Language

Stavební úřad

Působnost Stavebního úřadu MěÚ Bílina:

 • plní funkci stavebního úřadu- výkon státní správy (přenesené působnosti) pro obce:

Hrobčice, Kučlín, Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, Červený Újezd, Chouč, Mrzlice, Dřínek, Hetov, Světec, Chotějovice, Štrbice, Úpoř, Pohradice, Chotovenka, Ohníč, Křemýž, Pňovičky, Dolánky, Lukov, Štěpánov, Měrunice, Žichov, Hostomice;

 

 • plní funkci vyvlastňovacího úřadu- výkon státní správy (přenesené působnosti) pro obce:

Hrobčice, Kučlín, Mirošovice, Mukov, Razice, Tvrdín, Červený Újezd, Chouč, Mrzlice, Dřínek, Hetov, Světec, Chotějovice, Štrbice, Úpoř, Pohradice, Chotovenka, Ohníč, Křemýž, Pňovičky, Dolánky, Lukov, Štěpánov, Měrunice, Žichov, Hostomice;

 

A, V samostatné působnosti

 

Majetkoprávní úsek zajišťuje:

 1. Evidenci nemovitého majetku města včetně kontroly jeho inventarizace a hospodaření s ním;
 2. Pronájmy a prodej pozemků ve vlastnictví města Bíliny;
 3. Prodej, převedení do správy, směna a darování nemovitého majetku;
 4. Finanční vypořádání prodaného nemovitého majetku;
 5. Pasportizace – databáze pozemků;
 6. Správa cenové mapy pozemků na území města Bíliny

 

Stavební úřad zajišťuje:

 1. Čerpání a kontroly půjček z Fondu rozvoje bydlení;
 2. Statistika staveb a bytových jednotek;
 3. Přestupková komise podle § 41 přestupkového zákona (na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství);
 4. Přiděluje na základě žádostí a doložení patřičných podkladů čísla evidenční

 

 

B, Výkon státní správy v přenesené působnosti

Úřad územního plánování:

 • Pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce;
 • Pořizuje územně plánovací podklady;
 • Pořizuje územně analytické podklady pro území obce s rozšířenou působností;
 • Pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu;
 • Je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území;
 • Podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti;
 • Podává informace o zastavitelnosti/nezastavitelnosti území (pozemku);
 • Vykonává další činnosti dle zákona č. 183/2006 Sb.
 • Výběr správních poplatků

 

Stavební úřad

Nejčastější řízení, které stavební úřad provádí:

 • provádí územní řízení o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu;
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území;
 • vydává územní souhlas, dle své působnosti poskytuje územně plánovací informace koordinuje, usměrňuje a provádí výkon státní správy na úseku územního rozhodování i pro stavby letecké, stavby drah a na dráze, stavby pozemních komunikací a stavby vodních děl;
 • vydává souhlas k povolení stavby speciálním, vojenským nebo jiným stavebním úřadem;
 • vydává sdělení k ohlášení staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací;
 • provádí stavební řízení a povoluje změny staveb;
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav;
 • vydává povolení k předčasnému užívání stavby a ke zkušebnímu provozu;
 • vydává kolaudační souhlas a souhlas se změnou v užívání stavby;
 • povoluje a nařizuje odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení;
 • vykonává stavební dozor a kontrolní prohlídky staveb;
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nařizuje nezbytné úpravy; vlastníku stavby, stavebního pozemku nebo zastavěného stavebního pozemku;
 • zabezpečuje agendu souvisící s poskytnutím stavebního příspěvku dle stavebního zákona;
 • nařizuje pořízení dokumentace (pasportu) stavby, provedení údržby stavby a vyklizení stavby, ukládá vlastníkům pozemků nebo staveb aby umožnili provedení staveb a prací ze svých nemovitostí;
 • dle stavebního zákona projednává přestupky a správní delikty, ukládá pokuty;
 • při výkonu státní správy dle stavebního zákona spolupracuje v rámci expertní součinnosti s autorizovanými inspektory, rozhoduje o nezpůsobilosti staveb pro zkrácená řízení, rozhoduje o námitkách účastníků zkrácených stavebních řízení;
 • rozhoduje o vstupech na pozemky, ukládá vlastníkům, aby trpěli provedení prací na svých pozemcích nebo stavbách podle zvláštních předpisů;
 • zajišťuje konzultační a poradenskou činnost na úseku územního plánování a stavebního řádu, projednává s investory a projektanty otázky související s přípravou staveb;
 • zpracovává statistická hlášení o výstavbě dle požadavků ČSÚ;
 • vede archív stavebního úřadu, vede evidenci a ukládání jemu zaslané schválené územní plánovací dokumentace, včetně projektové dokumentace a certifikátů zpracovaných autorizovanými inspektory;
 • provádí řízení k odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a přechod vlastnického práva nebo nabytí práva odpovídajícího věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem;
 • poskytuje náhrady za odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě;
 • provádí zrušení odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě a navrácení těchto práv jejich dosavadnímu nositeli;
 • památková péče;
 • Vyřizování agendy v oblasti památkové péče -  povolování úprav staveb v městské památkové zóně a kulturních památek v Bílině a ve spádové oblasti města;
 • Vyřizování agendy v oblasti archeologie – vydávání stanovisek k zemním pracím v Bílině a ve spádové oblasti města

