MP Bílina

 Vítejte na stránkách Městské policie Bílina 

     Městská policie Bílina působí na území města od 27.2.1992. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města Bíliny č. 3/1992, vydanou na základě zákonů ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města Bíliny. Na základě veřejnoprávní smlouvy působí také v Ledvicích, Hrobčicích, Světci, Hostomicích a Ohníči, včetně jejich spádových obcí. Nově také v obcích Měrunice, Bžany a v Kostomlatech pod Milešovkou.

Nábor nových kolegů

Hlídejte si svá zvířata a dbejte opatrnosti při procházkách se psy  

Hlídky městské policie opakovaně přijímají oznámení o volně pobíhajících psech v sídlištích nebo v ulicích ve městě. Často se stává, že nezodpovědný majitel pouze psa z bytu vypustí na venčení a po vykonání potřeby jej zase pustí zpět. Nezodpovědné jednání majitelů psů přináší riziko zranění osob jejich volně pobíhajícím psem i nepříjemné množství psích exkrementů na veřejném prostranství.

Problematiku chovu psů i koček upravuje znění zákona 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání (například mít zabezpečeného psa proti útěku ze soukromého pozemku včetně povinnosti přihlásit psa k evidenci a mít zaplacený poplatek). Dále je ve městě Bílina platná OZV 6/2013 o pravidlech pohybu psů na veřejném prostranství a vymezených prostorech pro volné pobíhání psů. V roce 2016 bylo městskou policií umístěno do útulku, který je smluvně zajištěn městem, celkem 64 psů a koček, další desítky zvířat byly předány svým majitelům.

   S jarem, úklidem a přípravou pozemků i zahrádek či v důsledku dětských her strážníci městské policie častěji zasahují u požárů travních porostů

V této souvislosti městská policie upozorňuje občany, že vypalování travních porostů může být nebezpečné, znečišťuje ovzduší, poškozuje a ničí rostliny i živočichy, a je přímo zakázané zákonem o ochraně ovzduší, zákonem o požární ochraně a zákonem o ochraně přírody a krajiny. Oheň založený v přírodním prostředí se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. Apelujeme proto na občanskou ohleduplnost a zodpovědnost, jde především o bezpečí osob a majetku.

Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách města Bíliny (OZV 2/2012 – požární řád města, OZV 10/2010 -  o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města. Za uvedené jednání hrozí pokuta v řádu desetitisíců korun. Poslední případy byly strážníky zaznamenány na Teplickém Předměstí a na loukách pod Bořněm.

   Řidiči, jezděte opatrně, chodci, buďte vidět

S jarem a příchodem teplých dní začne houstnout silniční provoz. Na silnice vyjíždějí častěji i sváteční řidiči. Proto strážníci apelují na zodpovědnost řidičů a všech účastníků provozu na pozemních komunikacích, aby se chovali zodpovědně a bezpečně. Také připomínají chodcům a zejména školním dětem, aby byly na komunikaci vidět, tj. za snížené viditelnosti používaly reflexní prvky. Ty mějte na ošacení, školních brašnách či jiných doplňcích nejen při pohybu mimo obec, jak to nařizuje zákon, ale kdykoliv se pohybujete v silničním provozu. S ohledem na bezpečnost silničního provozu strážníci MP Bílina plánují zvýšit počet kontrol také ve spolupráci s policií ČR.

 

____________________________________________

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití
dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce
se podílí v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení
se podílí na prevenci kriminality v obci
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

TOPlist

 • Černý pasažér

  Hlídka městské policie zasahovala na nádraží ČD ve vlaku, kde dle sdělení výpravčího se nacházel černý pasažér, který průvodčímu odmítl sdělit totožnost a odmítl respektovat vyloučení z přepravy a opustit vlak.  Strážníci osobu vyzvali, aby opustila vlak a prokázala svoji totožnost, což tak učinila.  Po prokázání totožnosti strážníkům výpravčí muži vypsala pokutu a tento pak byl vykázán z prostoru nádraží.

