Language

Kancelář úřadu

A) V  samostatné působnosti:

 1. požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 2. spisová služba a předarchivní péče o dokumenty
 3. rozhlasový a varovný systém
 4. agenda zastupitelstva a rady města
 5. agenda vedení města
 6. údržba databáze právních a vnitřních předpisů města
 7. právník zabezpečující právní pomoc zaměstnancům MěÚ, zastupitelstvu města, radě města a organizačním složkám

 

     Oddělení informatiky

 1. správa a provoz sítě výpočetní techniky úřadu
 2. údržba hardwaru i softwaru
 3. nákup výpočetní techniky

 

B) Výkon státní správy v přenesené působnosti:

pracoviště krizového řízení - krizové řízení, obrana státu, ochrana obyvatelstva, utajované informace, hospodářská opatření pro krizové stavy

 

Tajemník:

 1. je zaměstnancem města,
 2. zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě nebo zvláštnímu orgánu města,
 3. plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou, starostou nebo místostarostkami,
 4. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu,
 5. plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům organizačních složek zřízených městem vyjma stanovení jejich platů,
 6. jenadřízený všem zaměstnancům úřadu vyjma zaměstnanců odboru interního auditu,
 7. stanoví podle zvláštních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazených do městského úřadu,
 8. stanoví vedoucím odborů (vyjma vedoucího odboru interního auditu) pracovní náplň s vymezením okruhu činností, povinností a odpovědnosti,
 9. řídí a kontroluje činnost úřadu prostřednictvím vedoucích odborů (kromě odboru interního auditu) a k tomu účelu jim ukládá závazné pokyny,
 10. zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva a rady prostřednictvím vedoucích odborů,
 11. vydává organizační řád, pracovní řád, spisový a skartační řád a další vnitřní směrnice
 12. podepisuje usnesení rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech přenesené působnosti svěřené úřadu, není-li k tomu oprávněn jiný pracovník úřadu,
 13. podepisuje usnesení rozhodnutí ve správním řízení při nepřítomnosti příslušného vedoucího odboru nebo v případě jeho vyloučení pro podjatost,
 14. vytváří koncepci rozvoje a komplexního zajištění přeneseného výkonu státní správy v obci s rozšířenou působností,
 15. plní další úkoly vyplývající ze zákona a dalších zvláštních zákonů,
 16. je odpovědný starostovi za plnění úkolů úřadu v samostatné i přenesené působnosti,
 17. předkládá návrhy radě města na jmenování a odvolání vedoucích odborů, kromě vedoucího interního auditu
Kancelář úřadu
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Kvěch Ladislav, Ing. Tajemník městského úřadu 417810810
Žofková Kateřina Asistentka I 417810801
Nodžáková Veronika, DiS. Asistentka II 417810802
Bártová Yvona Krizové řízení, spisová služba 417810853
Oddělení informatiky
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Dvořák Miloslav Vedoucí oddělení 417810855
Materna Karel Správce sítě I 417810850
Dimmer Petr Správce sítě II 417810851
Název souboru