Language

Stavební úřad

Působnost Stavebního úřadu MěÚ Bílina:

 • plní funkci stavebního úřadu- výkon státní správy (přenesené působnosti) pro obce:

Hrobčice, Kučlín, Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, Červený Újezd, Chouč, Mrzlice, Dřínek, Hetov, Světec, Chotějovice, Štrbice, Úpoř, Pohradice, Chotovenka, Ohníč, Křemýž, Pňovičky, Dolánky, Lukov, Štěpánov, Měrunice, Žichov, Hostomice;

 

 • plní funkci vyvlastňovacího úřadu- výkon státní správy (přenesené působnosti) pro obce:

Hrobčice, Kučlín, Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, Červený Újezd, Chouč, Mrzlice, Dřínek, Hetov, Světec, Chotějovice, Štrbice, Úpoř, Pohradice, Chotovenka, Ohníč, Křemýž, Pňovičky, Dolánky, Lukov, Štěpánov, Měrunice, Žichov, Hostomice;

 

A, V samostatné působnosti

 

Majetkoprávní úsek zajišťuje:

 1. Evidenci nemovitého majetku města včetně kontroly jeho inventarizace a hospodaření s ním;
 2. Pronájmy a prodej pozemků ve vlastnictví města Bíliny;
 3. Prodej, převedení do správy, směna a darování nemovitého majetku;
 4. Finanční vypořádání prodaného nemovitého majetku;
 5. Pasportizace – databáze pozemků;
 6. Správa cenové mapy pozemků na území města Bíliny

 

Stavební úřad zajišťuje:

 1. Čerpání a kontroly půjček z Fondu rozvoje bydlení;
 2. Statistika staveb a bytových jednotek;
 3. Přestupková komise podle § 41 přestupkového zákona (na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství);
 4. Přiděluje na základě žádostí a doložení patřičných podkladů čísla evidenční

 

 

B, Výkon státní správy v přenesené působnosti

Úřad územního plánování:

 • Pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce;
 • Pořizuje územně plánovací podklady;
 • Pořizuje územně analytické podklady pro území obce s rozšířenou působností;
 • Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu;
 • Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území;
 • Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti;
 • Podává informace o zastavitelnosti/nezastavitelnosti území (pozemku);
 • Vykonává další činnosti dle zákona č. 183/2006 Sb.
 • Výběr správních poplatků

 

Stavební úřad

Nejčastější řízení, které stavební úřad provádí:

 • provádí územní řízení o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu;
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území;
 • vydává územní souhlas, dle své působnosti poskytuje územně plánovací informace koordinuje, usměrňuje a provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování i pro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a stavby vodních děl;
 • vydává souhlas k povolení stavby speciálním, vojenským nebo jiným stavebním úřadem;
 • vydává sdělení k ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací;
 • provádí stavební řízení a povoluje změny staveb;
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav;
 • vydává povolení k předčasnému užívání stavby a ke zkušebnímu provozu;
 • vydává kolaudační souhlas a souhlas se změnou v užívání stavby;
 • povoluje a nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení;
 • vykonává stavební dozor a kontrolní prohlídky staveb;
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nařizuje nezbytné úpravy; vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku;
 • zabezpečuje agendu souvisící s poskytnutím stavebního příspěvku dle stavebního zákona;
 • nařizuje pořízení dokumentace (pasportu) stavby, provedení údržby stavby a vyklizení stavby, ukládá vlastníkům pozemků nebo staveb aby umožnili provedení staveb a prací ze svých nemovitostí;
 • dle stavebního zákona projednává přestupky a správní delikty, ukládá pokuty;
 • při výkonu státní správy dle stavebního zákona spolupracuje v rámci expertní součinnosti s autorizovanými inspektory, rozhoduje o nezpůsobilosti staveb pro zkrácená řízení, rozhoduje o námitkách účastníků zkrácených stavebních řízení;
 • rozhoduje o vstupech na pozemky, ukládá vlastníkům, aby trpěli provedení prací na svých pozemcích nebo stavbách podle zvláštních předpisů;
 • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu, projednává s investory a projektanty otázky související s přípravou staveb;
 • zpracovává statistická hlášení o výstavbě dle požadavků ČSÚ;
 • vede archív stavebního úřadu, vede evidenci a ukládání jemu zaslané schválené územní plánovací dokumentace, včetně projektové dokumentace a certifikátů zpracovaných autorizovanými inspektory;
 • provádí řízení k odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem;
 • poskytuje náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě;
 • provádí zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli;
 • památková péče;
 • Vyřizování agendy v oblasti památkové péče -  povolování úprav staveb v městské památkové zóně a kulturních památek v Bílině a ve spádové oblasti města;
 • Vyřizování agendy v oblasti archeologie – vydávání stanovisek k zemním pracím v Bílině a ve spádové oblasti města

