Language

Územně analytické podklady

Zákonnou povinností města Bíliny, jakožto obce s rozšířenou působností, bylo zpracovat územně analytické podklady v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. stavebním zákonem, které jsou zde zveřejněny.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").

Jednotlivé části územně analytických podkladů jsou:

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Bílina

Příloha kartogramy (v PDF):

Míra nezaměstnanosti

Podnikatelské subjekty

Věková struktura

Vývoj počtu obyvatel

Koeficient ekologické stability

Kvalita ovzduší  

Samostatné výkresy (v PDF):

1. Výkres hodnot

2. Výkres limitů využití území

3. Výkres záměrů na provedení změn v území

4. Výkres problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích