Language

Územně plánovací dokumentace Hrobčice

NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN HROBČICE

Zastupitelstvo obce Hrobčice rozhodlo o  pořízení územního plánu Hrobčice.  Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, stavební úřad - úřad územního plánování.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Hrobčice nachází ve fázi úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání dle §51 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění.

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Zastupitelstvo obce Hrobčice vydalo opatřením obecné povahy dne 31.05.2013 Změnu č. 1  Územního plánu SÚ Hrobčice, která nabyla účinnosti dne 17.06.2013. Pořizovatelem této změny byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01  Bílina.   Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Z1 ÚP SÚ Hrobčice

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:
Opatření obecné povahy – Z1 ÚP SÚ Hrobčice
Schvalovací doložka_Z1

 

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí Územního plánu Bílina.

 

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

 

Textová část:
Textová část - VÝROK

Grafická část:

1.              Výkres základního členění

2.              Hlavní výkres

3.              VPS, VPO, asanace

 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

 

Textová část:
Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

4.              Výkres širších vztahů

5.              Koordinační výkres

6.         Předpokládaný zábor ZPF

 

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Zastupitelstvo obce Hrobčice vydalo opatřením obecné povahy dne 31.05.2013 Změnu č. 2  Územního plánu SÚ Hrobčice, která nabyla účinnosti dne 17.06.2013. Pořizovatelem této změny byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01  Bílina.   Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Z2 ÚP SÚ Hrobčice

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:
Opatření obecné povahy – Z2 ÚP SÚ Hrobčice
Schvalovací doložka_Z2

 

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí Územního plánu Bílina.

 

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

 

Textová část:
Textová část - VÝROK

Grafická část:

7.              Výkres základního členění

8.              Hlavní výkres              

 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

 

Textová část:
Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

9.           Výkres širších vztahů

10.           Koordinační výkres

11.           Předpokládaný zábor ZPF

 

UZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

Územní plán sídelního útvaru Hrobčice byl schválen zastupitelstvem obce 14.06.1999 a nabyl účinnosti dne 29.06.1999.

Tato územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě Hrobčice, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.