Language

Společné jednání o návrhu Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Hrobčice

Městský úřad Bílina, pořizovatel návrhu Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Hrobčice (dále jen návrh Změny č. 1 ÚP SÚ Hrobčice), příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a)  a v souladu s § 24 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s §50 stavebního zákona zahájení  společného jednání o

 

Návrhu ZMĚNY Č.1 územního plánu SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

 

Dotčené orgány se vyzývají k uplatnění svých stanovisek nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 20.10.10. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky i sousední obce. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání dne 20.9.2010 závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů.

 

 

Návrh Změny č. 1 ÚP SÚ Hrobčice:

 

Textová část:

Výrok

Odůvodnění

 

Grafická část:

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Předpokládaný zábor ZPF

Výkres veřejně prospěšných staveb a opatření

Výkres základního členění