Language

Oddělení životního prostředí

Oddělení odpovídá za koncepci a rozvoj životního prostředí, které vyplývají z kompetencí přenesené a samostatné působnosti. Vykonává státní správu životního prostředí v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností.

a) v samostatné působnosti:

 1. veterinární péče
 2. úprava vodních toků
 3. veřejná zeleň  
 4. přestupky dle § 34, § 35, § 38 až § 40, § 45 přestupkového zákona
 5. § 26 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

b) výkon státní správy v přenesené působnosti:

 1. odpadové hospodářství
 2. ochrana zemědělského půdního fondu
 3. ochrana přírody a krajiny
 4. lesní hospodářství
 5. veterinární péče
 6. myslivost
 7. rybářství
 8. vodní hospodářství
 9. úsek vodovodů a kanalizací
 10. ochrana ovzduší
 11. rostlinolékařská péče
 12. správa a vymáhání poplatku za užívání veřejného prostranství - zeleň

 

Náplň činnosti odboru  životního prostředí

státní správa

 • provádí  výkon  státní  správy  na  úseku  ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona číslo 334/1992 Sb.,  v platném znění
 • zajišťuje  souhrnný výkon  státní správy  dle zákona  číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dle vyhlášky číslo 395/1992 Sb., v platném znění
 • provádí komplexní kontrolní činnost  v celém rozsahu působnosti obcí v dílčím rozsahu
 • vydává vyjádření  v rámci stavebního a územního řízení
 • spolupracuje při posuzování vlivů stavební činnosti  a technologií  na  životní  prostředí  dle  zákona  číslo 17/1992 Sb.,  o životním prostředí,  a zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů   na životní prostředí, v platném znění
 • zajišťuje výkon státní  správy dle zákona  číslo 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a zákona číslo 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění
 • eviduje hlášení o umístění včelstev na území města, zák. č. 326/2004 Sb.,                 o rostlinolékařské péči, v platném znění
 • provádí  souhrnný  výkon  státní  správy  dle  zákona číslo 254/2001 Sb., vodního zákona, v platném znění,  na úseku správy  vodních toků na území celého správního obvodu a řídí práce při zneškodňování havárií
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací jako vodoprávní úřad dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
 • zajišťuje  výkon  státní  správy  dle  zákona  číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
 • zajišťuje výkon státní správy dle zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
 • zajišťuje výkon státní správy dle zákona číslo 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
 • zajišťuje výkon státní správy dle zákona číslo 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění
 • zajišťuje  výkon  státní  správy  dle  zákona  číslo 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
 • zajišťuje  poskytování  informací  v   souladu se  zákonem číslo 106/1999  Sb.,          o  svobodném  přístupu  k  informacím,  v platném znění  
 • zajišťuje plnění svých úkolů uložených RmM, ZmM, PPM, event. zabezpečení zdůvodnění při jejich nesplnění, případně návrhu na revokaci či prodloužení termínu

