraje. Zdravotnická dokumentace bude Krajským úřadem ÚK neprodleně předána novému lékaři, kterého si pacienti sami zvolí, a to na základě písemné žádosti tohoto nového lékaře, nebo na základě písemné žádosti samotného pacienta. Součástí žádosti musí být jméno a příjmení pacienta, rodné číslo nebo datum narození, adresa místa trvalého pobytu, identifikační údaje předchozího lékaře a identifikační údaje nově zvoleného lékaře. Žádosti lze zasílat poštou na adresu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, nebo e-mailem na epodatelna@kr-ustecky.cz.