Language

Oznámení o vystavení návrhu zadání územního plánu Města Ledvice

OZNÁMENÍ

 

o vystavení návrhu zadání  územního plánu

MĚSTA LEDVICE

 

Úřad územního plánování v Bílině, pořizovatel Územního plánu LEDVICE (dále jen ÚP Ledvice), příslušný podle §6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, v souladu s §24 odst. 1 a §47 odst. 2 stavebního zákona, oznamujevystavení návrhu Zadání ÚP Ledvice v termínu:

 

od 25. září do 24. června 2011

 

 

  • V uvedené lhůtě (tj. od 25.05. - 24.06.2011) může každý v souladu s § 47 stavebního zákona uplatnit  své připomínky.

 

  • Nejpozději do 30 dnů po obdržení   návrhu Zadání ÚP Ledvice mohou své požadavky k obsahu návrhu zadání uplatnit dotčené orgány a krajský úřad.

 

  • Do 30 dnů po obdržení    návrhu Zadání ÚP Ledvice mohou své podněty uplatnit i sousední obce (Bílina, Světec, Zabrušany, Duchcov, Hostomice).

 

  • K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu, podnětům sousedních obcí a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

  • Připomínky a podněty musí být ve stanovené lhůtě doručeny na adresu:  Městský úřad Bílina, Úřad územního plánování, Břežanská 50/4, 418 31 Bílina

 

 

 

 

Návrh Zadání Územního plánu  Ledvice: