Language

Odbor nemovitostí a investic

 • V samostatné působnosti:

Na úseku správy nemovitostí:

 1. bytová agenda
 2. agenda nebytových prostor
 3. energetika zařízení města
 4. revize na budovách
 5. údržba a opravy, kontrola a revize technických zařízení na budovách
 6. údržba bytů a budov
 7. opravy komunikací
 8. vymáhání a evidence pohledávek na nájemném
 9. financování a kontrola organizační složky - Azylový dům

     Na úseku investic:

 1. inženýrsko - investiční činnosti
 2. nákup investic (stroje a zařízení)
 3. výběrová řízení
 4. technického zhodnocení nemovitého majetku

 

 1. Výkon státní správy v přenesené působnosti
 2. spolupracuje a podílí se na územním plánování
 3. podepisuje usnesení, rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy na úseku územního plánování

 

Oddělení rozvoje města – dotační  tituly

 1.  veřejná a jiná finanční podpora
 2. dotační tituly a granty
 3. komunitní plánování – realizace závěrů
 4. návrhy ve věcech přípravy investic města
 5. návrhy realizačních strategií
 6. rozvojové projekty celoměstského významu
 7. metodika čerpání dotací
 8. příprava a realizace projektů ze strukturálních fondů EU

 

 

Popis  činnosti odboru

 1. správa bytové agendy
 2. správa nebytových prostor
 3. správa školských a ostatních zařízení města Bíliny vč. správy budov organizační složky Azylový dům
 4. správa majetkoprávní agendy
 5. kompletní investorsko inženýrská činnost (IIČ) na investičních akcích a dodávkách charakteru novostaveb, přístaveb, nástaveb, vestaveb, technického zhodnocení při modernizacích a rekonstrukcích, pořízení HIM strojů a zařízení a pořízení technologických souborů vč. souborů nemovitých kulturně historických památek města (jednotlivé fáze: příprava, realizace vyhodnocení, záruční doba)
 6. řízení a kontrola smluvně zajištěné externí právnické či fyzické osoby zajišťující IIČ na vybraných akcích
 7. IIČ plánovaných akcí oprav a údržeb zařazených do plánu
 8. agenda výběrových řízení (VŘ)
 9. agenda dotačních titulů pro investiční záměry města ve spolupráci s ostatními odbory

 

 

 

Organizační struktura:

 1. úsek IIČ
 2. úsek VŘ
 3. úsek předpisu nájmu
 4. úsek právní
 5. úsek ekonomický
 6. úsek závad a energetiky
 7. úsek přejímek bytů a nebytový prostorů
 8. úsek pasportu
 9. úsek odd.rozvoje měst

 

Náplň činnosti odboru :

 1. Úsek IIČ
 2. administrativní činnost vztažená k IIČ
 3. pro zajištění IIČ zajišťuje dokladové části
 4. spolupracuje s místně příslušným stavebním úřadem, odborem dopravy a odborem životního prostředí při vydávání stavebních či kolaudačních povolení, ohlášení či umístění stavby
 5. připravuje podklady pro jednání RM, ZM a odborné komise
 6. předává dokončené stavby a dodávky následným uživatelům a správcům
 7. archivuje projektové a dokladové části IIČ
 8. provádí kontrolu, vyhodnocení a závěrečné vyúčtování akcí
 9. zajišťuje dodržování uzavřených smluvních vztahů
 10. vede agentu dotačních titulů pro investiční záměry města
 11. zajišťuje po odborné stránce realizaci stavebních záměrů ostatních úseků

 

 1. Úsek VŘ
 2. administrativní činnost vztažená k IIČ
 3. připravuje podklady pro jednání RM, ZM a odborné komise
 4. pro VŘ zajišťuje veškeré náležitosti spojené s touto agendou ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek a interních pravidel města
 5. vede jednání o uzavření smluvních vztahů a předkládá smlouvy statutárním orgánům k podpisu
 6. spolupracuje na sestavování ročních plánů investic, oprav a údržeb ve spolupráci s ostatními odbory a zřizovanými a řízenými organizacemi

 

 1. Úsek předpisu nájmu
 2. uzavírá nájemní smlouvy vč. výpovědí a změn
 3. provádí měsíční uzávěrky změn a data předává inkasnímu středisku
 4. vede evidenci žadatelů o pronájem či změny
 5. zpracovává podklady pro jednání odborných komisí města
 6. zajišťuje agendu ve styku se správci objektů ve městě
 7. provádí kontrolu sestav a ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním objektů či bytů
 8. provádí vypořádání přeplatků a nedoplatků
 9. zajišťuje spisovou agendu vyplývající z uzavřených nájemních vztahů
 10. připravuje materiály pro jednání RM, ZM a odborné komise
 11. provádí činnost dle náplně práce v objektech města

 

