Language

Územně plánovací dokumentace Měrunice

ÚZEMNÍ PLÁN MĚRUNICE

Zastupitelstvo obce MĚRUNICE vydalo opatřením obecné povahy dne 19.06.2014 Územní plán Měrunice, který nabyl účinnosti dne 04.07.2014. Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace byl  Městský úřad Bílina - úřad územního plánování, stavební úřad, Břežánská 50/4, 415 01 Bílina. Do této územně plánovací dokumentace bude možné nahlížet na Obecním úřadě Měrunice, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Dokladová část, která dokumentuje proces pořizování je k nahlédnutí po domluvě na Obecním úřadě Měrunice.

VÝROKOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:

Textová část - VÝROK

Grafická část:

1.         01_  Výkres základního členění

2.         02a  Hlavní výkres

3.         02b  Výkres koncepce technické infrastruktury

4.         03    Výkres veřejně prospěšných staveb

5.         04    Výkres pořadí změn v území (etapizace)

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU:

Textová část:

Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

1.         05a   Koordinační výkres

2.         05b   Koordinační výkres pro sídlo Měrunice

3.         05c   Koordinační výkres pro sídlo Žichov

4.         06     Výkres širších vztahů

5.         07     Výkres předpokládaných záborů  ZPF

 

 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:

§  Opatření obecné povahy – ÚP Měrunice

§  Schvalovací doložka_ÚP Měrunice

 

Grafická část:

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí ÚP Měrunice.

 

 

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ:

§  Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy –  ÚP Měrunice_OBEC MĚRUNICE

§  Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání opatření obecné povahy – ÚP Měrunice_MěÚ BÍLINA