Language

Územně analytické podklady

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

správního území obce

 s rozšířenou působností Bílina

4.úplná aktualizace 2016

 

Městský úřad Bílina jako obec s rozšířenou působností pořídil k 31.12.2016  v souladu s §28 odst. (1) zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákon), 2. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů ORP Bílina. Jejich úplné znění je zveřejněno na této stránce.

První územně analytické podklady byly pořízeny v roce 2008, jejich 1. úplná aktualizace pak v souladu se stavebním zákonem v roce 2010 a další 2., 3. a 4. aktualizace vždy v následujících dvouletých cyklech.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").

Územně analytické podklady ORP Bílina byly dle §29  stavebního zákona projednány s obcemi ve správním obvodu ORP Bílina. Na základě §5 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, je součástí ÚAP ORP Bílina dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Doklad o projednání“.

 

I. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY:

TEXTOVÁ ČÁST (v pdf):

Rozbor udržitelného rozvoje územ ORP Bílina

Přílohy textové části (v pdf):

  1. Kartogramy vybraných jevů.

INDIKÁTORY ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ENVI SOUHRN - Vyhodnocení územních podmínek pro příznivé životní prostředí

INDIKÁTORY ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ

EKON SOUHRN - Vyhodnocení územních podmínek pro hospodářský rozvoj

INDIKÁTORY ÚZEM. PODMÍNEK PRO SOUDRŽNOST SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL

SOCIO SOUHRN - Vyhodnocení územních podmínek pro soudržnost společ. obyv.

VYVÁŽENOST ÚZEMNÍCH PODMÍNEK PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

 

GRAFICKÁ ČÁST (v pdf): 

Jednotlivé výkresy:

1. VÝKRES HODNOT

2. VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

3. VÝKRES ZÁMĚRŮ NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

4. VÝKRES PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍCH DOKUMENTACÍCH

 

II. INFORMACE O TECHNICKÉ INFRASTRUKTUŘE A O JEJÍM VLASTNICTVÍ

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které byly poskytnuty dle §27 stavebního zákona jako podklad pro aktualizaci územně analytických podkladů. Každý údaj o území obsahuje textovou část (pasport údaje o území) a grafickou část (mapka). Tyto údaje o území jsou zobrazeny ve stavu v jakém byly poskytnuty úřadu územního plánování a pro lepší orientaci jsou zobrazeny na podkladu základní mapy ČR.

Zveřejněné informace nenahrazují vyjádření vlastníků sítí k existenci sítí či k územnímu nebo stavebnímu řízení.

Poskytovatel údaje

Datum poslední aktualizace

Počet pasportů

Zveřejněné informace o technické infrastruktuře

AGC, a.s.

IV/2016

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

CETIN

14.01.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

ČD Telematika a.s.

29.04.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

ČEPS, a.s.

21.03.16

2

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

České Radiokomunikace, a.s.

18.02.16

2

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

ČEZ Distribuce, a.s.

04.04.16

4

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

ČEZ ICT, a.s.

04.04.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

ČEZ Teplárenská, a.s.

13.04.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

FAIPON, s.r.o.

13.06.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

GasNet, s.r.o.

09.02.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

OPTILINE, a.s.

25.01.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

PM SOLAR, a.s.

01.03.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

Severočeské doly, a.s.

02.03.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

Severočeské vodovody a kanalizace,  a.s.

08.03.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

Speciální stavby Most, s.r.o.

22.06.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

Správa železniční a dopravní cesty, s.p.

04.12.15

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

SUPTEL, a.s.

21.04.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

Telia Sonera International Carrier Czech Republic, a.s.

11.02.16

2

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

T-Mobile Czech Republic,  a.s.

05.02.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

UPC Česká republika, s.r.o.

15.04.16

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

06.06.2016

1

Textová část – PASPORT

Grafická část - MAPKA

 

Kompletní dokumentace úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Bílina v tištěné podobě k nahlédnutí na Městském úřadě Bílina, Stavební úřad – úřad územního plánování, kancelář č. 305.

 

 

První Územně analytické podklady roku 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podpora byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systému tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3. a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

 

 

 

   

Strukturální  fondy - Integrovaný operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj