Language

Územní plán Bílina

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA

vydaný formou opatření obecné povahy, č.j. MUBI/22506/2012 dne 25.06.12

 

Zastupitelstvem města Bílina v souladu s § 6 odst. (5) písm. c) stavebního zákona, za použití § 43 odst. (4) stavebního zákona a § 171 a následujících správního řádu, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na základě usnesení Zastupitelstva města Bílina  č. 112 ze dne 21.06. 2012.

 

Územní plán Bílina je pořízen pro celé správní území města tj. pro katastrální území Bílina, Bílina – Újezd, Břešťany, Břežánky, Chudeřice u Bíliny a Jenišův Újezd. Obsahuje textovou a grafickou část výroku a textovou a grafickou část odůvodnění.

 

Podle § 173 odst. (1) správního řádu nabývá Územní plán Bílina, který byl vydán formou opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky oznamující vydání územního plánu formou opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Bílina.

 

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. (2) správního řádu podat opravný prostředek.

 

S celým obsahem Územního plánu Bílina je možné se seznámit:

 • V TIŠTĚNÉ PODOBĚ  -  na Městském úřadě Bílina, Stavební úřad, Břežanská 50/4, Bílina ve 2. patře, od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.
 • V DIGITÁLNÍ PODOBĚ -  na této stránce (viz. níže)

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA:

Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy - Územní plán Bílina

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY:

Textová část:

Opatření obecné povahy – ÚP Bílina

Schvalovací doložka

 

Grafická část opatření obecné povahy je totožná s grafickou částí Územního plánu Bílina.

 

ÚZEMNÍ PLÁN BÍLINA:

Výroková část územního plánu:

 

Textová část:

Textová část - VÝROK

Grafická část:

 1. Výkres základního členění
 2. Hlavní výkres
 3. Dopravní infrastruktura
 4. Technicka_infra_plyn_teplo
 5. Technicka_infra_elektro_spoje
 6. Technická infrastruktura – kanalizace, voda
 7. VPS, VPO, asanace

 

Odůvodnění územního plánu:

 

Textová část:

Textová část - ODŮVODNĚNÍ

Grafická část:

 1. Výkres širších vztahů
 2. Koordinační výkres_1
 3. Koordinační výkres_2
 4. Předpokládaný zábor ZPF

 

Strukturální fondy, Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt ,,Tvorba územního plánu,  Bílina“ byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.