Language

Územně plánovací dokumentace Světec

NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC - ve fázi pořizování

Zastupitelstvo obce Světec  rozhodlo o  pořízení nového územního plánu obce.  Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace je Městský úřad Bílina, odbor stavební úřad a životní prostředí - úřad územního plánování.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Světec nachází ve fázi veřejného projednání v souladu s  §52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), v platném znění.  Informace  o termínu konání veřejného projednání a  lhůtách pro uplatnění připomínek a námitek viz  http://bilina.cz/urad/verejne-projednani-navrhu-svetec .

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SVĚTEC - platný

Územní plán obce Světec byl schválen zastupitelstvem obce 14.10.2002 a nabyl účinnosti dne 31.10.2002.

Tato územně plánovací dokumentace je k nahlédnutí na Obecním úřadě Světec, na Městském úřadě Bílina, stavební úřad – úřad územního plánování a na odboru ÚP a SÚ Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Grafická část k nahlédnutí v digitální formě na webových stránkách obce:

http://www.obec-svetec.cz/upo.htm

 

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVĚTEC - platná

Zastupitelstvo obce SVĚTEC vydalo opatřením obecné povahy dne 06.10.2010 Změnu č. 1 Územního plánu obce Světec, která nabyla účinnosti dne 22.10.2010. Pořizovatelem této změny byl Obecní úřad Světec, který pověřil výkonem územně plánovací činnosti podle §24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) uzavřením smlouvy Ing. arch. Zdeňku Táborskou. Do této územně plánovací dokumentace je možné v tištěné podobě nahlížet na Obecním úřadě Světec, na Městském úřadě Bílina, SÚ – úřad územního plánování a Krajském úřadě Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. V digitální formě je tato územně plánovací dokumentace k nahlédnutí viz níže. Dokladová část, která dokumentuje proces pořizování je k nahlédnutí po domluvě na Obecním úřadě Světec.

VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVĚTEC:

Textová část:
Textová část – výrok

 

Grafická část:

1.     Výkres základního členění

2.     Hlavní výkres

3.     Výkres veřejně prospěšných staveb (VPS)

 

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVĚTEC:

Textová část:
Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Textová část - Předpokládaný zábor  ZPF

Grafická část:

1.      Výkres širších vztahů

2.      Koordinační výkres

3.      Předpokládaný zábor ZPF:

a.      POHRADICE_6,7,8

b.      ŠTRBICE_10,11,12,14

c.      SVĚTEC_11,12,14

d.      CHOTĚJOVICE_14, SV_10

e.      CHOTĚJOVICE_10

f.       CHOTĚJOVICE_7,11

 

NOVÝ – ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC

Zastupitelstvo obce Světec rozhodlo o  pořízení územního plánu obce Světec.  Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace je Městský úřad Bílina, stavební úřad - úřad územního plánování. 

Dne 17.09.2014 schválilo Zastupitelstvo obce Světec usnesením č. 26/4/2014 ZADÁNÍ územního plánu, které je závazným podkladem pro zpracování návrhu Územního plánu Světec.

V současnosti se pořízení nového Územního plánu Světec nachází ve fázi zpracování návrhu  územního plánu.