samospráva

 • spolupracuje  při  činnostech  základních  a  středních  škol  v oblasti ekologické výchovy
 • zajišťuje nové koncepce v  oblasti životního prostředí (pasportizace zeleně, apod.)
 • je garantem spolupráce s útulkem pro zatoulaná zvířata
 • zajišťuje deratizaci okolí vodních toků a veřejných prostranství na území města
 • zajišťuje spolupráci obce  s ostatními organizacemi pracujícími v oblasti životního prostředí
 • vede evidenci a zajišťuje likvidaci nepovolených skládek
 • zajišťuje odchyt holubů
 • zajišťuje údržbu zeleně včetně financování
 • dohlíží na dodržování OZV v dané oblasti
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby zásobování vodou a odvádění odpadních vod
 • rozhoduje o povinnosti připojit se na kanalizaci na území města Bíliny
Oddělení životního prostředí
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Volfová Helena, Ing. Vedoucí oddělení 417810875
Novotná Dana Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče 417810873
Drábková Dagmar Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství 417810874
Vaník Jiří Vodní hospodářství a myslivost 417810872
Název souboru
Formuláře - souhlas k nakládání s NO.doc
Podnět k podání žádosti ke kácení dřevin rostoucích mimo les, k provedení řezu dřevin.pdf
žádost o povolení k pokácení dřevin rostoucích mimo les.pdf
zadost_o_vydani_loveckeho_listku.pdf
ohlaseni_vodnich_del_urcenuch_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity____________50_ekvivalentnich_obyvatel.doc
ohlaseni.doc
oznameni_o_uzivani_stavby_vodniho_dila.doc
zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovumi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu.doc
zadost_o_povoleni_k_nekterum_cinnostem_nebo_o_jeho_zmenu.doc
zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivuch_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_ke_studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_takovemu_odberu.doc
zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivuch_obcanu_domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.doc
zadost_o_povoleni_k_uzivani_vodnich_del.doc
zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivuch_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod_potrebne_k_takovemu_v.doc
zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivuch_obcanu_domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.doc
zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich1_nebo_o_jeho_zmenu.doc
zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovuch_.doc
zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovuch_pro_potreby_jednotlivuch_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod_potrebne_k_takovemu_.doc
zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovuch_pro_potreby_jednotlivuch_obcanu_domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.doc
zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_zavadne_latky1_do_kanalizace_nebo_o_jeho_zmenu.doc
zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.doc
zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila_nebo_jeho_zmenu.doc
zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje_nebo_jeho_zmenu.doc
zadost_o_stanoveni_podminek_pro_pouziti_zavadnuch_latek_nebo_o_povoleni_vujimky_pri_pouziti_zavadnuch_latek_.doc
zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod_do_vod_povrchovuch_nebo_podzemnich_nebo_jeho_zmenu.doc
zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod_studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivuch_obcanu_domacnosti.doc
zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.doc
zadost_o_udeleni_souhlasu.doc
zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodniho_dila1.doc
zadost_o_vyjadreni.doc
zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska-nevyjmenovane_zdroje_ovzdusi.doc
zadost_o_vydani_zavazneho_stanoviska-nevyjmenovane_zdroje_ovzdusi.pdf
zadost_-_povoleni_uzivani_verejneho_prostranstvi_-_zelene_-_pro_sportovni_kulturni_zabavni_a_pod._akce.doc
zadost_o_povoleni_zaboru_verejneho_prostranstvi_-_zelene.doc
zadost_o_odneti_pudy_ze_zpf.docx
zadost_o_souhrnne_vyjadreni_odboru_zp_0.pdf
zadost_o_souhrnne_vyjadreni_odboru_zp_0.doc

 

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

01. Pojmenování (název) životní situace

Vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

02. Základní informace k životní situaci

Souhlas k odnětí půdy ze ZPF musí mít každá fyzická i právnická osoba, která žádá    o vydání rozhodnutí dle zvláštních předpisů (zák.č. 50/1976 Sb. – stavební zákon) – územní nebo stavební řízení, při kterém bude záměrem dotčena zemědělská půda         ( s výjimkou případů,uvedených v § 9 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF).

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O odnětí půdy ze ZPF žádá ten, v jehož zájmu má k vynětí dojít (tj. stavebník, těžební organizace apod).

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o rozhodnutí o změně využití území (územní rozhodnutí) nebo stavební povolení na příslušném stavebním úřadu.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním příslušného formuláře, nebo písemným podáním žádosti

06. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost se podává vždy prostřednictvím Městského úřadu Bílina - odboru životního prostředí.
Udělování souhlasů k odnětí přísluší orgánům státní správy dle výměr odnímané plochy :

Dojde-li k odnětí půdy :
do 1 ha – Městskému úřadu Bílina – odboru životního prostředí 
do 10 ha - Krajském úřadu Ústeckého kraje - odboru životního prostředí a zemědělství
do 20 ha - Ministerstvo životního prostředí ČR – územní odbor pro chomutovskou oblast 
Nad 20 ha – Ministerstvo životního prostředí v Praze

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí  

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je nutno doplnit :
- platný výpis v katastru nemovitostí
- platný snímek z katastru nemovitostí
- situační zákres odnímané plochy – konkrétní stavby
- není-li žadatel vlastníkem pozemku, musí být doloženy souhlasy vlastníků pozemku
- výpočet odvodů a bilanci skrývky