 

1. Výčet zákonů a předpisů na úseku územního plánování a stavebního řádu:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění);
 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákon o vyvlastnění;
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
 • vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření;
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního    řádu;
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších          úprav;
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších  úprav;
 • zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa;
 • vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství;
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění       pozdějších       úprav;
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších       úprav;
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 • nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky

 

2. Výčet zákonů a předpisů na úseku památkové péče a archeologie:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění, pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 203/2006 Sb.,o některých druzích podpory kultury a o změně některých zákonů;
 • Vyhláška č. 242/1992 novela zákona o státní památkové péči
 • Vyhláška č. 66/1988 kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

 

Další informace z oblasti územního plánování, stavebního řádu, na metodiky a stanoviska k novému stavebnímu zákonu apod. lze dále nalézt na stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz.

 

 

FORMULÁŘE

Územní rozhodování:

 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků;
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu;
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území;
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení; o změně vlivu stavby na využití území;
 • Žádost o územně plánovací informaci dle § 21 písmena a) až c) zák. č. 183/2006 Sb.;
 • Žádost o územně plánovací informaci dle § 21 písmena d) zák. č. 183/2006 Sb.;
 • Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu;
 • Podnět k pořízení regulačního plánu
 • Žádost o vydání regulačního plánu
 • Návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace
 • Formulář pro poskytovatele dat pro ÚAP

Povolování staveb:

 • Ohlášení stavby;
 • Žádost o stavební povolení;
 • Oznámení stavby (posouzené autorizovaným inspektorem);
 • Souhlas obecného stavebního úřadu se stavbou dle §15 zák. č. 183/2006 Sb.

Užívání staveb:

 • Oznámení o užívání stavby;
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
 • Oznámení změny v užívání stavby;

Odstranění staveb:

 • Ohlášení odstranění;

Památková péče:

 • Žádost o vydání závazného stanoviska dle §14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb. (kulturní památka);
 • Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. (památková zóna);

 

Majetkoprávní oddělení:

 

 • Žádost o prodej nemovitosti z majetku města Bíliny;
 • Žádost o pronájem nemovitosti z majetku města Bíliny;
 • Žádost o poskytnutí informace o cenové mapě na území města Bílina;

Jiné:

 • Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení (FRB) města Bíliny;
 • Žádost o provedení místního šetření;
 • Žádost o dohledání projektové dokumentace nebo její části                                                                 (např.: kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, doložka nabytí právní moci, atd.)
Oddělení životního prostředí
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Volfová Helena, Ing. Vedoucí oddělení 417810875
Novotná Dana Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče 417810873
Drábková Dagmar Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství 417810874
Vaník Jiří Vodní hospodářství a myslivost 417810872
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Jméno a příjmení Funkce Telefon
---- Vedoucí odboru 417810880
Pevná Alice, Ing. Územní plánování 417810879
Chýlová Soňa Majetkoprávní 417810888
Kebrtová Vladimíra, Ing. Asistentka úseku majetkoprávní 417810887
---- Stavební, právní I, památková péče 417810882
Kulhánek Josef Stavební, právní II 417810886
Popovičová Jitka, Bc. Stavební, právní III 417810883
Chalupná Jana Stavební, právní IV 417810885
Název souboru
1-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.docx
1-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.pdf
2-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.docx
2-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.pdf
3-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.docx
3-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.pdf
4-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.docx
4-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.pdf
5-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.docx
5-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.pdf
6-zadost-o-vydani-spolecneho-ur-a-ur.docx
6-zadost-o-vydani-spolecneho-ur-a-ur.pdf
7-zadost-o-uzemni-souhlas.docx
7-zadost-o-uzemni-souhlas.pdf
8-ohlaseni-stavby.docx
8-ohlaseni-stavby.pdf
9-zadost-o-stavebni-povoleni.docx
9-zadost-o-stavebni-povoleni.pdf
10-oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.docx
10-oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.pdf
11-oznameni-o-uzivani-stavby.docx
11-oznameni-o-uzivani-stavby.pdf
12-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.docx
12-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.pdf
13-zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.docx
13-zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.pdf
14-oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.docx
14-oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf
15-ohlaseni-odstraneni.docx
15-ohlaseni-odstraneni.pdf
sbikra-novela501-text.pdf
sb0028-2013.pdf
sb0029-2013.pdf
navrh_na_porizeni_uzemniho_planu.doc
pr_2_formular_pro_poskytovatele_dat_pro_uap.doc
pr_8_podnet_k_porizeni_regulacniho_panu.doc
pr_9_zadost_o_vydani_regulacniho_planu.doc
zadost_o_uzemne_planovaci_informaci.doc

