Language

Projednání návrhu ZADÁNÍ ÚP OHNÍČ

OZNÁMENÍ

o zahájení projednání 

Návrhu zadání  územního plánu OHNÍČ

Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“),

oznamuje

v souladu s § 20 a §47 odst. (2) stavebního zákona, vystavení

návrhu zadání Územního plánu OHNÍČ v termínu:

od 30. 06. 2017 do 01. 08. 2017

Místem vystavení návrhu zadání Územního plánu Ohníč je úřední deska (vč. elektronické) Obecního úřadu Ohníč a úřední deska Městského úřadu  Bílina

Návrh zadání Územního plánu Ohníč je dále zveřejněn a vystaven k nahlédnutí:

  • v tištěné podobě na  Obecním úřadě Ohníč,  Ohníč č. 30, 417 65 Ohníč nebo  u pořizovatele na Městském úřadě Bílina, OSÚŽP, úřad územního plánování, Břežanská 50/4, Bílina, 2. patro, kancelář č. 303  v úřední dny pondělí, středa, mimo úřední dny dle domluvy.

Veřejná vyhláška bude veřejně doručena 15. dnem ode dne vyvěšení na úředních deskách. Do 01.08.2017 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k „návrhu zadání“. Písemné připomínky zasílejte na adresu pořizovatele: Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina.

Dotčené orgány a Krajský úřad Ústeckého kraje, jako nadřízený orgán, mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zadání, uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě Krajský úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad uplatní u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Krajský úřad jako příslušný úřad ve stanovisku dle odst. 2 stavebního zákona uvede, zda má být návrh Územního plánu Ohníč posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle §10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od doručení návrhu zadání.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se v souladu s ust. §47 odst. (2) stavebního zákona nepřihlíží.