V případě potřeby, zejména při rozsáhlejších výměrách odnímaných ploch, si příslušný orgán státní správy vyžádá další podklady (např. pedologický průzkum, vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb apod) 

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Odbor životního prostředí  

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za odnětí půdy ze ZPF se platí odvody dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, které jsou individuální dle výměry pozemku a dle základních hodnotových ukazatelů zemědělské půdy – předběžná výše odvodů je vždy stanovena ve vydaném souhlasu k odnětí ze ZPF. Odvody za odnětí se hradí až po vydání rozhodnutí o odvodech, které vydá Městský úřad Bílina – odbor životního prostředí po vydání rozhodnutí stavebního úřadu k umístění stavby. V rozhodnutí je stanovena forma i splatnost úhrady, která se provádí vždy na účet Celního úřadu v Mostě

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání souhlasu nepodléhá zákonu č. 500/2004 Sb. správního řádu, a tudíž nejsou lhůty pevně stanoveny

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Spoluvlastníci pozemku, kteří musí s odnětím půdy ze ZPF souhlasit.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Před vydáním souhlasu je třeba provést místní šetření na místě samém pro zjištění skutečného stavu pozemku a posouzení možnosti odejmout pozemek ze ZPF.

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Souhlas k odnětí ze ZPF se uděluje v souladu se zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění

15. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, v platném znění

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují u Městského úřadu Bílina – odboru životního prostředí . Opravné prostředky se uplatňují písemnou formou.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy až do výše pětisetnásobku minimální mzdy, stanovené zvláštním předpisem (nařízení vlády č. 53/92 Sb. O minimální mzdě)

18. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

 

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

01. Pojmenování (název) životní situace

SOUHLAS  K  NAKLÁDÁNÍ  S NEBEZPEČNÝMI  ODPADY

02. Základní informace k životní situaci

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady musí mít každá   právnická osoba a fyzická osoba, oprávněná podnikat, které vznikají při její činnosti nebezpečné odpady dle § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý původce výše uvedených nebezpečných odpadů

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady na Městském úřadu Bílina – odbor životního prostředí.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 2 vyhlášky č. 383/2001.

06. Na které instituci životní situaci řešit

na Městském úřadu Bílina – odbor životního prostředí

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

na Městském úřadu Bílina – odbor životního prostředí  

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je nutno doplnit  :

   1. obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou: jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,
   2. identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
   3. jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
   4. kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
   5. jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
   6. seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi. 

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Zákon nepředepisuje, na jakém formuláři musí být žádost předložena, musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou;  jméno a přijmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,   je-  li žadatel fyzickou osobou,
 2. identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,
 3. jméno, přijmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,
 4. kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,
 5. jméno a přijmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,
 6. seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.  

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zákon neukládá správní poplatky za udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání souhlasu podléhá zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád,  a tudíž jsou lhůty pevně stanoveny, nejsou však delší 30-ti dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou určeni

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Souhlas se uděluje v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech.

15. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 383/2001 sb., o podrobnostech při nakládání s odpady a Vyhláškou č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě a jeho prováděcí vyhláškou č. 187/1994 Sb., a mezinárodní dohodou o přepravě nebezpečných látek po silnici – ADR.

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů od doručení ke Krajskému úřadu v Ústí nad Labem, a to podáním učiněným dvojmo u Městského úřadu Bílina – odbor životního prostředí.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení této povinnosti uloží Česká inspekce životního prostředí podle § 66 odst. 4 zákona o odpadech pokutu do výše 50 mil. Kč."

18. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

 

Kácení dřevin

01. Pojmenování (název) životní situace

KÁCENÍ DŘEVIN

02. Základní informace k životní situaci

Žádost o povolení ke kácení dřevin .

