Language

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku

Městu Bílina byla schválena žádost o dotaci na projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000396) je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z obecního rozpočtu. Realizace projektu byla zahájena v červnu 2016 a bude ukončena v květnu 2018.

Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách ve správním obvodu ORP Bílina tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výstupem projektu bude vytvoření jednotného strategického dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku (MAP). MAP bude jedinečným dokumentem, který zajistí konkretizaci jednotlivých strategických rozvojových záměrů, a to do úrovně každého jednotlivého vzdělávacího zařízení zapojeného do projektu v ORP Bílina.

Velmi cenným podkladem budou výstupy z osobních jednání na úrovni pedagogické veřejnosti, rodičovské veřejnosti, zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání se zajištěním komunitního projednání zjištěných potřeb a záměrů, které povedou k jedinému hlavnímu cíly - zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách. Inovačním prvkem bude vytvoření podmínek pro partnerské aktivity s regionálními subjekty a ostatními aktéry v oblasti vzdělávání a identifikování a řešení místně specifických problémů a potřeb.

Z MAP budou vycházet konkrétní projekty, které budou navázány jak na čerpání evropských peněz, tak do budoucna i na národní či krajské dotační tituly. Na investiční projekty bude možné žádat o dotace ve výzvách z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dotace na neinvestiční projekty pak budou připraveny pro úspěšné žadatele v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a národních dotačních titulů MŠMT.

Místní akční plán je připravován v rámci  stanovených principů plánování. Při zpracování MAP tak  spolu plánují  a spolupracují hlavní aktéři vzdělávání, kterými jsou zřizovatelé (obce), poskytovatelé (MŠ, ZŠ a další organizace) a samotní uživatelé (rodiče). Tito aktéři  vzdělávání společně vytvoří dokument MAP prostřednictvím společného setkávání a spolupráce v pracovních skupinách.