 

1. Výčet zákonů a předpisů na úseku územního plánování a stavebního řádu:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 • zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění);
 • zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákon o vyvlastnění;
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
 • vyhláška č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření;
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního    řádu;
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších          úprav;
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších  úprav;
 • zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa;
 • vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství;
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění       pozdějších       úprav;
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších úprav;
 • vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších       úprav;
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších úprav;
 • zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 • nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky

 

2. Výčet zákonů a předpisů na úseku památkové péče a archeologie:

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění, pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 203/2006 Sb.,o některých druzích podpory kultury a o změně některých zákonů;
 • Vyhláška č. 242/1992 novela zákona o státní památkové péči
 • Vyhláška č. 66/1988 kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

 

 

Další informace z oblasti územního plánování, stavebního řádu, na metodiky a stanoviska k novému stavebnímu zákonu apod. lze dále nalézt na stránkách ministerstva pro místní rozvoj www.mmr.cz.

 

 

FORMULÁŘE

Územní rozhodování:

 • Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků;
 • Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu;
 • Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území;
 • Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení; o změně vlivu stavby na využití území;
 • Žádost o územně plánovací informaci dle § 21 písmena a) až c) zák. č. 183/2006 Sb.;
 • Žádost o územně plánovací informaci dle § 21 písmena d) zák. č. 183/2006 Sb.;
 • Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu;
 • Podnět k pořízení regulačního plánu
 • Žádost o vydání regulačního plánu
 • Návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace
 • Formulář pro poskytovatele dat pro ÚAP

Povolování staveb:

 • Ohlášení stavby;
 • Žádost o stavební povolení;
 • Oznámení stavby (posouzené autorizovaným inspektorem);
 • Souhlas obecného stavebního úřadu se stavbou dle §15 zák. č. 183/2006 Sb.

Užívání staveb:

 • Oznámení o užívání stavby;
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
 • Oznámení změny v užívání stavby;

Odstranění staveb:

 • Ohlášení odstranění;

Památková péče:

 • Žádost o vydání závazného stanoviska dle §14 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb. (kulturní památka);
 • Žádost o vydání závazného stanoviska dle § 14 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. (památková zóna);

 

Majetkoprávní oddělení:

 

 • Žádost o prodej nemovitosti z majetku města Bíliny;
 • Žádost o pronájem nemovitosti z majetku města Bíliny;
 • Žádost o poskytnutí informace o cenové mapě na území města Bílina;

Jiné:

 • Žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení (FRB) města Bíliny;
 • Žádost o provedení místního šetření;
 • Žádost o dohledání projektové dokumentace nebo její části                                                                 (např.: kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, doložka nabytí právní moci, atd.)
Oddělení životního prostředí
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Volfová Helena, Ing. Vedoucí oddělení 417810875
Novotná Dana Odpadové hospodářství, ZPF, rostlinolékařská péče 417810873
Drábková Dagmar Ovzduší, veterinární péče a vodní hospodářství 417810874
Vaník Jiří Vodní hospodářství a myslivost 417810872
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Jméno a příjmení Funkce Telefon
Lukeš Oldřich, Ing. Vedoucí odboru 417810880
Pevná Alice, Ing. Územní plánování 417810879
Beránková Markéta, Mgr. Stavební, právní I, památková péče 417810882
Kulhánek Josef Stavební, právní II 417810886
Popovičová Jitka, Bc. Stavební, právní III 417810883
Chalupná Jana Stavební, právní IV 417810885
Název souboru
1-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.docx
1-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-umisteni-stavby.pdf
2-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.docx
2-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vyuziti-uzemi.pdf
3-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.docx
3-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-zmene-vlivu-uzivani-stavby-na-uzemi.pdf
4-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.docx
4-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-deleni-nebo-scelovani-pozemku.pdf
5-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.docx
5-zadost-o-vydani-rozhodnuti-o-ochrannem-pasmu.pdf
6-zadost-o-vydani-spolecneho-ur-a-ur.docx
6-zadost-o-vydani-spolecneho-ur-a-ur.pdf
7-zadost-o-uzemni-souhlas.docx
7-zadost-o-uzemni-souhlas.pdf
8-ohlaseni-stavby.docx
8-ohlaseni-stavby.pdf
9-zadost-o-stavebni-povoleni.docx
9-zadost-o-stavebni-povoleni.pdf
10-oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.docx
10-oznameni-stavebniho-zameru-s-certifikatem-autorizovaneho-inspektora.pdf
11-oznameni-o-uzivani-stavby.docx
11-oznameni-o-uzivani-stavby.pdf
12-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.docx
12-zadost-o-vydani-kolaudacniho-souhlasu.pdf
13-zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.docx
13-zadost-o-povoleni-predcasneho-uzivani-stavby.pdf
14-oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.docx
14-oznameni-zmeny-v-uzivani-stavby.pdf
15-ohlaseni-odstraneni.docx
15-ohlaseni-odstraneni.pdf
sbikra-novela501-text.pdf
sb0028-2013.pdf
sb0029-2013.pdf
navrh_na_porizeni_uzemniho_planu.doc
pr_2_formular_pro_poskytovatele_dat_pro_uap.doc
pr_8_podnet_k_porizeni_regulacniho_panu.doc
pr_9_zadost_o_vydani_regulacniho_planu.doc
zadost_o_uzemne_planovaci_informaci.doc

Odstraňování staveb, terénních úprav, zařízení

03. Pojmenování (název) životní situace
Odstraňování staveb, terénních úprav, zařízení;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze povolit odstranění stavby, terénních úprav a zařízení je řešeno (§ 128 a násl.);
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Problematiku odstraňování staveb, terénních úprav a zařízení upravuje § 128 stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle vyhl. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné ohlášení odstranění a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
neuvedeno;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty jsou stanoveny podle stavebního zákona a správního řádu;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
V případě, že pro odstranění stavby je třeba povolení, které se vydává formou rozhodnutí, okruh účastníků řízení upravuje správní řád. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 • pokud stavební úřad k odstranění vydal pouze sdělení – nejsou opravné prostředky.
 • pokud bylo odstranění stavby povolenou formou rozhodnutí - lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

03. Pojmenování (název) životní situace
Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují ohlášení jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Ohlašování upravuje § 104 - 108 stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci odboru stavební úřad ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádostidle vyhlášky č. 526/2006 Sb.;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Ohlášení není zpoplatněno;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje § 106 a § 107 stavebního zákona;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj;
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
 
21. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
 
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
23. Kontaktní osoba
 
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

03. Pojmenování (název) životní situace
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb,. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může stavební úřad namísto územního rozhodnutí vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat, obsahuje-li závazné stanovisko dotčeného orgánu podmínky, nebo je-li takovým závazným stanoviskem vyjádřen nesouhlas, nebo pokud záměr podléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Problematiku územního souhlasu upravuje § 96 stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
            Vydání územního souhlasu není zpoplatněno;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • je-li záměr v souladu se všemi požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavební úřad územní souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne jeho oznámení
 • jestliže záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru v územním řízení;
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
K oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu je nutno mimo jiné předložit i souhlas vlastníka pozemku (stavby, zařízení) pokud se liší od žadatele se záměrem. O vydání územního souhlasu jsou též informovány příslušné dotčené orgány;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Územní souhlas je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 
 

Prodej, pronájem nemovitosti ve vlastnictví města Bílina

03. Pojmenování (název) životní situace
Prodej, pronájem nemovitosti ve vlastnictví města Bílina;
 
04. Základní informace k životní situaci
Jedná se o agendu týkající se prodeje nebo pronájmu nemovitostí ve vlastnictví města Bíliny;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou způsobilou k právům a povinnostem a právním úkonům;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Písemná žádost adresovaná stavebnímu úřadu – majetkoprávnímu oddělení je zaevidována a po zajištění potřebných podkladů předložena k projednání v orgánech města (tj. rada a zastupitelstvo města), žadatel je o závěrech jednání písemně informován;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Podání písemné žádosti se specifikací jejího předmětu na podatelnu MěÚ Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad – majetkoprávní oddělení (2. patro, kanc. č. 304);
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde:    Městský úřad Bílina – stavební úřad – majetkoprávní oddělení;
Kdy:    dle úředních hodin, popř. po tel. dohodě;                             
S kým: oprávněná úřední osoba na úseku majetkoprávního oddělení – pí Chýlová, tel.: 417 810 888;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Vyplněná žádost (žádost naleznete v záložce „FORMULÁŘE“);
 • Plná moc v případě zastupování;
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Typ formuláře podle druhu záměru, na webových stránkách města Bíliny;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
V závislosti na jednání orgánů města a zajištění příslušných dokladů;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Další odbory MěÚ v Bílině, popř. jiné další subjekty;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě potřeby doložení dalších dokumentů bude žadatel vyzván písemně nebo telefonicky;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy;
 
