Language

Aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bílina

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností  Bílina  byly pořízeny  v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, k 31.12.2008. Kompletní územně analytické podklady  jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístupv souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona na webových stránkách Města Bílina www.bilina.cz

 

Městský úřad Bílina – úřad územního plánování pořídil k 31.12.2008 první Územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Bílina (dále jen ÚAP). V současné době pořizujeme úplnou aktualizaci těchto ÚAP dle §28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

V této souvislosti byla zřízena webová instance MapServeru Města Bílina, která má umožnit příslušným orgánům veřejné správy, jimi zřízeným právnickým osobám a vlastníkům dopravní a technické infrastruktury (dále jen poskytovatelům údajů)  

 

ověření správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů,

 

které byly poskytnuty jednotlivými poskytovateli údajů v průběhu zpracování Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Bílina  a dále prostřednictvím   průběžných aktualizací. 

 

Webová instance MapServeru pro ÚAP bude všem poskytovatelům údajů zpřístupněna do 30.6.2010   na níže uvedeném internetovém přístupu:

 

http://62.77.64.203:48000/uap.html

Stránky na tomto internetovém přístupu jsou prozatím ve zkušebním provozu a dochází k úpravám a doplňování dat. Budeme proto rádi pokud nás upozorníte na chyby či nepřesnosti, které se mohly vyskytnout na e-mail: pevna@bilina.cz nebo na tel: 417 810 879, Ing. Alice Pevná, MěÚ Bílina, Úřad územního plánování.