Language

Strategie úřadu

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“

  1. Zkvalitnit ucelenou tvorbu a implementaci politiky kvality MěÚ Bílina.
  2. Zavést procesní řízeníracionalizace administrativních procedurcílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky. 
  3. Zavést systém strategického plánování a zajistit jeho provázanost na finanční řízení
  4. Zefektivnit činnost MěÚ Bílina, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní  výkon  těchto činností na všech odborech MěÚ
  5. Zefektivnit a zprůhlednit legislativní procesy, včetně zajištění provádění průběžného   vyhodnocení dopadů legislativních změn. 
  6. Zavést systém řízení kvality a sledování výkonnosti MěÚ
  7. Zajistit adekvátní využívání  ICT. 
  8. Zlepšit vertikální i horizontální komunikaci na MěÚ
  9. Zavést manažerský systém řízení lidských zdrojů, nastavit motivační prvky a odpovědnost zaměstnanců, prosazovat moderní vzdělávací a náborovou politiku. 
  10. Vypracovat interní antikorupční program.