Language

Opakované veřejné projednání návrhu ÚP Bílina

 Městský úřad Bílina,  pořizovatel Územního plánu Bílina, příslušný podle §6 odst. 1 v souladu s §24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuje v souladu s ustanovením §52 odst. (1) a ve vazbě na §53 odst. (2)  stavebního zákona

 

 zahájení opakovaného řízení o upraveném návrhu Územního plánu Bílina a

konání opakovaného veřejného projednání za účasti dotčených orgánů,

 

 místo a dobu konání veřejného projednání návrhu územního plánu a termín a místo vystavení návrhu  územního plánu k veřejnému nahlédnutí.

   

Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Bílina se bude konat dne 30.5. 2012 (středa) od 15.00 hodin ve velké zasedací místnosti (přízemí – vchod z parkoviště) v budově Městského úřadu Bílina, Břežanská 50/4, Bílina.

 

Jedná se o opakované veřejné projednání návrhu územního plánu. Návrh územního plánu Bílina byl poprvé veřejně projednán 1.2.2012. Na základě výsledků vyhodnocení veřejného projednání došlo k podstatné úpravě návrhu územního plánu, která podle §53 odst. (2) stavebního zákona vyžaduje opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů.

 

V návrhu Územního plánu Bílina došlo k následujícím úpravám, které byly vyhodnoceny jako podstatná úprava vyžadující opakované veřejné projednání za účasti dotčených orgánů:

  1. nová plocha bydlení (plocha zastavitelná) = Z66
  2. nová plocha veřejného prostranství (plocha přestavby) = P37 (příjezdová komunikace k ploše Z66)
  3. cyklostezka = veřejně prospěšná stavba s kódem VD35
  4. převedení plochy rekreace na Radovesické výsypce do územní rezervy = R11

 

Ostatní koncepce již projednaných částí územního plánu zůstává beze změn.

 

UPOZORNĚNÍ:

  • Námitky proti návrhu územního plánu mohou podle § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti (podle § 23 stavebního zákona).
  • Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona mohou výše uvedené dotčené osoby uplatnit své námitky nejpozději při veřejném projednání. V námitce musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
  • Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona může nejpozději při veřejném projednání  každý uplatnit k návrhu územního plánu své připomínky.
  • Dotčené orgány uplatní svá stanoviska  v souladu s §53 odst. (2) stavebního zákona k upravenému návrhu územního plánu nejpozději v den opakovaného veřejného projednání a na závěr veřejného projednání uplatní svá stanoviska k připomínkám a námitkám.  
  • K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se podle § 52 odst. 3 stavebního zákona nepřihlíží.

 

 

Návrh  ÚP Bílina:

 

Textová část:

Textová část - VÝROK

Textová část - ODŮVODNĚNÍ

 

Grafická část:

1.             Výkres základního členění

2.             Hlavní výkres

3.             Dopravní infrastruktura

4.             Technicka_infra_plyn_teplo

5.             Technicka_infra_elektro_spoje

6.             Technická infrastruktura – kanalizace, voda

7.             VPS, VPO, asanace

8.             Výkres širších vztahů

9.             Koordinační výkres_1

10.         Koordinační výkres_2

11.         Předpokládaný zábor ZPF