Language

Územně plánovací dokumentace Lukov

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUKOV  V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Lukov byla schválena Zastupitelstvem obce Lukov usnesením ZO č. 4/2017 dne 23.03.2017

Text schválené Zprávy o uplatňování ÚP obce Lukov - ZDE -.

 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN – ve stavu pořizování - neplatný

Zastupitelstvo obce Lukov rozhodlo dne 19.12.2016 usnesením č. 7/1/2016 o  pořízení Územního plánu Lukov.  Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - úřad územního plánování.

V současnosti se zpracování nového územního plánu nachází ve fázi doplňujících průzkumů a rozborů území, které budou podkladem pro zpracování návrhu zadání územního plánu.

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUKOV z r. 2007 - platný

Územní plán Lukov  byl schválen zastupitelstvem obce dne  29.12.2006 a nabyl účinnosti dne 14.01.2007.

Tato územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě Lukov, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUKOV z. r. 2013 - platná

Zastupitelstvo obce LUKO vydalo opatřením obecné povahy dne 13.12.2013 Změnu č. 1 Územního plánu obce Lukov, která nabyla účinnosti dne 30.12.2013. Pořizovatelem této změny byl úřad územního plánování - Městský úřad Bílina, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01 Bílina. Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet na Obecním úřadě Lukov, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Dokladová část, která dokumentuje proces pořizování je k nahlédnutí po domluvě na Obecním úřadě Lukov.

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:
Textová část - výrok

 

Grafická část:

  1. Výkres základního členění
  2. Hlavní výkres
  3. Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

 

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:
Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

  1. Výkres širších vztahů
  2. Koordinační výkres
  3. Předpokládaný zábor ZPF

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:

§  Opatření obecné povahy (OOP)

§  Schvalovací doložka OOP

 

Grafická část:

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí změny č. 1 ÚPO Lukov.

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – oznámení o vydání OOP:

§  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ObÚ Lukov

§  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MěÚ BÍLINA