Language

Územně plánovací dokumentace Hostomice

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYS HOSTOMICE V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Zpráva o uplatňování územního plánu městys Hostomice byla schválena Zastupitelstvem městys Hostomice usnesením ZM č. 69/2015 dne 21.12.20105

Text schválené Zprávy o uplatňování ÚP městys Hostomice - ZDE -.

 

NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN HOSTOMICE

Zastupitelstvo městyse Hostomice  rozhodlo o  pořízení Územního plánu městyse Hostomice.  Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - úřad územního plánování.

Dne 20.06.2016 Zastupitelstvo městyse Hostomice schválilo usnesením č. 97/2016 zadání územního plánu.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Hostomice nachází ve fázi projednání  návrhu územního plánu dle § 50 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Informace o termínu a místech vystavení návrhu ÚP Hostomice viz úřední deska Městského úřadu Bílina a Úřadu městyse Hostomice a webové stránky města Bílina http://bilina.cz/urad/mestsky-urad-bilina  pod odkazem Územní plánování/ Aktuální informace. Připomínky k vystavenému návrhu ÚP Hostomice je možné uplatnit ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj. do  11.09.2017.

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HOSTOMICE

Územní plán obce Hostomice byl schválen zastupitelstvem obce dne 18.12.2006 a nabyl účinnosti dne 19.12.2006.

Tato územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí na úřadě Městys Hostomice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HOSTOMICE

Změna č. 1 Územního plánu obce Hostomice byla vydána zastupitelstvem obce dne 26.09.2011 a nabyl účinnosti dne 12.10.2011. 

Tato územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí na úřadě Městys Hostomice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.