Language

Společné jednání o návrhu Změny č. 2 ÚP SÚ Hrobčice

Městský úřad Bílina, pořizovatel návrhu Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Hrobčice (dále jen návrh Změny č. 2 ÚP SÚ Hrobčice), příslušný dle § 6 odst. (1) písm. a)  a v souladu s § 24 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s §50 stavebního zákona zahájení  společného jednání o

 

Návrhu ZMĚNY Č. 2 úp SÚ HROBČICE

 

Dotčené orgány se vyzývají k uplatnění svých stanovisek nejpozději do 30 dnů ode dne společného jednání, tj. do 30.09.11. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky i sousední obce a krajský úřad. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání dne 30.08.2011 závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů.

 

 

Návrh Změny č. 2 ÚP SÚ Hrobčice:

 

Textová část:

Textová část - NÁVRH

Textová část - ODŮVODNĚNÍ

 

 

Grafická část:

1) Hlavní výkres

2) Koordinační výkres

3) Předpokládaný zábor ZPF

5) Výkres základního členění

6) Výkres širších vztahů