Odstraňování staveb, terénních úprav, zařízení

03. Pojmenování (název) životní situace
Odstraňování staveb, terénních úprav, zařízení;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze povolit odstranění stavby, terénních úprav a zařízení je řešeno (§ 128 a násl.);
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Problematiku odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení upravuje § 128 stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle vyhl. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné ohlášení odstranění a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
neuvedeno;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny podle stavebního zákona a správního řádu;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
V případě, že pro odstranění stavby je třeba povolení, které se vydává formou rozhodnutí, okruh účastníků řízení upravuje správní řád. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 • pokud stavební úřad k odstranění vydal pouze sdělení – nejsou opravné prostředky.
 • pokud bylo odstranění stavby povolenou formou rozhodnutí - lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

03. Pojmenování (název) životní situace
Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují ohlášení jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ohlašování upravuje § 104 - 108 stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci odboru stavební úřad ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádostidle vyhlášky č. 526/2006 Sb.;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Ohlášení není zpoplatněno;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje § 106 a § 107 stavebního zákona;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj;
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
 
21. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
 
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
23. Kontaktní osoba
 
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

03. Pojmenování (název) životní situace
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb,. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může stavební úřad namísto územního rozhodnutí vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Problematiku územního souhlasu upravuje § 96 stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
            Vydání územního souhlasu není zpoplatněno;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • je-li záměr v souladu se všemi požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne jeho oznámení
 • jestliže záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení;
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
K oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu je nutno mimo jiné předložit i souhlas vlastníka pozemku (stavby, zařízení) pokud se liší od žadatele se záměrem. O vydání územního souhlasu jsou též informovány příslušné dotčené orgány;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Územní souhlas je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 
 

Prodej, pronájem nemovitosti ve vlastnictví města Bílina

03. Pojmenování (název) životní situace
Prodej, pronájem nemovitosti ve vlastnictví města Bílina;
 
04. Základní informace k životní situaci
Jedná se o agendu týkající se prodeje nebo pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Bíliny;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a právním úkonům;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Písemná žádost adresovaná stavebnímu úřadu – majetkoprávnímu oddělení je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada a zastupitelstvo města), žadatel je o závěrech jednání písemně informován;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podání písemné žádosti se specifikací jejího předmětu na podatelnu MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad – majetkoprávní oddělení (2. patro, kanc. č. 304);
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde:    Městský úřad Bílina – stavební úřad – majetkoprávní oddělení;
Kdy:    dle úředních hodin, popř. po tel. dohodě;                             
S kým: oprávněná úřední osoba na úseku majetkoprávního oddělení – pí Chýlová, tel.: 417 810 888;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Vyplněná žádost (žádost naleznete v záložce „FORMULÁŘE“);
 • Plná moc v případě zastupování;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Typ formuláře podle druhu záměru, na webových stránkách města Bíliny;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V závislosti na jednání orgánů města a zajištění příslušných dokladů;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další odbory MěÚ v Bílině, popř. jiné další subjekty;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě potřeby doložení dalších dokumentů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy;
 
18. Jaké jsou související předpisy
nejsou;
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky se neuplatňují konečné rozhodnutí spadá plně do kompetence orgánů města;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Uplatnění smluvních pokut sjednaných ve smlouvách;
 
21. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit
Dále se můžete obrátit na stavební úřad – majetkoprávní oddělení
pí Chýlová Soňa, tel.: 417 810 888, e-mail: chylova@bilina.cz;
Ing. Kebrtová Vladimíra, tel.: 417 810 887, e-mail: kebrtova@bilina.cz;
 
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Stavební úřad – majetkoprávní oddělení;
 
23. Kontaktní osoba
 
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Užívání stavby

03. Pojmenování (název) životní situace
Užívání stavby;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§117) a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stavebník je podle § 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle                       vyhl. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné oznámení o užívání stavby a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání souhlasu s užíváním stavby se správní poplatky nevyměřují;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon v § 120 stavebního zákona;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stavebník nebo též vlastník stavby (§120 odst. 3);
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud bylo vydáno rozhodnutí lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Změna v užívání stavby

03. Pojmenování (název) životní situace
Užívání stavby;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), upraveno v § 126 a § 127 SZ;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
upraveno v § 126 a § 127 zák. č. 183/2006 Sb.;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle                       vyhl. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné oznámení o užívání stavby a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • souhlas není zpoplatněn;
 • V případě, že je změna užívání řešena v rámci řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí, stanovuje výši správního poplatku zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon (§ 127);
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle stavebního zákona a správního řádu;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud bylo vydáno rozhodnutí lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Žádost o územně plánovací informaci

