Language

Společné jednání o návrhu územního plánu Měrunice

Městský úřad Bílina, pořizovatel návrhu Územního plánu Měrunice (dále jen návrh ÚP Měrunice), příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a)  a v souladu s § 24 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s §50 stavebního zákona zahájení  společného jednání o

 

Návrhu územního plánu MĚRUNICE

 

Dotčené orgány se vyzývají k uplatnění svých stanovisek nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 21.07.11. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky i sousední obce a krajský úřad. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání dne 21.06.2011 závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů.

 

Návrh Územního plánu Měrunice:

 

Textová část:

Textová část ÚP Měrunice

Text SEA

Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

 

Grafická část:

1) Hlavní výkres

2) Koordinační výkres

3) Předpokládaný zábor ZPF

4) Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

5) Výkres základního členění

 

6) Výkres širších vztahů