Language

Územně plánovací dokumentace Ohníč

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OHNÍČ  V UPLYNULÉM OBDOBÍ

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Ohníč byla schválena Zastupitelstvem obce Ohníč usnesením ZO č. 103/2017 dne 19.06.2017

Text schválené Zprávy o uplatňování ÚP obce Ohníč - ZDE -.

 

NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN OHNÍČ - ve fázi pořizování - neplatný

Zastupitelstvo městyse Hostomice  rozhodlo dne 24.09.2015 usnesením č. 45/2015 o  pořízení Územního plánu Ohníč.  Pořizovatelem je Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - úřad územního plánování.

V současnosti probíhá projednání návrhu ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OHNÍČ. Návrh zadání bude zveřejněn spolu s veřejnou vyhláškou na úřední desce Městského úřadu Bílina a Obecního úřadu Ohníč ve lhůtě od 30.06.2017 do 01.8.2017.

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OHNÍČ

Územní plán obce Ohníč byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.12.2006.

Tato územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě Ohníč, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OHNÍČ

Zastupitelstvo obce OHNÍČ vydalo opatřením obecné povahy dne 16.06.2011 Změnu č. 1 Územního plánu obce Ohníč, která nabyla účinnosti dne 05.07.2011. Pořizovatelem této změny byl Obecní úřad Ohníč, který pověřil výkonem územně plánovací činnosti podle §24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uzavřením smlouvy Ing. arch. Zdeňku Táborskou. Do této územně plánovací dokumentace je možné v tištěné podobě nahlížet na Obecním úřadě Ohníč, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. V digitální formě je tato územně plánovací dokumentace k nahlédnutí viz níže. Dokladová část, která dokumentuje proces pořizování je k nahlédnutí po domluvě na Obecním úřadě Ohníč.

VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OHNÍČ:

Textová část:
Textová část – výrok

Grafická část:

1.     Výkres základního členění

a.     Výřez A – výkresu základního členění

b.    Výřez B – výkresu základního členění

2.     Hlavní výkres

a.     Výřez A – hlavního výkresu

b.    Výřez B – hlavního výkresu

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE OHNÍČ:

Textová část:
Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

1.      Výkres širších vztahů

2.      Koordinační výkres

a.     Výřez A – koordinačního výkresu

b.    Výřez B – koordinačního výkresu

3.      Předpokládaný zábor ZPF:

a.     Výřez A – ZPF

b.    Výřez B – ZPF