Language

Krizový štáb ORP

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Bílina (dále jen KŠ ORP) byl zřízen v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 písm. a) a § 24b odst. 3 krizového zákona, jako pracovní orgán starosty obce s rozšířenou působností pro řešení krizových situací ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina.

KŠ ORP svolává starosta operativně, zejména k projednání zásadních záležitostí  týkajících se řešení krizové situace na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a k přijetí krizových opatření spojených s nezbytným omezením základních práv a svobod.

KŠ ORP projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu.

 

Složení krizového štábu ORP

Předsedou krizového štábu je starosta obce s rozšířenou působností

Členy krizového štábu jsou

      a) členové bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Bílina,

      b) členové stálé pracovní skupiny.

Členy stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou

      a) tajemník krizového štábu  /tj. tajemník bezpečnostní rady ORP/,

      b) vedoucí stálé pracovní skupiny /tj. zpravidla tajemník městského úřadu/,

      c) určení vedoucí zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazeni do obecního úřadu obce

          s rozšířenou působností, a dále

      d) zástupci základních složek IZS /tj. zástupce HZS ÚK, zástupce PČR ÚK, zástupce ZZS ÚK/.

 

Krizový štáb obce s rozšířenou působností Bílina bude pracovat v tomto složení:

 

1. Členové BR ORP Bílina

starosta města /předseda/

1. místostarostka města

2. místostarostka města

tajemník MěÚ Bílina

určený příslušník PČR

určený příslušník HZS

zaměstnanec ORP zařazený do OÚ ORP

ředitel městské policie  

 

2. Členové stálé pracovní skupiny

a) tajemník krizového štábu /tj. tajemník BR ORP/

b) vedoucí stálé pracovní skupiny /tj. zpravidla tajemník městského úřadu/

c) určení vedoucí zaměstnanci městského úřadu          

            vedoucí odboru správního a vnitřních věcí

            vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

            vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí       

            vedoucí finančního odboru

            vedoucí odboru nemovitostí a investic

            vedoucí obecního živnostenského úřadu

            vedoucí odboru dopravy

d) zástupci složek IZS

            zástupce HZS ÚK

            zástupce PČR ÚK

            zástupce ZZS ÚK