Language

Projednání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Ohníč

OZNÁMENÍ

o zahájení projednání 

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ územního plánu OHNÍČ

Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle § 6 odst. (1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“),

oznamuje

v souladu §47 odst. (2) a s odkazem na ustanovení § 55 odst. (1) stavebního zákona vystavení návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Ohníč (dále jen návrhu zprávy) v termínu:

od 24. 02.  do 29. 03. 2017

Místem vystavení návrhu zprávy je:

 

Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání návrhu zprávy bude veřejně doručena 15. dnem ode dne vyvěšení na úředních deskách. Do 29.03.2017 může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k „návrhu zprávy“.

Písemné připomínky zasílejte na adresu pořizovatele: Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí, úřad územního plánování, Břežánská 50/4, 418 31  Bílina.

Dotčené orgány a krajský úřad, jako nadřízený orgán, mohou do 30 dnů od obdržení návrhu zprávy, uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě (tj. 30 dnů od obdržení návhu zprávy) uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své podněty do 30 dnů od doručení návrhu zprávy.

K připomínkám, vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se v souladu s ust. §47 odst. (2) stavebního zákona nepřihlíží.