 1. Úsek právní

           a)   zastupuje město Bílina a Městský úřad Bílina v rozsahu úseku před místními orgány státní

                       správy, Okresním soudem v Teplicích a Krajským soudem v Ústí nad Labem

 1. samostatně vyřizuje, zpracovává podklady, uplatňuje nároky jednotlivých případů
 2. upomíná dlužníky případně podává žaloby
 3. vede přehledné uložení veškerých písemností a právní agendy a potřebnou evidenci
 4. spolupracuje při vykonávání soudních nařízení

 

 1. Úsek ekonomický
 2. zpracovává rozpočet a provádí jeho změny v průběhu roku pro údržbu majetku s investic
 3. zpracovává čtvrtletní rozbory hospodaření
 4. provádí činnost dle náplně práce v agendě ekonomiky a účetnictví
 5. vede agendu příjmu a archivace faktur dle jednotlivých rozpočtových kapitol
 6. spolupracuje na sestavování ročních plánů investic, oprav a údržeb ve spolupráci s ostatními odbory a zřizovanými a řízenými organizacemi

 

 

 1. Úsek závad
 2. vede evidenci závad hlášených uživateli bytů vč.pojistných údálostí
 3. posuzuje osobně oprávněnost požadavků
 4. provádí namátkové kontroly v domech a bytech
 5. vede a archivuje potřebnou spisovou agendu spojenou s ostatními úseky
 6. zajišťuje opravy bytů i nebytových prostor v potřebné součinnosti s ostatními úseky
 7. při veškeré činnosti vyplývající z náplně práce se řídí platnými právními předpisy
 8. provádí činnost dle náplně práce v objektech města
 9. provádí činnost dle náplně práce v objektech městského úřadu
 10. zajišťuje činnost ve smyslu zákona č. 406/200 Sb., o hospodaření s energií

 

 

 

 1. Úsek přejímek bytů
 2. provádí fyzicky přejímky uvolněných bytů a nebytových prostor
 3. vyhotovuje předávací protokoly se všemi potřebnými údaji při přejímkách a předávání
 4. provádí fyzicky předávání bytů a nebytových prostor novým uživatelům
 5. v součinnosti s ostatními úseky vyřizuje vzniklou písemnou agendu

 

 1. Úsek pasportů
 2. zaznamenává počátek a konec nájemních vztahů
 3. provádí průběžnou aktualizaci pasportů
 4. provádí záznamy přesunů zařizovacích předmětů
 5. podává návrhy na změny kategorie bytových jednotek
 6. vyhotovuje nové pasporty převzatých objektů
 7. archivuje odděleně pasporty bytů a pasporty celých domů v případech prodeje celého objektu

 

 1. Úsek odd.rozvoje města
 2. zajišťuje vedení agendy správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků
 3. kontrola čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků včetně stanovování odvodů a penále za jejich neoprávněné použití nebo zadržení
 4. realizace projektů, včetně namátkové kontroly realizace projektu
 5. provádí vyúčtování a konečné vyhodnocení projektu v součinnosti s FO
 6. vytváří partnerství v rámci organizačních složek města a jeho rozpočtových organizací
 7. podílí se s ostatními odbory MěÚ na formulaci konkrétních investičních záměrů financovaných z rozpočtu města s podílem dotace a navrhuje jejich realizační strategii
 8. sleduje aktuálně vyhlášené výzvy k předkládání projektových žádostí o dotace a pravidelně o nich informuje ostatní odbory včetně RM a ZM
 9. v době nepřítomnosti zaměstnance funkce „Veřejná finanční podpora“  či „Komunitní plánování“ ho zastupuje v nezbytně nutném rozsahu jeho pracovní náplně
Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Bureš Jaroslav, Ing. MBA Vedoucí odboru 417810860 bures@bilina.cz
Sáblová Dana Bytová agenda, byty, právní 417810970 sablova@bilina.cz
Strunzová Miroslava Výběrová řízení 417810863 strunzova@bilina.cz
Herzingerová Jana, Ing. Technik investic II 417810866 herzingerova@bilina.cz
Bečvařík Radek Technik investic III 417810965 becvarik@bilina.cz
Mika Erich Provozní pracovník investic 417810966 mika@bilina.cz
Chýlová Soňa Asistentka úseku majetkoprávního 417810888 chylova@bilina.cz
Kebrtová Vladimíra, Ing. Majetkoprávní 417810887 kebrtova@bilina.cz
Matějovská Jana Rozpočtář 417810967 matejovska@bilina.cz
Charvátová Jana Pasport, přejímky, závady, nebyty 417810974 charvatova@bilina.cz
Název souboru

Řešení životních situací :

 1. Žádost o nájem bytu
 2. Přechod nájmu bytu
 3. Povolení k podnájmu bytu
 4. Žádost o výměnu bytu
 5. Opravy bytů v nájmu
 6. Výpověď z bytu a převzetí bytu z nájmu

