Language

Označování budov

 

M Ě S T O    B Í L I N A

Nařízení č. 2/2013

Označování budov

 

Rada města Bíliny na svém zasedání dne 03.04.2013 vydala usnesením č.  214/II       na základě ustanovení § 31a § 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení upravuje povinnosti a postup právnických a fyzických osob při označování budov a budov obytných, provozních, obchodních, kulturních, zdravotnických, sportovních a jiných (dále jen „objektů trvalého či dočasného charakteru“), jakož i základních zásad přehledné orientace ve městě Bílina.

 

Čl. 2

Forma označování a číslování objektů trvalého nebo dočasného objektu

 

1)      Objekty trvalého i dočasného charakteru musí být číslovány. Každé veřejné prostranství, které má svůj název a zahrnuje v sobě objekty trvalého charakteru, musí mít také své samostatné číslování.

 

2)      Všechny objekty trvalého charakteru musí být opatřeny u hlavních vchodů z ulice, u vrat či u plotové branky vlevo při pohledu směrem z budovy, nejvýše do 2,5 m od země tabulkami:

 

a)      červenou s bílým rámečkem a bílou arabskou číslicí, která obsahuje číslo popisné, na němž se objekt nachází,

b)      modrou  s bílým rámečkem a bílou arabskou číslicí, která obsahuje číslo orientační, pokud bude přiděleno. Tabulka se umístí pod tabulku s číslem popisným.

 

Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné. Čísla popisná a evidenční, která byla přidělena, nelze užívat opakovaně a to ani v případě přečíslování. Číslo orientační se opakovaně přiděluje pouze v případě, že nová budova stojí na místě budovy zaniklé.

 

3)      Všechny objekty dočasného charakteru, které slouží k prozatímnímu, krátkodobému či dočasnému bydlení, provozování sezonní či příležitostné obchodní nebo výrobní činnosti, musí být označeny žlutou tabulkou s černým rámečkem a černou arabskou číslicí, která obsahuje číslo evidenční, na němž se objekt nachází.

 

4)      Vlastník objektu trvalého i dočasného charakteru je povinen si pořídit domovní tabulky na své náklady a neprodleně je připevnit na veřejně viditelné místo u hlavního vchodu objektu a udržovat je čitelné a čisté.

 

 

5)      Číslo popisné u nově vzniklé stavby přiděluje Odbor správní a vnitřních věcí Městského úřadu Bílina na základě žádosti stavebního úřadu, který následně bude stavbu, včetně čísla popisného, definičního bodu a adresního místa vnášet do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN).

Stavebník musí předložit stavebnímu úřadu oznámení o užívání stavby nebo kolaudační souhlas.

 

6)      Popisné číslo je budově přiděleno trvale a může být změněno nebo odejmuto ve zcela výjimečných případech, jako jsou např.:

o   změna katastrálních hranic

o   změna užívání stavby

o   odstraněním budovy

 

7)      O nově přiděleném čísle popisném a orientačním vydá odbor správní a vnitřních věcí-evidence obyvatel vlastníku nemovitosti písemný doklad.

 

 

Čl. 3

Sankce

 

1)      Porušení povinnosti nebo zákazu stanoveného zákonem o obcích fyzickou osobou je postižitelné jako přestupek dle § 47, písm. b), odst. 1, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

2)      Porušením povinnosti nebo zákazu stanoveného zákonem o obcích vlastníkem nemovitosti, jímž je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, nejde o přestupek, ale o správní delikt podle § 58, odst. 1, písm. a) zákona 128/2000 Sb., o obcích.

 

 

Čl. 4

Předepsaná provedení tabulek

 

1)      Tabulka s číslem popisným je smaltovaná nebo plastová o velikosti 20 x 16 cm, výška písma 9 cm.

 

2)      Tabulka s číslem evidenčním a orientačním je smaltovaná nebo plastová o velikosti 20 x 16 cm, výška písma 9 cm.

 

 

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

 

1)      Označení budov čísly popisnými/evidenčními/ orientačními pouze jinak, než domovními tabulkami, nebo domovními tabulkami v jiném barevném provedení, než je uvedeno v čl. 2 odst. 2), nebo umístění domovních tabulek nesplňující požadavky v čl. 4, odst. 1) a 2) musí být uvedeno do souladu s tímto nařízením nejpozději do 31.05.2013.

 

2)      Označení budov domovními tabulkami splňujícími požadavky na velikost (čl. 4 odst. 1) a 2) ) a barevné provedení (čl. 2 odst. 2) ), ale nikoliv ostatní požadavky (např. typ písma, orámování apod.) nemusí být měněna.

 

Čl. 6

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.04.2013.

 

 

 

 

                 Josef Horáček v. r.                                                           Mgr. Zdeněk Rendl v. r.

                    starosta města                                                             místostarosta

 

 

Vzor cedulek

 

 

ČÍSLO POPISNÉ

 

ČÍSLO ORIENTAČNÍ

 

ČÍSLO EVIDENČNÍ

 

 

 

Nařízení č.2/2013  ­­–  O označování budov, vydané RM usnesením č. 214/II  ze dne  03.04.2013.