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o územně plánovací informaci;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může m.j. stavební úřad poskytnout v rámci své působnosti jako předběžnou informaci územně plánovací informaci o
 • podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
 • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Územně plánovací informaci upravuje § 21 stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení žádosti obecně upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Jen žadatel;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Územně plánovací informace je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné sankce;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Žádost o územní rozhodnutí

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o územní rozhodnutí;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Územní řízení je upraveno v § 84 a násl. stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání územního rozhodnutí a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území a dělení a scelování pozemků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 sazebníku správních poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon (§ 87) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71);
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků územního řízení upravuje § 85 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti územnímu rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
 
04. Základní informace k životní situaci
 • Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122);
 • V § 122 je stanoveno, že stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Problematiku užívání staveb upravuje § 119 a následující stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Kolaudační souhlas není vydáván v rámci řízení, jehož výsledkem by bylo rozhodnutí. Lhůty upravuje§ 122 stavebního zákona:
 
 • stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby;
 • pokud stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas;
 • jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže;
 • stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle uvážení stavebního úřadu;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím, nelze proti němu uplatnit opravné prostředky;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Žádost o vydání stavebního povolení

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání stavebního povolení;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují vydání stavebního povolení všechny stavby, terénní úpravy a zařízení neuvedené v § 103 a § 104 tohoto zákona;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stavební řízení je upraveno v § 109 a následujících stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde:    Městský úřad Bílina – stavební úřad;
Kdy:    v dostatečném předstihu před uvažovaným zahájením stavebních prací, atd.;                             
S kým:oprávněná úřední osoba na úseku stavebního řádu;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádostidle vyhlášky č. 526/2006 Sb.;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17 sazebníku správních poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon (§ 112) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71);
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj;
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
 
21. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
 
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
23. Kontaktní osoba
 
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Závazné stanovisko na úseku památkové péče

03. Pojmenování (název) životní situace
a)         Obnova kulturní památky - údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava památky (modernizace, nástavba, přístavba) nebo jejího prostředí;
b)         Stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení,       odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce na nemovitosti, která není    kulturní památkou, ale je  v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky;
 
04. Základní informace k životní situaci
O  vydání závazného stanoviska  k obnově ..... žádá:
a)         u kulturní památky – vlastník;
b)         u nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo ochranném
pásmu nemovité  kulturní památky – vlastník, správce, uživatel; (dále  podle bodu 03);
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastník kulturní památky nebo zástupce na základě plné moci, v některých případech uživatel, správce; (dále  podle bodu 04);
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti o vydání závazného stanoviska vč. příloh; (dále podle bodu 10);
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
a)         Informace na webových stránkách města Bíliny;
b)         Informace na stavebním úřadě;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde:    Městský úřad Bílina – stavební úřad;
Kdy:    v dostatečném předstihu před uvažovaným zahájením obnovy,  stavby, terénních úprav, úpravy dřevin aj.;                             
S kým:oprávněná úřední osoba na úseku památkové péče;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
a)         Žádost o vydání závazného stanoviska;
b)         Doklad o vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí;
c)         Kopie katastrální mapy  se zákresem předmětu obnovy, restaurování, rekonstrukce, stavby, úpravy dřevin  aj.;                            
d)         Dokumentace, projektová dokumentace, restaurátorský záměr ( je-li zpracován);
e)         Plná moc v případě zastupování;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Typ formuláře podle druhu záměru, na webových stránkách města Bíliny;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vydání závazného stanoviska je 30 dnů až 60 dnů podle náročnosti řízení;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastník kulturní památky  a odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Přístup do kulturní památky  nebo na nemovitosti v ochranném pásmu a ústní jednání;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 20/1997 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a                          zákon č. 500/2004 Sb. správní řád;
 
18. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o ČNR č. 20/1987 Sb. o  státní památkové péči;
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení  rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u odboru, který napadené rozhodnutí – závazné stanovisko vydal  (stavební úřad);
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
a)         Podle § 35  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči lze uložit pokutu až do výše                 2 000 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné  k podnikání;
b)         Podle § 39  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči lze uložit pokutu až do výše                 2 000 000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku;
 
21. Nejčastější dotazy
Nejsou;
 
22. Další informace
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také       
      z jiných zdrojů a v jiné formě
Ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších  předpisů;
  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou;
 
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Stavební úřad – památková péče;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni