Language

Finanční odbor

Náplň činnosti odboru

 • vede účetní evidenci města o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv včetně rozpočtového hospodaření města a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu
 • zpracovává účetní a další výkazy dle platné právní normy
 • vede evidenci majetku města, včetně kontroly, inventarizace a hospodaření s ním
 • dle platných právních předpisů zpracovává závěrečný účet města
 • metodicky řídí, organizuje a podílí se na sestavování rozpočtu města a jeho organizací
 • sestavuje návrh rozpočtu finančního odboru
 • metodicky řídí, organizuje a zpracovává rozbory hospodaření města a jeho organizací
 • podílí se na zpracování návrhů rozpočtových opatření dle podkladů ostatních odborů
 • zajišťuje aktuálnost rozpočtu s ohledem na schválená rozpočtová opatření
 • spravuje bankovní účty města, zabezpečuje platební styk
 • zajišťuje aktuálnost dispozičních oprávnění  k bankovním účtům, dle požadavku orgánů města zakládá je a ruší
 • zpracovává podklady pro přijetí úvěrů
 • předkládá návrhy na finanční investice a je jejich správcem
 • eviduje pohledávky města, vede databázi dlužníků
 • spolupracuje s exekutorem při vymáhání pohledávek města, podílí se na zpracování podkladů k přihlášení pohledávek města vůči dlužníkům, kteří vstoupili do likvidace nebo byl na jejich majetek prohlášen konkurz
 • zajišťuje vymáhání pohledávek města
 • shromažďuje a sestavuje podklady pro daňového poradce pro zpracování daně z příjmu za organizaci a pro auditorskou firmu pro provedení externího auditu ve smyslu příslušného právního předpisu
 • zpracovává daňové přiznání k DPH a dani silniční
 • spolupracuje při založení, změně nebo zrušení obchodních společností založených městem
 • zpracovává smlouvy o půjčkách z fondu rozvoje bydlení, sleduje splátky a vymáhání neuhrazených splátek
 • podává návrh na uzavření smluv k pojištění majetku města, eviduje a vyřizuje škodní a pojistné události
 • v souladu s platnými právními předpisy je správcem místního poplatku ze psů, místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, místního poplatku z ubytovací kapacity, místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, místního poplatku ze vstupného, místního poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt
 • navrhuje a zabezpečuje vydání obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům
 • podle platných právních předpisů vydává rozhodnutí o povolení tomboly
 • podle platných právních předpisů vydává rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojích na území města, provádí státní dozor nad provozem VHP
 • zpracovává návrhy interních směrnic týkajících se oblasti zabezpečované finančním odborem a v této oblasti metodicky řídí ostatní odbory MěÚ
 • vede evidenci uzavřených smluv, přijatých a poskytnutých darů
 • zpracovává a vede evidenci vnitřních podpisových vzorů pro kontrolu a schvalování účetních dokladů (podpisový řád)
 • zpracovává podklady ze svého okruhu činnosti pro potřeby ostatních odborů, např. pro podklady k žádostem o dotace
 • likviduje faktury spadající do kompetence odboru
 • vede spisovou agendu a archiv finančního odboru
 • zajišťuje poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zabezpečuje agendu související s činností finančního výboru
 • zpracovává materiály z okruhu své činnosti pro jednání v orgánech města

 

Mezi nejdůležitější právní předpisy k poskytování příspěvků, dotací … patří

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Mezi nejdůležitější právní předpisy k ohlašování veřejných produkcí, povolování ohňostrojů a pyrotechnických efektů  patří

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška města Bíliny č. 8/2015 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (pyrotechnické efekty a ohňostroje) na veřejných prostranstvích
 • Obecně závazná vyhláška města Bíliny č. 06/2011 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 
 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o používání zábavné pyrotechniky na území města Bíliny
 • Obecně závazná vyhláška města Bíliny č. 5/2004, o ochraně před nadměrným hlukem
 • Obecně závazná vyhláška města Bíliny č. 22/2010, o místním poplatku ze vstupného
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o  evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Právní předpisy používané k činnosti finančního odboru:

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

Vyhláška č. 357/2009 Sb., o rozpočtové skladbě

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o technických záznamech v technické formě a jejich předávání do CSÚS

Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Organizační struktura

1.   vedoucí

2.   vedoucí oddělení finanční účtárny

3.   rozpočet

4.   daně a finanční kontrola

5.   evidence majetku

6.   operativní evidence majetku

7.   místní poplatky I.