 • Vysypané sklo v Chudeřicích

  Strážníci asistovali u dopravní nehody u sklárny v Chudeřicích, kde se z vozu vysypalo na vozovku sklo.  Na místo byla vyslána odklízecí firma ze sklárny, která danou věc způsobila, aby silnice byla uklizena a uvedena do původního stavu. V součinnosti byly také vyrozuměny technické služby, aby nebezpečná situace byla co nejdříve odstraněna. Vzhledem k provozu na komunikaci byla na místě také hlídka PČR, aby řídila dopravu. Následně se po odstranění rozbitého skla a očištění vozovky podařila komunikace zprůjezdnit.

 • Schovaný muž na toaletách

  Při kontrole nádražní haly sdělil pracovník ČD strážníkům, že mají na toaletách schovaného člověka, který se tam zamkl a nechce toalety opustit. Mohlo by se jednat o bezdomovce či drogově závislou osobu. Strážníci osobu vyzvali, aby odemkla WC a prověřili důvod jejího chování. Dále byla osoba lustrována v databázích PČR, zda není v celostátním pátrání s negativním výsledkem. Vyšlo najevo, že mladík odešel z domova od rodičů a proto se schovává. Rozhodl se jet ke své tetě. Byl poučen a z nádraží vykázán.

 • Schovaný muž na toaletách

  Při kontrole nádražní haly sdělil pracovník ČD strážníkům, že mají na toaletách schovaného člověka, který se tam zamkl a nechce toalety opustit. Mohlo by se jednat o bezdomovce či drogově závislou osobu. Strážníci osobu vyzvali, aby odemkla WC a prověřili důvod jejího chování. Dále byla osoba lustrována v databázích PČR, zda není v celostátním pátrání s negativním výsledkem. Vyšlo najevo, že mladík odešel z domova od rodičů a proto se schovává. Rozhodl se jet ke své tetě. Byl poučen a z nádraží vykázán.

 • Nezletilé dívky byly opilé

  V rámci kontrol požívání alkoholu mladistvými zjistili strážníci dvě opilé dívky. Oběma bylo patnáct let a strážníci jim naměřili 0,24 a 0,4 promile alkoholu v dechu. Obě dívky byly předány matkám. Případ nyní řeší oddělení sociálně - právní ochrany dětí. V šetření je také nezletilá dívka, která jim alkohol podala a prodejce, který ho prodal. (pn)

 • Strážníci pomohli diabetikovi v šoku

  Nemocnému muži pomohli strážníci před supermarketem Lidl. Tamní ostraha si všimla muže, který zaparkoval vůz před vchodem do obchodu a při vystupování se podivně motal. Po chvíli si zase sedl do vozu. Strážný ze supermarketu si myslel, že se jedná o opilého řidiče a přivolal hlídku městské policie. Ta však záhy zjistila, že muž není opilý, ale že je diabetik a udělalo se mu špatně. “Muž byl v šoku a měl záchvat. Hlídka ihned přivolala sanitku a poskytla muži první pomoc a glukózu,” popsala případ ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár. Muže záhy záchranáři převezli do duchcovské nemocnice, práce strážníků však ještě neskončila. “Jelikož vůz stál na místě, kde je to zakázáno, přeparkovali jsme ho a klíče jsme předali řidiči, kterému se již udělalo lépe. Zkoušeli jsme také kontaktovat jeho družku, aby o celé situaci věděla, to se ale nejprve nepodařilo. Během chvíle se však ozvala sama a my jsme jí předali informace,” doplnil ředitel. (pn)

Stránky

Kamery MKDS

 Městská policie Bílina v současnosti obsluhuje 34 kamer MKDS.

