Language

Obecní živnostenský úřad

A) V samostatné působnosti:

 1. kontrola dodržování provozní doby a předmětu nájmu u nebytových prostor v majetku města určených k podnikání
 2. poskytuje poradenskou činnost v rámci spotřebitelské poradny Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS)

 

 

B) Výkon státní správy v přenesené působnosti:

 1. evidence zemědělského podnikatele dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
 2. vydávání a změny živnostenských oprávnění, vedení správních řízení o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo, nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění a ve věci zrušení živnostenského oprávnění, pozastavení provozování živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 3. vedení živnostenského rejstříku, včetně provádění zápisů do něj dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 4. provádění živnostenské kontroly dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 5. řešení přestupků a správních deliktů včetně ukládání sankcí za porušení povinností dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 6. řešení podnětů občanů řešitelné dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
 7. vedení evidence válečných hrobů dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, v platném znění
 8. provádění cenové kontroly u podnikatelských subjektů dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
 9. projednávání přestupků a ukládání sankcí podle § 24, § 30 a § 33 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 10. kontrolní činnost dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 11. dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění v rozsahu stanoveném obecnímu živnostenskému úřadu
 12. dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění v rozsahu stanoveném obecnímu živnostenskému úřadu
 13. dozor nad dodržováním povinností včetně ukládání sankcí dle zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění
 14. dozor nad dodržování povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění


 

Obecní živnostenský úřad
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Brodská Eva, Ing. Vedoucí úřadu 417810940
Haišová Lenka, DiS. Pracovník registrace I 417810942
Sentenský Bohumil, Bc. Pracovník kontroly I 417810943
---- Pracovník kontroly II 417810944

Důležitým údajem v živnostenském rejstříku je sídlo podnikatele!

Podnikatel je dle živnostenského zákona povinen v ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi uvést adresu sídla. Tato adresa je následně zapsána do živnostenského rejstříku. V sídle musí podnikatel zajistit kontakt s veřejností a orgány státní správy. Je to místo, odkud podnikatel řídí svou podnikatelskou činnost. Dle správního řádu doručuje správní orgán fyzické osobě písemnosti ve věcech podnikání na adresu sídla (§ 20 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.).  Pokud podnikatel změní adresu sídla je povinen to živnostenskému úřadu oznámit.

Z  hlediska správně fungujících obchodních vztahů je v zájmu podnikatele, aby adresa sídla v živnostenském rejstříku byla vždy aktuální. Aktuálnost tohoto údaje je velice důležitá a podnikatel tím předejde nepříjemnostem s veřejností, nebo možnému postihu ze strany správního orgánu.
Sídlo podnikatele je často zaměňováno s adresou provozovny. Provozovna je prostor, v němž je živnost provozována a podnikatel může mít provozoven i více.
Pro podnikatele je adresa sídla stěžejní, neboť adresa bydliště podnikatele není veřejným údajem v živnostenském rejstříku.
Objekt, v němž má podnikatel sídlo, je povinen viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby. Tato povinnost neplatí v případě, že podnikatel – fyzická osoba má sídlo totožné s bydlištěm.
Podnikatel je dále ve vztahu k sídlu povinen na žádost živnostenského úřadu po celou dobu svého podnikání prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území ČR sídlo, to neplatí má-li sídlo totožné se svým bydlištěm s výjimkou případů, že bydliště je na adrese sídla ohlašovny  (§ 31 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.). Této povinnosti není podnikatel zproštěn ani v případě, že oznámí přerušení provozování živnosti. V případě, že podnikatel právní důvod k užívání prostor sídla na žádost živnostenskému úřadu neprokáže, živnostenský úřad podnikateli živnostenské oprávnění zruší (§ 58 odst. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb.). 

