Language

Střet zájmů dle zákona č.159/2006 Sb.

Informace evidenčního orgánu

k podání čestného prohlášení podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen Zákon)

 
Evidenční orgán pro veřejné funkcionáře:
 
Tajemník Městského úřadu Bílina (dále „MÚ“) jako evidenční orgán pro veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. l) a m) a odst. 2 písm. e) Zákona.

 
Veřejnými funkcionáři pro tento evidenční orgán  jsou:
 
členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
vedoucí zaměstnanci města zařazeni do městského úřadu, podílející se na výkonu správních činností.
 
Termíny podání čestných prohlášení :
 
Oznámení o:

osobním zájmu,
• o činnostech,
• o majetku,
• o příjmech, darech a závazcích
 
podává veřejný funkcionář formou čestného prohlášení po celou dobu výkonu funkce, a to za každý rok nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Čestné prohlášení podává veřejný funkcionář evidenčnímu orgánu v listinné nebo elektronické podobě na stanoveném formuláři.

V případě, že veřejný funkcionář ukončil výkon funkce, je povinen učinit oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne jejího ukončení, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Postup při podávání čestných prohlášení:
Písemná čestná prohlášení se podávají v listinné podobě k rukám tajemníka městského úřadu.

Evidenci a úschovu čestných prohlášení zabezpečuje tajemník městského úřadu

 
Postup při nahlížení do registru:
Dle § 13 odst. 2 Zákona každá osoba právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Registr je umístěn v budově radnice, Břežánská 50/4, Bílina, kancelář tajemníka, tel. 417 810 810.  Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Pro nahlížení do registru je nezbytné se předem s tajemníkem městského úřadu domluvit na konkrétním termínu.

 
Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

O každém nahlédnutí do registru se provádí záznam. Nahlížet do registru lze i v elektronické podobě - zaslaná žádost  musí být podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů) a zaslaná na email kvech(zavináč)bilina.cz 

 

Poučení:

Přestupku se dopustí ten, kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 .

PřílohaVelikost
PDF icon zadost_o_nahlizeni.pdf97.21 KB