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o povolení kácení dřevin podává vlastník, v případě spoluvlastnictví všichni vlastníci (dále žadatel) pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka (ů) pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) je třeba povolení orgánu ochrany přírody, pokud není dále stanoveno jinak :
• Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tato velikost je stanovena závazným právním předpisem a to vyhláškou č.365/1992 Sb., v současné době povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2  toto ustanovení platí pro fyzické i právnické osoby.
• Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 6b) a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
• Povolení ke kácení dřevin není třeba , je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život, či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Kácení z těchto důvodů je třeba oznámit orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti s předepsanými náležitostmi.

06. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadu Bílina odbor životního prostředí

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu Bílina – odbor životního prostředí  

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Podání žádosti, která musí obsahovat jméno, datum narození a adresu žadatele (ů), doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit z katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les. Dále specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu, udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat stejné náležitosti s výjimkou případů, kdy se jedná o kácení dřevin, jejichž stavem je bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na Městském úřadu Bílina, odbor životního prostředí

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta k vydání souhlasu ke kácení dřevin je 30 - ti denní, ve zvlášť složitých případech 60-ti denní

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém dřevina roste, vlastník sousedního pozemku, pokud dřeviny rostou v hranici. Účastníkem řízení může být (za podmínek stanovených zákonem) i občanské sdružení.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Před vydáním souhlasu ke kácení je nutné provést místní šetření pro zjištění skutečného stavu stromu a posouzení, zda bude vydáno kladné povolení

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

15. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č.395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Bílina, odboru životního prostředí  .

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

a) Fyzické osobě, která poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les, pokutu ve výši do 20 tis. Kč. V případě, že se jedná o skupinu dřevin, pokutu ve výši do 100 tis. Kč.
b) Právnické osobě a fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les, pokutu ve výši do 1 mil. Kč.

18. Za správnost návodu odpovídá útvar

Městský úřad Bílina – odbor životního prostředí

 

Obecné užívání povrchových vod

01. Pojmenování (název) životní situace

OBECNÉ  UŽÍVÁNÍ  POVRCHOVÝCH  VOD

02. Základní informace k životní situaci

Každý může bez povolení nebo souhlasu vodohospodářského orgánu odebírat povrchovou vodu pro drobnou vlastní potřebu, popřípadě ji jinak užívat, pokud k takovým odběrům, popř. užívání není třeba zvláštního technického zařízení. Rovněž není třeba povolení nebo souhlasu vodohospodářského orgánu k zachycování povrchové vody jednoduchými zařízeními na jednotlivých nemovitostech nebo ke změně jejího přirozeného odtoku za účelem ochrany uvedených nemovitostí proti škodlivým účinkům těchto vod.
Při takovémto užívání vod se nesmějí poškozovat břehy, vodohospodářská díla a zařízení, zařízení pro chov ryb, ohrožovat jakost nebo zdravotní nezávadnost vod , narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných. 

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Nejde-li o užívání povrchových vod podle bodu 2, je třeba povolení nebo souhlasu vodohospodářského orgánu. V uvedené věci je oprávněn jednat žadatel (tzn. kdokoli, kdo chce užívat povrchové vody).
Povolení či souhlasu je třeba také k dalším činnostem uvedeným v zákoně o vodách (např.      k odběru podzemních vod a jejich užívání, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních).

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

vodoprávní úřad - stavební úřad; vyjádření vydává odbor životního prostředí a mimořádných událostí

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Je třeba podat žádost o vyjádření k předloženému záměru na Městském úřadu Bílina – odbor životního prostředí . Žádost musí obsahovat stručný popis záměru, schéma nebo nákres.

06. Na které instituci životní situaci řešit

Na Městském úřadu Bílina – odbor životního prostředí
Povolení či souhlas vydá vodoprávní úřad - stavební úřad

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu Bílina – odbor životního prostředí  

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro vydání vyjádření Městského úřadu Bílina – odbor životního prostředí  je třeba písemná žádost, stručný popis, nákres.

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vodoprávní úřad  -  formuláře  dle zák. 432/2001 Sb., o náležitostech  povolení, souhlasů a vyjádření  vodoprávního úřadu

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při vydání vyjádření se žádné správní poplatky nehradí.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou maximálně 30-ti denní, ve většině případů jsou kratší, dle domluvy.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Ve věci vydání souhlasu či povolení je dalším účastníkem řízení je vlastník pozemku,  správce vodního toku  a dotčeným orgánem státní správy bývá také Krajská hygienická stanice.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V odůvodněných případech je třeba provést místní šetření na místě samém pro zjištění skutečného stavu.