 

UPOZORNĚNÍ  NA NOVELU  ZÁKONA  O  SILNIČNÍ  DOPRAVĚ

Městský úřad Bílina, Obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří provozují koncesovanou živnost „Silniční motorová doprava nákladní i osobní a taxislužba“ na skutečnost, že dnem 01.06.2012 vstupuje v platnost zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a další související předpisy. Novela je reakcí na již platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č.1071/2009 ze dne 21.10.2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání v silniční dopravě. Kromě rozsáhlých změn samotného zákona o silniční dopravě doznala zásadních změn i úprava, daná zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (živnostenský zákon), a to takto:

Držitelé doposud platných koncesí pro celou oblast „Silniční motorové dopravy" - nákladní vnitrostátní i mezinárodní, osobní i taxislužby budou moci svoji živnost provozovat i nadále, ovšem za podmínek, stanovených v této novele a postupně jim budou vydávána nová rozhodnutí o udělení koncese v závislosti na druhu provozované dopravy. Změny budou prováděny postupně u dopravců:

 1. - pro podnikatele v oblasti „silniční motorové dopravy nákladní  vnitrostátní a   

  mezinárodní   

  provozované vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny ,

       - pro podnikatele v oblasti osobní dopravy vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9

         osob včetně řidiče,

      -  pro podnikatele v oblasti taxislužby 

U těchto dopravců bude vše bez zásadních změn, dosavadní oprávnění k provozování živnosti zůstávají i po novele v platnosti, sladění s novou legislativou bude probíhat postupně (podnikatel nemusí o změnu rozhodnutí o udělení koncese žádat, nepředkládá žádné doklady).

 1. - pro podnikatele v oblasti silniční motorové dopravy nákladní  vnitrostátní a   

  mezinárodní,   provozované vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

       - pro podnikatele v oblasti  osobní dopravy vozidly určenými pro přepravu více než 9

         osob včetně řidiče

 

Dosavadní oprávnění k podnikání zůstávají v platnosti, podnikatel však má povinnost požádat v termínu do 31.5.2013 živnostenský úřad o změnu   rozhodnutí o udělení koncese a doložit nové doklady o odborné způsobilosti odpovědného zástupce podle nových pravidel. V případě, že podnikatel do 1 roku ode dne účinnosti zákona nepožádá o změnu rozsahu předmětu podnikání a nedoloží splnění zákonem stanovené podmínky, živnostenský úřad omezí změnou rozhodnutí o udělení koncese rozsah předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny p přepravě zvířat nebo věcí“ nebo „Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

Městský úřad Bílina, Obecní živnostenský úřad doporučuje podnikatelům, kteří podnikají ve výše zmíněném předmětu podnikání, aby se informovali o změnách na zdejším živnostenském úřadě tel. 417 810 945, 417 810 942 nebo si podmínky zjistily z jiných zdrojů a v případě, že se mají povinnost doložit doklady, aby to nenechávali na poslední chvíli.

 

Upozornění pro podnikatele

Rozšíření působnosti finančního arbitra

Obecní živnostenský úřad upozorňuje, že s účinností od 1. 7. 2011 nabýváúčinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a který rozšiřuje působnost finančního arbitra na spory ze spotřebitelských úvěrů a na spory z kolektivního investování a zřizuje Kancelář finančního arbitra jako organizační složku státu financovanou ze státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že okruh osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl rozšířen o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, jsou tyto osoby („instituce“) v souladu s ustanovením § 19 výše citovaného zákona o finančních arbitrech povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnou své zákonem dané identifikační údaje (jako např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.)

 Tato povinnost se tedy týká stávajících podnikatelských subjektů, kteří  provozují živnost vázanou „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ na základě vydaného živnostenského oprávnění i na podnikatelské subjekty, kteří vlastní volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47 „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo oboru č. 70 „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ a zprostředkovávají nebo poskytují spotřebitelské úvěry zatím na volnou živnost.  Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost splnit do 01.10.2011. Tuto informační povinnost mohou podnikatelé splnit na formuláři, který je zveřejněný na internetových stránkáchwww.finarbitr.cz. Za nesplnění informační  povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč.  

Žádáme proto podnikatele, kteří výše uvedené živnosti vlastní, aby tak učinili nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona tj. do 1.10.2011!