Language

Informace

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Bílina

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Bílina (dále jen "BR ORP Bílina") byla zřízena starostou města v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) a § 24 odst. 3 krizového zákona jako poradní orgán starosty obce s rozšířenou působností k přípravě na krizové situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

 

BR ORP Bílina projednává

 • přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • stav připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí nebo krizových situací,
 • krizový plán obce s rozšířenou působností,
 • vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou obce s rozšířenou působností,
 • finanční zabezpečení připravenosti obce s rozšířenou působností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
 • návrh ročního plánu kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje u obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a závěrů těchto kontrol,
 • návrh ročního plánu cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností, přijatých opatřeních a návrh způsobu odstranění zjištěných nedostatků,
 • další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a jejich řešení.

 

Členem Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Bílina byli jmenováni

 • 1. místostarostka města

 • 2. místostarostka města

 • tajemník městského úřadu

 • příslušník PČR určený ředitelem KŘ ÚK PČR

 • příslušník HZS kraje určený ředitelem HZS ÚK

 • zaměstnanec ORP zařazený do OÚ ORP, který je zároveň tajemníkem BR ORP

 • ředitel Městské policie Bílina