Language

Projednání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOMICE

Společné jedání o návrhu

územního plánu HOSTOMICE

 

Městský úřad Bílina, OSÚŽP,úřad územního plánování, pořizovatel Územního plánu Hostomice, příslušný dle § 6 odst. a ve vaubě na  § 24 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s §50 stavebního zákona zahájení  společného jednání o

Návrhu  územního plánu HOSTOMICE

Návrh Územního plánu Hostomice bude  vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 28.07. do 11.09.2017 v listinné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Bílina, OSÚŽP  – ÚÚP, Břežanská 50/4, Bílina  v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři č. 303, mimo úřední dny dle domluvy na tel:  417 810 879. Ve stejné lhůtě bude vystaven na Úřadě městyse Hostomice v úřední dny (pondělí, středa), mimo úřední dny dle domluvy. Zároveň bude zajištěn Zároveň je zveřejněn v elektronické podobě zde:

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOMICE:

Textová část:

 

Grafická část:

01_Výkres základního členění

02_Hlavní výkres

03A_Koncepce  TDI

03B_Koncepce krajiny a ÚSES

04_ Výkres VPS, VPO a asanací

05_ Koordinační výkres

06   Výkres širších vztahů

07   Výkres předpokládaných záborů ZPF

 

UPOZORNĚNÍ:

  • Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (viz „úřední deska“) tj. do 11.09.2017, může každý v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona uplatnit  své připomínky.
  • Připomínky musí být ve stanovené lhůtě doručeny na adresu:  Městský úřad Bílina, OSÚŽP - úřad územního plánování, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina
  • K  připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.