Za Chlumem - 2 kamery u garáží  
Nábřeží 466 - uvnitř budovy nádraží ČD  
Mírové náměstí - na domě č.p.87

Dětský koutek - na domě č.p. 21
ul. Želivského - na domě č.p. 55
ul. Zámecká - na domě č.p. 32
ul. Seifertova - na domě č.p. 105
ul. Síbova - na domě č.p. 315
ul. Fügnerova - na domě č.p. 255
ul. Bezejmenná - na domě č.p. 255
ul. Teplická - u domu č.p. 598
ul. Teplická - dětské a sportovní hřiště
ul. Teplická v areálu bývalých kasáren
ul. M Švabinského - na domě č.p. 663
ul. M. Švabinského - před domem č.p. 652
ul. Havířská - v zahradě DDM
ul. A. Sovy - na domě č.p. 666
ul. Čapkova - na domě č.p. 838
ul. Mostecká - u hřbitova
Nádraží ČD - před vchodem do haly ČD
Za Chlumem - na domě č.p.750
Za Chlumem - na domě č.p.785
Za Chlumem - na domě č.p.787
Za Chlumem - skatepark u ZŠ
Za Chlumem - na domě č.p.751
ul. Bílinská - okružní křižovatka u radnice
ul. Havířská - na domě čp. 582 - KB1
ul. Havířská - na domě čp. 582 - KB2
ul. Havířská - na domě čp. 582 - KB3
ul. Havířská - na domě čp. 583 - KB1
ul. Havířská - na domě čp. 583 - KB2
ul. Havířská - na domě čp. 583 - KB3

Na dalším rozšíření MKDS do exponovaných lokalit stále pracujeme.

       _________________________________________________

Městská policie Bílina používá na základě ustanovení § 24b odst. 1, zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii přenosné automatické kamery, osobní minikamery a  kamery ve služebních vozidlech. Tyto kamery jsou používány na celém území města Bíliny a smluvních obcí.

 

Informace o odchycených psech a kočkách

    Kliknutím na podtržený text budete přesměrování na web útulku v Jimlíně. Do tohoto útulku umisťuje Městská policie Bílina  odchycené psy a kočky. Na webu najdete aktuální fotografie psů a koček včetně informací kdy a kde byli odchyceni.

    Útulek Jimlín - Jaroslav a David Kubalíkovi, Jimlín 147, Louny1, 440 01

  tel: 604 451 258 (8-18h) - NEPOSÍLAT SMS!

  e-mail: utulek.jimlin@centrum.cz
  Skype: utulek-jimlin (pracovní dny 8-14h)
  ICQ: 357 066 249 (pracovní dny 8-14h)
   

Informace o dalších odchycených či nalezených zvířatech
 

    V případě odchytu jiných zvířat, jsou tato umisťována v záchranných stanicích. Městská policie Bílina využívá služeb dvou stanic.

    ZS Zoopark Chomutov - tel.:  474 629 917, 474 624 185 - Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

    ZS Falco Dolní Týnec - tel.:  606 280 121 - Jana Tomšovská, Dolní Týnec 39, 412 01 Litoměřice

 

Zákony - klikněte na šipky

►►►

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Bíliny - otevřít zde >>>

Usnesení Rady města Bíliny - otevřít zde >>>

Usnesení Zastupitelstva města Bíliny - otevřít zde >>>

Úřední deska MěÚ Bílina - otevřít zde >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevence kriminality

Jedním z úkolů městské policie je podílet se na prevenci kriminality v obci. Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality a sociálně patologickými jevy.

Mezi hlavní aktivity preventisty městské policie patří především pořádání besed a přednášek v mateřských a základních školách, v klubech seniorů a v jiných společenstvích. Jejich základem je cíleně a systematicky oslovovat děti, mládež, seniory i ostatní veřejnost prostřednictvím metodicky zpracovaných preventivních programů se zaměřením na celou šíři rizikového chování (bezpečné chování, sociálně–patologické jevy, základy právního vědomí, bezpečný pohyb v silničním provozu, ochranu osob a majetku) a na seznamování s činností městské policie.

