Language

Odbor správní a vnitřních věcí

A) V samostatné působnosti:

Činnost vnitřní správy úřadu:

 1. personální agenda zaměstnanců města
 2. mzdová účtárna pro zaměstnance města
 3. hospodářská činnost úřadu
 4. výdajová pokladna
 5. podatelna
 6. informační kancelář – Czech POINT
 7. údržba a úklidové práce
 8. financování a kontrola organizační složky – Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Bílina
 9. vydává veřejnou listinu a vede evidenci listin o identifikaci klienta dle zákona č. 253/2008 Sb.,  § 10, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

B) Výkon státní správy v  přenesené působnosti:

 1. matrika
 2. evidence obyvatel
 3. ohlašovna
 4. občanské průkazy a cestovní doklady

 

V samostatné činnosti:

 1. Vedoucí odboru správního a vnitřních věcí
  • Kompletní koordinace a zajišťování rozvoje oblasti organizačních vztahů a systematizace, personalistiky, odměňování, přípravy a vzdělávání zaměstnanců organizace
 2. Mzdová účtárna a personální oddělení
  • Vedení mezd zaměstnanců MěÚ, MěP, organizačních složek, veřejně prospěšné práce a zastupitelů včetně srážek z platu, agendu daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
  • Výdajová pokladna – proplácení cestovních dokladů, nákup zboží a služeb, nákup a evidence kolků
  • Zastupuje personální oddělení
 3. Personální oddělení
  • Kompletní zajišťování oblasti organizačních vztahů a systematizace personalistiky, odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců
  • Personální agenda pro zaměstnance MěÚ, MěP, organizačních složek, veřejně prospěšné práce: příjem nových zaměstnanců, pracovní smlouvy, platové výměry, platové postupy, výkazy na ČSSZ, ČSÚ, ÚP, zaměstnanecké benefity, přihlášky na školení
 4. Hospodářka
  • Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků podle kalkulací, norem a potřeb včetně jejich rozpisů a zajišťování jejich plnění. Prověřování a zajišťování účetní správnosti vykazování rozpočtových prostředků. Zajišťování realizace rozpočtových změn
  • Vystavení objednávek na zboží a služby, vedení faktur, sledování splatnosti faktur a proplácení
  • Čtvrtletní výkazy hospodaření
  • Připravování podkladů pro výběrová řízení za odbor správní a vnitřních věcí
  • Vedení a zajišťování skladu kancelářskými potřebami a mycími prostředky, výdej materiálu ze skladu zaměstnancům dle výdejek, vedení evidence o stavu zásob skladu, inventarizace skladu
  • Vyřizování veškeré agendy spojené se zajištěním pohřbu při úmrtí osamělých osob na území města
 5. Podatelna
  • Kompletní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti zahrnující utajované skutečnosti a údaje chráněné dle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven
  • Přijímání a odesílání poštovních zásilek, elektronická pošta, datové schránky
  • Zajišťování nákupu a výdej stravenek pro zaměstnance

 

 1. Informační kancelář
  • Zajišťování agendy vyhledávání a vydávání úředních opisů, výpisů a potvrzení pro potřeby občanů, státních orgánů a jiných osob
  • Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin
  • Czech POINT, ověřování podpisů a listin, spojovatelka, vydávání rybářských lístků, prodej místenek na zájezdy
  • Vedení příjmové pokladny – poplatky za úkony spojené s vidimací a legalizací

 

V přenesené působnosti:

 1. Matrika
  • Zasílání matričních dokladů do ciziny s provedením jejich kontroly a legalizace
  • Zajištění státoobčanské a matriční agendy samosprávného celku:
   • Zajišťování vidimace a legalizace dokladů a úředních listin
   • Vede knihu narození, manželství a úmrtí
   • Vystavuje rodné listy, oddací a úmrtní listy
   • Organizuje a vykonává práci při svatebních obřadech
   • Czech POINT
   • Vítání občánků
   • Zpracování podkladů pro statistiku
   • Vede matriční knihy a sbírky listin
   • Vede matriční knihy a sbírky listin pro obce patřící do jejího správního obvodu vymezeného prováděcím právním předpisem
   • Provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u matričních úřadů ve svém správním obvodu
   • Vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do manželství v cizině, partnerství
   • Vydává potvrzení o údajích zapsaných v matričních knihách, jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jejího správního obvodu
   • Povoluje změnu jména a příjmení pro osoby s trvalým bydlištěm v jejím správním obvodu
   • Povoluje nahlédnutí do matričních knih
   • Výběr poplatků ve věcech týkajících se matriční agendy – vede příjmovou pokladnu
 2. Evidence obyvatel, ohlašovna
  • Usměrňování a dohled nad plněním povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel
  • Přihlašování a odhlašování osob
  • Příprava podkladů a vedení správního řízení na zrušení trvalého pobytu osob, přidělení čísla popisného novým objektům 
  • Vedení příjmové pokladny - výběr poplatků a pokut podle §21, §21a), §42 až §44a) přestupkového zákona
  • Vedení agendy ztrát a nálezů
 3. Občanské průkazy a cestovní doklady
  • Usměrňování a dohled na plnění povinností stanovených obcím (ohlašovnám) pro agendu úředních dokladů a evidence obyvatel
  • Příjem žádostí o vydání občanských a cestovních dokladů
  • Výdej občanských a cestovních dokladů
  • Vede přestupkové řízení v této oblasti
  • Vede příjmovou pokladnu - výběr poplatků a pokut podle § 21, § 21a), § 42 až § 44a), přestupkového zákona
Odbor správní a vnitřních věcí
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Krejčová Petra, Ing. Vedoucí odboru 417810840
Chmelíčková Renata Hospodářka 417810842
Prchalová Petra, Dis. Personální 417810844
Ručkayová Jana Mzdy, pokladna 417810843
Tučková Martina, Bc. Matrika 417810848
Vondráčková Petra Občanské průkazy, cestovní doklady I 417810857
Fialová Martina Občanské průkazy, cestovní doklady II 417810858
Líšková Michaela El. podatelna 417810800
------- Informace 417810811
Myslíková Jiřina Evidence obyvatel, správní obv. 417810846
Záhořová Jindra Evid. obyvatel, ohlašovna 417810845

 

 

 

K vyzvednutí jsou připraveny následující doklady, o které bylo zažádáno v uvedeném dni nebo dříve.

Typ dokladu Datum podání žádosti
Občanský průkaz 08.08.2017 a dříve
Cestovní pas 08.08.2017 a dříve