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Při výše uvedené činnosti se postupuje dle zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon

15. Jaké jsou související předpisy

nařízení vlády č. 61/2003 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Mohou být nařízena nápravná opatření k odstranění závadného stavu.
obecní úřady s rozšířenou působností ukládají pokuty fyzickým osobám při provozování podnikatelské činnosti a právnickým osobám
- odeberou-li nebo jinak užijí povrchové nebo podzemní vody bez potřebného povolení vodohospodářského orgánu nebo v rozporu s ním,
-vypustí odpadní nebo zvláštní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do veřejné kanalizace bez potřebného povolení nebo v rozporu s ním, popř. v rozporu s kanalizačním řádem - nedovolené vypouštění vod
- znečistí povrchové nebo podzemní vody, nebo ohrozí jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním s látkami škodlivými vodám, které nejsou odpadními vodami, popřípadě způsobí vniknutí těchto látek do veřejné kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem - nedovolené nakládání s látkami škodlivými vodám
- poškodí veřejný vodovod nebo veřejnou kanalizaci
- poruší jiné povinnosti stanovené vodním zákonem nebo zákonem o státní správě ve vodním hospodářství nebo povinnosti podle nich uložené

17. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

 

Žádost o vydání loveckého lístku

01. Pojmenování (název) životní situace

ŽÁDOST O VYDÁNÍ LOVECKÉHO LÍSTKU

02. Základní informace k životní situaci

O vydání loveckého lístku žádá fyzická osoba dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., v platném znění.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání loveckého lístku žádá občan ČR, který složil zkoušku z myslivosti. O vydání loveckého lístku může rovněž požádat cizinec, který chce v ČR lovit zvěř.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínkou pro vydání loveckého lístku pro české občany je složení zkoušky z myslivosti nebo zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Vyplněním příslušného formuláře dle vyhlášky č. 244/2002 Sb.

06. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost lze podat na OÚ obce s rozšířenou působností- Městský úřad Bílina.

07. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou

   K žádosti je nutno doplnit (kopie) :
-  doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti na

 vysoké škole, na  které  se vyučuje  myslivost nebo doklad  o studiu  na  střední škole

 nebo vyšší  odborné škole, na které  je myslivost studijním oborem   nebo  povinným  

 vyučovaným  předmětem.   U   žadatele   cizince   je   nutné  doložit   platný   doklad

 opravňující k lovu vystavený v cizině
- doklad o zaplacení správního poplatku
- doklad o pojištění (§ 48 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti)
- občanský průkaz (občan ČR), cestovní pas (cizinec)

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář  Žádost o vydání loveckého lístku – k dispozici na Městském úřadě Bílina, odboru životního prostředí nebo webových stránkách města Bíliny

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

za lovecký lístek
na 1 den…………..30,- Kč (český občan, cizinec)
na 5 dní …………..50,- Kč (český občan, cizinec)
na 30 dní …………70,- Kč (český občan, cizinec)
na 6 měsíců……  100,-  Kč  (český občan, cizinec)
na 12 měsíců ……150,- Kč (český občan, cizinec)

na 12 měsíců ……. 75,- Kč (pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce)
vydání LL na dobu neurčitou …… 1000,- Kč (jen pro českého občana)

Poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně MěÚ Bílina (přízemí, č. dveří 103).

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta podléhá zákonu č.500/2004 Sb. Správního řádu a tudíž jsou lhůty pevně stanoveny, nejsou však delší 30-ti dnů. Zpravidla je vydán cca do 1 týdne.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pouze žadatel

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

15. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 244/2002 Sb., o myslivosti

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují u Krajského úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím zdejšího OŽP. Opravné prostředky se uplatňují písemnou formou.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uplatněny dle zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti a dle zákona                   č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

18. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí, státní správa myslivosti