Pro základní školy nabízíme ve školním roce 2016/2017 přednášky na níže uvedená témata:

Pro 1.stupeň ZŠ

Téma

vhodné pro

BESIP – chůze po chodníku, přecházení silnice

1. ročník

BESIP – jízda na kole

2. ročník

Pozor jehla

1.- 3. ročník

Šikana

2.- 5. ročník

Oběť či svědek trestného činu, tísňová volání

3.-5. ročník

Televize, počítač, konzole – zábava nebo nebezpečí?

3.-5. ročník

Nebezpečí internetu

3.-5. ročník

Záškoláctví

4.-5. ročník

Bezpečné prázdniny

                      1.-5. ročník

 

Pro 2.stupeň ZŠ

Téma

vhodné pro

Šikana

6.-9.ročník

Kyberšikana

6.-9.ročník

Oběť či svědek trestného činu, tísňová volání

6.-9.ročník

Nebezpečí internetu

6.-9.ročník

Počítačová kriminalita

6.-9.ročník

Legální drogy a jejich rizika

6.-9.ročník

Městská policie a Policie České republiky – jsou stejné nebo rozdílné? (beseda ve spolupráci s PČR)

6.-7.ročník

Právní vědomí – bude nebo mi už bylo 15 let

9. ročník

 

Projekty prevence kriminality

Asistenti prevence kriminality

Dohledová služba – terénní pracovníci prevence kriminality

___________________________________________

Protidrogová prevence

Kontaktní centra

https://www.youtube.com/watch?v=FExW91MbB4Y&feature=youtu.be

Odborné sociální poradenství

https://www.youtube.com/watch?v=crRR9Cq04DQ&feature=youtu.be

Služby následné péče

https://www.youtube.com/watch?v=_kHJCQndHTU&feature=youtu.be

Terapeutická komunita

https://www.youtube.com/watch?v=bRQK1emTcvw&feature=youtu.be

Terénní programy

https://www.youtube.com/watch?v=icyPD69vC5c&feature=youtu.be

Užitečné odkazy

Město Bílina ►►►   Veřejný ochránce práv ►►►
Město Teplice ►►►   Euroregion Labe/Elbe ►►►
Městys Hostomice ►►►   Regionální info portál ►►►
Obec Hrobčice ►►►   Portál Veřejné správy ČR ►►►
Obec Světec ►►►   Portál institutu Polis ►►►
Město Ledvice ►►►   Portál Obecní policie ►►►
Obec Ohníč ►►►   Policie ČR ►►►
Obec Měrunice ►►►   Odcizená vozidla ►►►
Obec Lukov ►►►   Osoby v pátrání ►►►
Město Ústí nad Labem ►►►   Odcizené doklady ►►►
Ústecký kraj ►►►   Česká kancelář pojistitelů ►►►
Města a obce online ►►►   HNSP Bílina (poliklinika) ►►►
Ministersvo vnitra ►►►   Nemocnice Duchcov ►►►
Minist. práce a soc. věcí ►►►   Nemocnice Teplice ►►►
ČSSZ - OSSZ Teplice ►►►   Krajská zdravotní ►►►
Úřad práce Teplice ►►►   Senior portál ►►►
Katastrální úřad TP ►►►   Úřad na ochr. osobních údajů ►►►
Obec Kostomlaty ►►►   Linka bezpečí ►►►
Obec Bžany ►►►   Linka důvěry ►►►
         

 

Kontakty

Doručovací adresa Městská policie Bílina
Želivského 50/1
418 31 Bílina
 
       
E-mail mpbilina(zavináč)bilina.cz  
       
Operační středisko - stálá služba 417 810 999, 733 737 448  
       
Tísňová linka 156  
       
Mgr. Petr Kollár, ředitel Městské policie Bílina 417 810 950  
       
Marcel Špička, zástupce ředitele Městské policie Bílina 417 810 998  
       
Ing. Petra Krchová, technik 417 810 952  
       
Mgr. Radka Marková, prevence kriminality 417 810 956  
       
Petra Krásová, ekonomicko - hospodářský úsek 417 810 939