Language

Odbor interního auditu

V samostatné působnosti:

 1. koordinace výkonu finanční kontroly
 2. interní audity v útvarech města
 3. následné veřejnosprávní kontroly hospodaření zřízených příspěvkových organizací
 4. následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z prostředků města
 5. doporučení k přijetí nebo uložení nápravných opatření, případně odvodu finančních prostředků do rozpočtu města
 6. hodnocení účinnosti kontrolních systémů města včetně zřízených příspěvkových organizací
 7. stanoví hlavní směry rozvoje kontrolního systému pro účinné řízení města

 

Vedoucí odboru interního auditu pak zejména:

 1. zajišťuje plnění úkolů vyplývajících ze zákona o finanční kontrole,
 2. navrhuje starostovi opatření k zlepšení práce zaměstnanců zařazených do odboru interního auditu (dále jen „odbor“),
 3. navrhuje starostovi organizační změny v souvislosti se změnou objemu a typu činnosti odboru,
 4. navrhuje tajemníkovi řešení personálních a platových otázek zaměstnanců odboru,
 5. má povinnost se zúčastňovatjednání zastupitelstva a na vyzvání i jednání rady,
 6. stanovuje v rozsahu působnosti odboru konkrétní úkoly a opatření k  zajištění jejich plnění, rozsah práv, povinností a odpovědnosti podřízených zaměstnanců v písemných pracovních náplních,
 7. určuje rozsah oprávnění svého podřízeného k jednání jménem odboru v jednotlivých případech,
 8. zajišťuje úkoly související s opatřeními k řešení mimořádných situací, ochranou utajovaných skutečností a s plněním civilní ochrany, poskytnutí informací a údajů vedených útvarem na vyžádání státních orgánů, orgánů obcí, fyzických a právnických osob,
 9. poskytuje pracovní volno zaměstnancům zařazeným v odboru,
 10. odpovídá za organizaci práce a činnost odboru na svěřených úsecích, za spolupráci s ostatními odbory úřadu a státními orgány, za vybavení pracovišť odboru a zaměstnanců odboru potřebnými pomůckami a technickými prostředky,
 11. je oprávněn vyžadovat pomoc a spolupráci příslušných odborů při plnění úkolů, vyjadřovat se k záležitostem, které se dotýkají působnosti odboru, navrhovat opatření k zlepšení organizace, řízení a kontroly činnosti města,
 12. je odpovědný starostovi za plnění úkolů odboru.
Odbor interního auditu
Jméno a příjmení Funkce Telefon
----- Vedoucí odboru 417810962
Maciopová Jana Pracovník kontroly 417810963
Název souboru