Language

Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Lukov

Městský úřad Bílina, pořizovatel návrhu změny č. 1 Územního plánu Lukov, příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a)  a v souladu s § 24 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamujesouladu s §50 stavebního zákona zahájení  společného jednání o

 

Návrhu ZMĚNY Č. 1 územního plánu LUKOV

 

Dotčené orgány se vyzývajíuplatnění svých stanovisek nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 27.04.12. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky i sousední obce a krajský úřad. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání dne 27.03.2012 závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů.

 

Textová část:

 

Grafická část:

1) Hlavní výkres

2) Koordinační výkres

3) Předpokládaný zábor ZPF

4) Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

5) Výkres základního členění

6) Výkres širších vztahů