Language

Etický kodex zaměstnance města Bílina

Článek 1 - Základní ustanovení, rozsah platnosti

1. Etický kodex stanovuje a popisuje zásady jednání a chování zaměstnanců Městského úřadu Bílina.

2. Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance Městského úřadu Bílina a je základní etickou normou vystupování zaměstnanců vůči veřejnosti.

3. Zaměstnanci  Městského úřadu Bílina jsou povinni vykonávat svou prácisouladuÚstavou České republiky, zákony a dalšími právními předpisy a konat tak, aby jejich činnost nebyla v rozporu s ustanoveními tohoto Kodexu. 

 

Článek 2 - Základní principy

Zaměstnanci Městského úřadu Bílina  při své činnosti vycházejí z desatera principů.  

 

1. Zajištění výkonu veřejné správy a samosprávy je službou občanům.

2. Zaměstnanec je vždy slušný, vstřícný, chápavý a nápomocný občanům, k nimž přistupuje bez předsudků a ke všem stejně. Zaměstnanec úřadu ve svém jednání nebere ohled na své osobní pocity, přátelství či sympatie.

3. Zaměstnanec své povinnosti plní odpovědně a efektivně, ve shodě se všemi právními předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele na úrovni, kterou si průběžně studiem i samostudiem prohlubuje. Při svém rozhodování přísně vychází z litery zákona.

4. Zaměstnanci vzájemně spolupracují, respektují se, předávají si potřebné informace, jsou k sobě navzájem vstřícní a kultivovaní.

5. Zaměstnanec neprovádí v pracovní době žádné činnosti, které se netýkají výkonu jeho práce. V pracovní době se bude věnovat výlučně záležitostem úřadu.

6. Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o informacích zjištěných při výkonu své práce.

7. Veškeré úřední úkony, jednání a požadavky občanů bude zaměstnanec vykonávat tak, aby nepůsobil bezdůvodné komplikace vyřízení záležitosti. Bude usilovat o to, aby byly při jeho práci dodrženy lhůty stanovené zákonem.

8. Zaměstnanec neposkytuje občanům neověřené informace a dále informace, k jejichž poskytnutí není kompetentní.

9. Zaměstnanec  pečuje o úpravu svého zevnějšku a dbá, aby jeho oblečení odpovídalo pracovnímu zařazení, místu výkonu práce a příležitosti.

10.Zaměstnanec se vždy chová tak, aby městský úřad a město bylo jako celek veřejností vnímáno pozitivně.

 

Článek 3 - Základní zásady

1. Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Bílina je plně v souladu s usnesením vlády ČR  č. 270/2001 ze dne 21. března 2001.

2. Jednání zaměstnanců Městského úřadu Bílina, které bude v rozporu s Etickým kodexem, bude řešeno podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

 

Článek 4 - Účinnost

Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Bílina nabývá účinnosti schválením Radou města dnem          19. října 2011.