8.   místní poplatky II.

9.   místní poplatky III.

10. účetní příjmů

11. účetní výdajů

12. vymáhání pohledávek I.

13. vymáhání pohledávek II.

14. vymáhání pohledávek III.

 
Působnost úseků

1.   Vedoucí

a)   řízení odvětvového odboru

b)   tvorba vnitřních směrnic, pokynů a metodik

c)   tvorba vyhlášek k místním poplatkům, ke koeficientu k dani z nemovitosti

d)   zhodnocování volných finančních prostředků

2.   Vedoucí oddělení finanční účtárny

a)   výkon samostatné působnosti v oblasti účetnictví výdajů a financování města

b)   správa fondů, bankovních účtů města

c)   kontrola hospodaření s fondy a finančním portfoliem

d)   správa úvěrů a půjček města

e)   správa poskytovaných půjček z FRB

f)   kontrola správy pohřebiště

g)   kontrola přísp. organizace MTS

3.   Rozpočet

a)   výkon samostatné působnosti v oblasti plánování, rozpočtu, úprav rozpočtu, rozpočtových opatření, rozpočtový výhled

b)   kontrola hospodaření, vyúčtování hospodaření

c)   vyúčtování dotací, finanční vypořádání se státním rozpočtem, krajem a řízenými organizacemi

d)   dluhová služba

4.   Daně a finanční kontrola

a)   správa daňové povinnosti města v oblasti daně z příjmu za obec, daně darovací, daně silniční

b)   tombola

c)   zpracování, vedení a kontrola poskytovaných půjček z FRB

5.   Evidence majetku, operativní evidence majetku

a)   kontrola hospodaření s majetkem města

b)   evidence majetku poskytnutého zřízeným nebo řízeným organizacím

c)   inventarizace majetku

 1. evidence movitého a nemovitého majetku

6.   Místní poplatky I., II., III.

a)   výkon státní správy na úseku poplatku ze psů, lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity, ze vstupného, za provozovaný VHP, za provoz systému shromažďování, sběru, 

 přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů

b)   vydávání rozhodnutí o snížení, či prominutí poplatku, povolení splátek poplatku, zvýšení poplatku, prominutí příslušenství poplatku

c)   vydávání platebních výměrů k poplatkům

7.   Účetní příjmů

a)   výkon samostatné působnosti v oblasti účetnictví příjmů města

8.   Účetní výdajů  

a)   výkon samostatné působnosti v oblasti účetnictví výdajů města

9.   Vymáhání pohledávek I., II., III.

 1. výkon samostatné působnosti v oblasti správy a přenesené působnosti v oblasti vymáhání pohledávek města
Finanční odbor
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Zdeňková Iveta Vymáhání pohledávek I 417810971
Zavázalová Michaela, Ing. Vedoucí odboru 417810820
Starková Petra Daně 417810823
Skalická Eva Místní poplatky II 417810957
Kronusová Kamila Vymáhání pohledávek III 417810816
Hyrmanová Jana, Bc. Místní poplatky III 417810825
Eimanová Blanka Vymáhání pohledávek II 417810973
Bezuchová Anna Rozpočet 417810829
---- Místní poplatky I 417810827
Oddělení finanční účtárny
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Wasylyszynová Jaroslava Vedoucí oddělení 417810830
Strnadová Petra Evidence majetku 417810822
Martínková Kateřina Operativní evidence majetku 417810826
Ježková Veronika Účetní výdajů 417810832
Brantová Alena Účetní příjmů 417810964

Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet

19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický symbol: rodné číslo plátce.

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba napsat ostatní rodná čísla do zprávy pro příjemce anebo nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957,  nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz.