Language

Návrh Územní studie lokalita VĚTRÁK

pro lokalitu Větrák, vnitroblok ulic Liptická a Fišerova

 

 

Městský úřad Bílina,  pořizovatel Územní studie pro lokalitu Větrák, vnitroblok ulic Liptická a Fišerova , příslušný podle §6 odst. 1 v souladu s §24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů zadal zpracování Územní studie pro lokalitu Větrák, vnitroblok ulic Liptická a Fišerova.

 

Jednání s vlastníky dotčených pozemků se bude konat

 

dne 16.4. 2012 (pondělí) od 15.00 hodin

v hlavní budově Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina v 1. patře, 

zasedací místnost  č. 213 (obřadní síň).

 

Na jednání bude zajištěn odborný výklad zpracovatele územní studie.

 

Předmětem svolaného jednání je seznámit vlastníky dotčených  pozemků s variantním řešením Územní studie pro lokalitu Větrák, vnitroblok ulic Liptická a Fišerova. Dle výsledků  posouzení a závěrů jednání bude jedna z předložených variant dopracována do konečné podoby v souladu se   zadáním. Studie zohledňuje skutečný stav území, včetně nesouladu s katastrem nemovitostí (rozšíření ploch zahrad u RD). Přesahy zahrad do p.p.č. 2372/169, k.ú. Bílina územní studie vymezuje dle skutečného stavu v území tj. jako plochy zahrad u RD. Zbývající část p.p.č. 2372/169 bude řešena jako veřejný prostor (sportoviště, zeleň, klidové zóny, dětské hřiště) s dvěma návrhy na možné řešení tohoto veřejného prostoru.

 

S návrhem řešení územní studie je možné se seznámit v tištěné podobě na Městském úřadě Bílina, Stavební úřad – ÚÚP, Břežanská 50/4, Bílina  od  10.04.  do 20.04. 2012 v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři č. 305, mimo úřední dny dle domluvy u Ing. Alice Pevné (Tel:  417 810 879 nebo e-mail: pevna@bilina.cz), ve stejné lhůtě bude zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách města - www.bilina.czpod odkazem Městský úřad/ Územní plánování/ Aktuální informace.

 

Své  připomínky  můžete  uplatnit písemně  na  adresu  Městský  úřad  Bílina, SÚ – ÚÚP, Břežánská 50/4,

 418 31 Bílina do 25.4.2012, k později uplatněným připomínkám úřad územního plánování nebude přihlížet.  Územní studie pro lokalitu Větrák je dle §25 stavebního zákona územně plánovacím podkladem, který ověřuje možnosti a podmínky změn v území, slouží jako podklad pro rozhodování v území a na základě vyhodnocení úřadem územního plánování může sloužit jako podklad pro pořízení územně plánovací dokumentace. Nejedná se o závaznou územně plánovací dokumentaci.

 

 

DOKUMENTACE:

 

Textová část:

 

Průvodní zpráva

 

Grafická část:

 

1.      Varianta – sportoviště + parková úprava

2.      Varianta – víceúčelová univerzální plocha + parková úprava