Language

Odbor školství, kultury a sportu

A) V samostatné působnosti:

 1. zahraniční spolupráce
 2. financování a kontrola finančních příspěvků sportovním, kulturním a společenským organizacím
 3. evidence sportovních, kulturních a společenských organizací
 4. přijímání žádostí o poskytnutí dotace sportovních a společenských organizací
 5. agenda a projekty v oblasti mezinárodní spolupráce

Na úseku školství:

 1. metodické řízení, financování a kontrola škol a školských zařízení zřízených městem
 2. návrhy OZV o školských obvodech spádových škol
 3. konkurzní řízení na ředitele škol a školských zařízení zřízených městem, vedoucí Městské knihovny, vedoucí Informačního centra Bílina a vedoucí Kulturního centra Bílina
 4. provádí zápis, výmaz a změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení
 5. sleduje využití kapacity MŠ a ZŠ

Na úseku kultury:

 1. metodické řízení, financování a kontrola Kulturního centra Bílina, Informačního centra Bílina a Městské knihovny
 2. zpracovává žádosti o dotace v oblasti kultury a vede agendu těchto poskytnutých dotací
 3. pořádání Dne učitelů, Dne sportovců, kladení věnců
 4. agenda udělování Čestného občanství města Bíliny, Ceny Rady města Bíliny a Pamětní medaile města Bíliny

Na úseku sportu:

 1. zpracovává koncepční materiály na úseku rozvoje sportu
 2. zpracovává žádosti o dotace v oblasti sportu a vede agendu těchto poskytnutých dotací

 

B) Výkon státní správy v přenesení působnosti pro správní obvod:

 1. Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání školám a školským zařízením v rámci působnosti pověřené obce
Odbor školství, kultury a sportu
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Böhmová Eva, Mgr. Vedoucí odboru 417810930
Neubauerová Alena Rozpočet I 417810935
Richterová Iveta Rozpočet II 417810934
Myslíková Eva Referent pro školství, kulturu a sport 417810936

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

4. Základní informace k životní situaci:

Zápis dětí do mateřských škol probíhá na území města Bíliny každoročně dle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti let a k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. O přijetí dítěte do mateřské školy musí projevit zájem zákonný zástupce dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Zákonní zástupci přivedou v předem stanoveném termínu své dítě k zápisu do vytipované mateřské školy.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na libovolné mateřské škole působící na území města Bíliny.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy při stanoveném termínu zápisu provedou s dítětem vstupní pohovor.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list a doklad o trvalém pobytu. Pokud lze zjistit údaje obsažené v těchto dokladech z občanského průkazu rodičů, je možné tyto doklady občanským průkazem nahradit.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Evidenční list pro dítě v mateřské škole – formulář je k dispozici v mateřské škole.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zápis do mateřské školy je bezplatný.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ředitel mateřské školy vydává do 30 dní od konání zápisu ve správním řízení rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Nelze řešit elektronicky, je nutný osobní kontakt s mateřskou školou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor školství, kultury a sportu

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29. Datum konce platnosti popisu:

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

4. Základní informace k životní situaci:

Zápis dětí do 1. ročníků základních škol v Bílině probíhá dle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v termínu zveřejněném řediteli základních škol způsobem v místě obvyklém (nejčastěji je zveřejněno na úřední desce a  webových stránkách základních škol, termíny rovněž  zveřejňuje na webových stránkách a úřední desce Městský úřad Bílina). Termín zápisu k povinné školní docházce je vždy stanoven v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

7. Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace:

Zákonní zástupci přivedou v předem stanoveném termínu své dítě k zápisu do základní školy.

Do základní školy se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové školy. Tím není dotčeno právo zákonných zástupců požádat o zařazení dítěte do základní školy v jiném školském obvodu.

8. Na které instituci životní situaci řešit:

Na základní škole působící na území města Bíliny.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Pedagogičtí zaměstnanci základní školy při stanoveném termínu zápisu provedou s dítětem vstupní pohovor.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list,doklad o trvalém pobytu a doklad o aktuální adrese. Pokud lze zjistit údaje obsažené v těchto dokladech z občanského průkazu rodičů, je možné tyto doklady občanským průkazem nahradit.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • K této situaci nejsou předepsány žádné formuláře a potřebné informace zákonní zástupci uvedou při zápisu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zápis do základní školy je bezplatný.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Ředitel základní školy vydává do 30 dní od konání zápisu ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

 • Nelze řešit elektronicky, je nutný osobní kontakt se základní školou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Odbor školství, kultury a sportu

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29. Datum konce platnosti popisu: