Language

Krizové řízení

Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činnosti prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešení.
Pod tímto názvem se skrývá vše, co můžeme spojit s ochranou obyvatelstva při mimořádné události, jako jsou živelní pohromy /záplavy, povodně, požáry, vichřice, apod./, havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.
Problematiku přípravy na krizové situace a jejich řešení upravuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Krizový zákon mimo jiné vymezuje mezi orgány krizového řízení také orgány obce s rozšířenou působností, stanovuje úkoly a působnosti starostovi obce s rozšířenou působností a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Starosta města v návaznosti na úkoly obce s rozšířenou působností a městského úřadu obce s rozšířenou působností vyplývající ze z. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, zřídil pro přípravu a řešení mimořádných událostí Bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností Bílina  a Krizový štáb obce s rozšířenou působností Bílina.
Veškeré informace ohledně přípravy města na řešení mimořádných událostí můžete získat od starosty města, tajemníka městského úřadu nebo přímo od tajemnice BR ORP Bílina na telefonním čísle 417 810 853 nebo na e-mailu  bartova@bilina.cz.
 
Jestliže se ocitnete v jakékoliv mimořádné události, při které jsou ohroženy životy, zdraví, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, je třeba neprodleně přivolat odbornou pomoc. K tomuto účelu jsou zřízeny bezplatné telefonní linky tísňového volání.
  • 150        Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155        Zdravotnická záchranná služba
  • 158        Policie České republiky
  • 156        Městská policie              
  • 112        Tísňová linka

 

Při tísňovém volání musí být hovor co nejstručnější a co nejvýstižnější. Proto je nutno sdělit:

  • co se stalo,
  • kde se to stalo,
  • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, a vyčkat na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří pravdivost nahlášené zprávy.