Language

Interní antikorupční program

I. Úvodní ustanovení

Korupce a boj proti korupci

 

Dne 7. listopadu 2000 byla podepsána jménem České republiky ve Štrasburku Občanskoprávní úmluva o korupci, která pro ČR vstoupila v platnost dne 1. ledna 2004. V Čl. 2 Úmluvy je korupce definována takto:

"Korupcí" se rozumí přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoli jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoli povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně.“

Usnesením vlády ČR č. 125 dne 17. února 1999 byl vyhlášen Vládní program boje proti korupci.  V souladu s vládní strategií vypracoval Městský úřad Bílina „Interní antikorupční program“.

 

II. Interní antikorupční program

 

a)    Korupce je transakce zpravidla mezi dvěma stranami. Jedna strana nabízí nebo poptává neoprávněnou výhodu za rozhodování ve věcech obecného zájmu.

 

b)    Korupčním jednáním je chápáno slíbení, nabídka nebo poskytnutí úplatku s cílem ovlivnit jednání nebo rozhodnutí, žádost o úplatek a přijetí úplatku.

 

c)    Úplatek nemusí mít vždy pouze finanční podobu tradiční „obálky“, ale může se jednat o poskytnutí informací, hmotných darů, poskytnutí jiných výhod, služeb a zvýhodňování známých a příbuzných. Není podstatné, jestli se úplatek nabídne před úředníkovým rozhodnutím nebo až po něm. Za součást či podhoubí korupce bývá též považován tzv. klientelismus (navazování známostí a vytváření vzájemně závislých vztahů).

 

 

III. Hlavní zásady programu

 

1.    Každý občan je povinen své podezření na korupční jednání zaměstnance úřadu oznámit na bezplatné protikorupční lince 199 zřízené Ministerstvem vnitra.

 

2.    Občan nesmí nabízet, slíbit ani dát úplatek.

 

3.    Za svou práci zaměstnanec nevyžaduje a nepřijímá žádné dary ani výhody.

 

4.    Zaměstnanec úřadu jedná v souladu s právními předpisy se všemi stranami rovnoprávně, bez ohledu na příbuzenské vztahy, politickou či jinou příslušnost.

 

5.    Veškerá úřední jednání se vedou na místech k tomu určených dle povahy správních aktů.

 

6.    Zaměstnance úřadu při jednání hájí veřejné zájmy a nezohledňuje své vlastní, nezneužije informací zjištěných na úřadě ve svůj prospěch nebo prospěch svých příbuzných a známých, případně ve prospěch jiného. Zaměstnanec úřadu neprodleně uvědomí tajemníka městského úřadu nebo starostu města o všech i potencionálních konfliktech zájmů, včetně těch, do nichž se dostal bez vlastního přičinění.

 

7.    Občan mající podezření na protikorupční jednání, má možnost obrátit se na kteréhokoliv zaměstnance úřadu, který mu bude nápomocen s řešením situace.

 

8.    Za přijímání opatření k prevenci korupčního jednání je odpovědný každý vedoucí pracovník úřadu.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 

 

a)    Tento interní antikorupční program byl schválen Radou města Bíliny na svém zasedání 16. listopadu 2011, usnesením č. 1093.

 

b)    Tento interní antikorupční program nabývá účinnosti dnem schválení.

 

c)    Přílohou č. 1 interního antikorupčního programu je Upozornění na korupci– výsledek průzkumu„Jak radnice využívají v komunikaci s občany a návštěvníky města MIC, internetové stránky, facebook a mobilní aplikace“.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ladislav Kvěch

tajemník městského úřadu