Language

Územně plánovací dokumentace Ledvice

ÚZEMNÍ PLÁN LEDVICE

Zastupitelstvo města LEDVICE vydalo opatřením obecné povahy dne 02.10.2014 Územní plán Ledvice, který nabyl účinnosti dne 17.10.2014. Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace byl  Městský úřad Bílina - úřad územního plánování, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01 Bílina. Do této územně plánovací dokumentace bude možné nahlížet na Městském úřadě Ledvice, na Městském úřadě Duchcov, odbor výstavby a ŽP (příslušný stavební úřad), na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Dokladová část, která dokumentuje proces pořizování je k nahlédnutí po domluvě na Městském  úřadě Ledvice.

 

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:

Textová část - VÝROK

Grafická část:

1_Základní členění

2_Hlavni výkres

3_Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:

Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

4_Koordinační výkres

5_Výkres širších vztahů

6_Výkres předpokládaných záborů  ZPF 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:

§  Opatření obecné povahy – ÚP Ledvice

§  Schvalovací doložka_ÚP Ledvice

 

Grafická část:

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí ÚP Ledvice.

 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ:

§  Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy –  ÚP Ledvice_MěÚ LEDVICE

§  Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy – ÚP Ledvice _MěÚ BÍLINA