18. Jaké jsou související předpisy
nejsou;
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky se neuplatňují konečné rozhodnutí spadá plně do kompetence orgánů města;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Uplatnění smluvních pokut sjednaných ve smlouvách;
 
21. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit
Dále se můžete obrátit na stavební úřad – majetkoprávní oddělení
pí Chýlová Soňa, tel.: 417 810 888, e-mail: chylova@bilina.cz;
Ing. Kebrtová Vladimíra, tel.: 417 810 887, e-mail: kebrtova@bilina.cz;
 
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
Stavební úřad – majetkoprávní oddělení;
 
23. Kontaktní osoba
 
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Užívání stavby

03. Pojmenování (název) životní situace
Užívání stavby;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§117) a byla provedena v souladu s ním, lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§120) nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stavebník je podle § 120 stavebního zákona povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle                       vyhl. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné oznámení o užívání stavby a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání souhlasu s užíváním stavby se správní poplatky nevyměřují;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon v § 120 stavebního zákona;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Stavebník nebo též vlastník stavby (§120 odst. 3);
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud bylo vydáno rozhodnutí lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Změna v užívání stavby

03. Pojmenování (název) životní situace
Užívání stavby;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), upraveno v § 126 a § 127 SZ;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
upraveno v § 126 a § 127 zák. č. 183/2006 Sb.;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu dle                       vyhl. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněné oznámení o užívání stavby a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • souhlas není zpoplatněn;
 • V případě, že je změna užívání řešena v rámci řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí, stanovuje výši správního poplatku zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon (§ 127);
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle stavebního zákona a správního řádu;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Pokud bylo vydáno rozhodnutí lze proti němu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Žádost o územně plánovací informaci

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o územně plánovací informaci;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 21 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) může m.j. stavební úřad poskytnout v rámci své působnosti jako předběžnou informaci územně plánovací informaci o
 • podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace.
 • podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů.
 • podmínkách vydání územního souhlasu v případech, kdy je možno jím nahradit územní rozhodnutí, včetně seznamu dotčených orgánů
 • podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1) bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Územně plánovací informaci upravuje § 21 stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty pro vyřízení žádosti obecně upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Jen žadatel;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Územně plánovací informace je z procesního hlediska sdělením podle ustanovení § 154 a násl. správního řádu a je samostatně přezkoumatelná podle ustanovení § 156, popř. § 80 správního řádu;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Žádné sankce;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Žádost o územní rozhodnutí

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o územní rozhodnutí;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle § 76 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze umisťovat stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Územní řízení je upraveno v § 84 a násl. stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání územního rozhodnutí a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území a dělení a scelování pozemků upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 sazebníku správních poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon (§ 87) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71);
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků územního řízení upravuje § 85 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti územnímu rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu;
 
04. Základní informace k životní situaci
 • Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) lze dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním, užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) nebo kolaudačního souhlasu (§ 122);
 • V § 122 je stanoveno, že stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad;
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Problematiku užívání staveb upravuje § 119 a následující stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle prováděcího právního předpisu;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Zaměstnanci stavebního úřadu při MěÚ Bílina ve stanovených úředních hodinách nebo též po telefonické domluvě;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách města;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Za vydání kolaudačního souhlasu se správní poplatky nevyměřují;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Kolaudační souhlas není vydáván v rámci řízení, jehož výsledkem by bylo rozhodnutí. Lhůty upravuje§ 122 stavebního zákona:
 
 • stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby;
 • pokud stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas;
 • jsou-li na stavbě zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže;
 • stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Dle uvážení stavebního úřadu;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím, nelze proti němu uplatnit opravné prostředky;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
  
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Žádost o vydání stavebního povolení