Tyto životní situace s vámi vyřešíme :

Kancelář č. 206 - agenda nájmu bytů – paní Sáblová Dana tel. 417 810 970

 1. Žádost o nájem bytu  - formulář s podrobným vysvětlením k dispozici zde-postup podle vnitřní  směrnice o přidělování městských bytů – v souladu se zákonem obcích č. 128/2000 Sb. A v souladu s  § 665, 685,686 zákona  č.  40/1964Sb. (dále jen OZ). Doklady: občanský průkaz, rozhodnutí soudu – např. o rozvodu manželství.
 2. Přechod nájmu bytu – v souladu s § 706,707,708 OZ. Doklady : občanský průkaz.
 3. Povolení k podnájmu bytu – dle § 719  OZ . Doklady: žádost do rady města s odůvodněním.
 4. Žádost o výměnu bytu – formulář k dispozici zde § 715 OZ. Doklady : stávající nájemní smlouvu, evidenční listy, doklady o úhradě nájmu za poslední 2 měsíce, popř. výpis listu vlastnictví- pokud jde o vlastníka bytu, či domu.
 5. Splátky dlužného nájemného – tiskopis „Uznání dluhu a dohoda o splátkách“ k dispozici zde – odst. 2 §711 OZ. Doklady: občanský průkaz
 6. Hlášení počtu osob v domácnosti – hlášení změny  zde - §689 OZ. V případě přistěhování, či odstěhování z domácnosti  je potřebný občanský průkaz a osobní účast dotčeného. V případě narození dítěte- jeho rodný list, v případě úmrtí – Úmrtní list.

 

Kancelář č. 205 závady, přejímky bytů – paní Charvátová Jana 417 810 974

            Hlášení havárií mimo pracovní dobu  : tel.  417 810 975

 1. Opravy bytů v nájmu – hlášení závad v domě telefonicky nebo osobně na místě – v souladu s  § 687 OZ a Nařízením vlády č. 258/1995 Sb.
 2. Opravy domu- společných částí domu – ohlašovací povinnost dle § 692 OZ
 3. Výpovědi z bytu  se podávají zde – formulář k dispozici dle § 710 OZ . Termíny převzetí bytu se domlouvají až po podání výpovědi  zde, nebo  telefonicky. Doklady : občanský průkaz, v případě úmrtí  nájemce –úmrtní list.

 

Pronájem, výpůjčka nebytových prostor :  

Pojmenování (název) životní situace

 • Pronájem, výpůjčka nebytových prostor

Základní informace k životní situaci

 • Jedná se zejména o pronájmy a výpůjčky nebytových prostor v objektech města Bíliny, u kterých byl na vývěsce oznámen záměr pronájmu nebo výpůjčky

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • právnická osoba, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Podání písemné žádosti se specifikací požadavku žadatele - fyzicky do podatelny Městského úřadu Bílina, nebo písemně na adresu: Městský úřad Bílina, odbor nemovitostí a investic, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 • Písemná žádost adresovaná odboru nemovitostí a investic je po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v radě města, žadatel je o závěrech jednání písemně informován

Na které instituci životní situaci řešit

 • Městský úřad Bílina, odbor nemovitostí a investic, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 • Jana Charvátová - odbor nemovitostí a investic, oddělení nemovitostí – nebytové prostory

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • doporučujeme k žádosti přiložit kopii výpisu z živnostenského rejstříku, kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné listiny prokazující vznik subjektu, v případě zastupování plnou moc (pokud žadatel žádá jako podnikatel - fyzická nebo právnická osoba)
 •  průkaz totožnosti
   

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • podání žádosti, vyřízení žádosti (s výjimkou pronájmu formou výběrového řízení) je bezplatné
   

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • pronájem či výpůjčka nebytového prostoru cca 2 až 3 měsíce
 1.  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Jiné odbory Městského úřadu Bílina, správci inženýrských sítí a jiné další subjekty dle charakteru žádosti (např. dodavatelé médií)
 2.  Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • V případě nutnosti doložení dalších potřebných podkladů bude žadatel vyzván telefonicky nebo písemně

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
  zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník

Jaké jsou související předpisy

 • Směrnice č. 14/99 o výši nájemného z nebytových prostor

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 • Opravné prostředky se neuplatňují - dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) spadá konečné rozhodnutí o pronájmu či výpůjčce nemovitostí výhradně do kompetence Rady města Bíliny

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 • Zrušení nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce, eventuelně smluvní pokuty dle smlouvy

Za správnost návodu odpovídá útvar

 • Odbor nemovitostí a investic

Kontaktní osoba

 • Jana Charvátová

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 • 31. 03. 2011 

Popis byl naposledy aktualizován

 • 31. 03. 2011