Language

Společné jednání o návrhu Územního plánu města Bílina

Městský úřad Bílina, pořizovatel Územního plánu města Bílina (dále jen Návrh ÚP Bílina), příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a)  a v souladu s § 24 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s §50 stavebního zákona zahájení  společného jednání o

 

Návrhu územního plánu města Bílina

 

Dotčené orgány se vyzývají k uplatnění svých stanovisek nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 29.07.10. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky i sousední obce. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

 

Návrh ÚP Bílina:

Textová část:

Výrok

Odůvodnění

 

Grafická část:

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Předpokládaný zábor ZPF