03. Pojmenování (název) životní situace
Žádost o vydání stavebního povolení;
 
04. Základní informace k životní situaci
Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) vyžadují vydání stavebního povolení všechny stavby, terénní úpravy a zařízení neuvedené v § 103 a § 104 tohoto zákona;
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce;
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Stavební řízení je upraveno v § 109 a následujících stavebního zákona;
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Písemná žádost na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 526/2006 Sb.;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde:    Městský úřad Bílina – stavební úřad;
Kdy:    v dostatečném předstihu před uvažovaným zahájením stavebních prací, atd.;                             
S kým:oprávněná úřední osoba na úseku stavebního řádu;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádostidle vyhlášky č. 526/2006 Sb.;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17 sazebníku správních poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůty upravuje stavební zákon (§ 112) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71);
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Žadatel může být stavebním úřadem vyzván k doplnění žádosti;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;
 
18. Jaké jsou související předpisy
 • zák. č. 500/2004 Sb. správní řád
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a
  územního opatření
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • kompletní výčet právních předpisů – viz webové stránky Ministerstva pro místní rozvoj;
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti stavebnímu povolení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Odvolání se podává u stavebního úřadu, který rozhodnutí vydal;
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Sankce upravuje § 178 až § 183 stavebního zákona;
 
21. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
 
22. Za správnost návodu odpovídá útvar
MěÚ Bílina - Stavební úřad;
 
23. Kontaktní osoba
 
24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 
 
 

Závazné stanovisko na úseku památkové péče

03. Pojmenování (název) životní situace
a)         Obnova kulturní památky - údržba, oprava, rekonstrukce, restaurování nebo jiná úprava památky (modernizace, nástavba, přístavba) nebo jejího prostředí;
b)         Stavba, změna stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení,       odstranění stavby, úprava dřevin, udržovací práce na nemovitosti, která není    kulturní památkou, ale je  v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky;
 
04. Základní informace k životní situaci
O  vydání závazného stanoviska  k obnově ..... žádá:
a)         u kulturní památky – vlastník;
b)         u nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové zóně nebo ochranném
pásmu nemovité  kulturní památky – vlastník, správce, uživatel; (dále  podle bodu 03);
 
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Vlastník kulturní památky nebo zástupce na základě plné moci, v některých případech uživatel, správce; (dále  podle bodu 04);
 
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Podání žádosti o vydání závazného stanoviska vč. příloh; (dále podle bodu 10);
 
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
a)         Informace na webových stránkách města Bíliny;
b)         Informace na stavebním úřadě;
 
08. Na které instituci životní situaci řešit
Obec s rozšířenou působností – Městský úřad Bílina – stavební úřad;
 
09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Kde:    Městský úřad Bílina – stavební úřad;
Kdy:    v dostatečném předstihu před uvažovaným zahájením obnovy,  stavby, terénních úprav, úpravy dřevin aj.;                             
S kým:oprávněná úřední osoba na úseku památkové péče;
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
a)         Žádost o vydání závazného stanoviska;
b)         Doklad o vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí;
c)         Kopie katastrální mapy  se zákresem předmětu obnovy, restaurování, rekonstrukce, stavby, úpravy dřevin  aj.;                            
d)         Dokumentace, projektová dokumentace, restaurátorský záměr ( je-li zpracován);
e)         Plná moc v případě zastupování;
 
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Typ formuláře podle druhu záměru, na webových stránkách města Bíliny;         
  
12.Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Bez poplatků;
 
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Lhůta pro vydání závazného stanoviska je 30 dnů až 60 dnů podle náročnosti řízení;
 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Vlastník kulturní památky  a odborná organizace státní památkové péče – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem;
 
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Přístup do kulturní památky  nebo na nemovitosti v ochranném pásmu a ústní jednání;
 
16. Elektronická služba, kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 20/1997 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a                          zákon č. 500/2004 Sb. správní řád;
 
18. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o ČNR č. 20/1987 Sb. o  státní památkové péči;
 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolací lhůta je 15 dnů ode dne oznámení  rozhodnutí. Odvolání se podává u Krajského úřadu Ústeckého kraje, podáním u odboru, který napadené rozhodnutí – závazné stanovisko vydal  (stavební úřad);
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
a)         Podle § 35  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči lze uložit pokutu až do výše                 2 000 000,- Kč právnické osobě nebo fyzické osobě  oprávněné  k podnikání;
b)         Podle § 39  zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči lze uložit pokutu až do výše                 2 000 000,- Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku;
 
21. Nejčastější dotazy
Nejsou;
 
22. Další informace
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také       
      z jiných zdrojů a v jiné formě
Ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších  předpisů;
  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
Nejsou;
 
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
Stavební úřad – památková péče;
 
26. Kontaktní osoba
 
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni