Language

Územní plán - Bydlení

Problematika řešení rozvoje obytných ploch v Bílině není příliš aktuální. V následujícím období bude spíš třeba změnit důležitost pořadí posledních let, nahradit kvantitu kvalitou. Zkvalitňování a zkapacitnění uskutečňovat především v rámci půdorysu města a orientovat se přitom na modernizaci, rekonstrukce a opravy.

Důležitým prostorem, zasluhujícím si výrazné posílení obytné funkce, je vlastní historické jádro města. To bylo v minulosti vždy jejím nositelem a nejinak by tomu mělo být i v budoucnu. První kroky v tomto směru v současnosti probíhají, kdy v rámci rekonstrukce objektů na Mírovém náměstí jsou do půdních vestaveb umisťovány nové bytové jednotky. V tomto trendu by bylo dobré nadále pokračovat i při zástavbě proluk, stavebních úpravách a rekonstrukcích dalších objektů, aby kromě občanské vybavenosti, služeb a administrativy našlo v centrální historické části města bydlení znovu své odpovídající uplatnění.

Pro potřeby uspokojení potřeb zájmu o novou bytovou výstavbu je možno jednak využít k dostavbě volných proluk, jednak je v rámci konceptu navrženo 10 nových lokalit (v grafické části označených B1 - B10) jak pro zájemce o výstavbu bytových objektů, tak i pro zájemce o individuelní bytovou výstavbu. Plochy jsou většinou situovány v okrajových částech zastavěného území, dobře napojitelné jak dopravně, tak i z hlediska inženýrských sítí. V návrhu je uvažováno s velikostí jednotlivých parcel v rozmezí 8 - 10 arů.

Lokalita B1
Je situovaná v západní části města na Větráku a přímo navazuje na stávající rodinnou zástavbu. Na lokalitu byla zpracována variantní urbanistická studie, která na plochu umístila 34, ve větší variantě celkem 43 RD. Návrh územního plánu převzal toto staveniště s tím, že vzhledem k možnosti vedení trasy západního obchvatu silnice I/13 snížila kapacitu této plochy na 40 RD. Celková plocha lokality je 3,67 ha.

Lokalita B2
Navazuje severně na stávající zástavbu Litoměřické ulice na jihovýchodním svahu Chlumu. Na plochu o velikosti 1,34 ha je návrhem umístěno 15 nových rodinných domků.

Lokalita B3
Spolu s plochou pro areály podnikatelských aktivit tvoří přechodový článek mezi stávající plochou sídliště Chlum II. a volnou krajinou. Je situována na východní straně tohoto sídliště, po pravé straně Litoměřické ulice. Plocha o velikosti 1,78 ha je návrhem určena pro výstavbu menších bytových domů o maximální výšce 3 nadzemní podlaží, s celkovou kapacitou 60 bytových jednotek.

Lokalita B4
Je v jižní části města na ploše demolovaných objektů. Komunikačně velmi dobře napojitelné staveniště navazuje na stávající nízkopodlažní zástavbu předměstí Újezd, má rozlohu 1,38 ha a je na něm návrhem umístěno 10 rodinných domků.

Lokality B5 a B6
Jde defakto o doplnění stávající rodinné zástavby v ulici Čs.armády v severní části města na Teplickém předměstí. Obě plochy jsou po levé straně této ulice (ve směru od kasáren, rovněž bezproblémově napojitelné. Plošná velikost lokality B5 0,18 ha umožňuje umístění 3 řadových rodinných domků, na plochu lokality B6 - 0,39 ha umisťuje návrh rovněž 3 rodinné domky, zde ovšem vzhledem k charakteru okolní zástavby izolované.

Lokalita B7
Druhá lokalita pro výstavbu bytových objektů na místě stávající plochy Technických služeb města na Teplickém předměstí. V této lokalitě počítá návrh s umístěním 15 bytových jednotek ve dvou až třech menších bytových objektech.

Lokality B8, B9 a B10
Jsou lokalizovány v severní části města, v návaznosti na navržené plochy pro podnikatelské aktivity a nerušící výrobu a služby, podél nově navržené místní komunikace. Jejich celková kapacita je 34 RD (B8 - 6, B9 - 3 a B10 - 25 RD) na ploše 3,41 ha.
 

Celková kapacita značně převyšuje dosavadní zájem o výstavbu tohoto charakteru, město však bude mít připraveny pozemky pro předpokládaný zájem i v době po návrhovém období. Pro všechny lokality musí být zpracována podrobná dokumentace, která stanoví kromě jiného i detailní regulační podmínky pro výstavbu.

lokalita plocha (ha) počet RD počet b.j.
B1 3,67 40 -
B2 1,34 15 -
B3 1,78 - 60
B4 1,38 10 -
B5 0,18 3 -
B6 0,39 3 -
B7 0,42 - 15
B8 0,71 6 -
B9 0,33 3 -
B10 2,37 25 -
c e l k e m 8,74 105 75

Problematiku prostředí panelových sídlišž je třeba řešit zahájením procesu jejich "humanizace". V podrobnějším měřítku navrhnout způsob doplnění a rekonstrukce zeleně, včetně architektonických doplňků, odpočinkových míst a zejména stavebních a architektonických úprav vlastních panelových objektů, s možností jejich rekonstrukce a využití k umístění některých zařízení vybavenosti.

Vzhledem k tomu, že v důsledku reorganizace armády ztratila stávající kasárna svůj význam a budou předána městu do užívání, počítá návrh konceptu s využitím nízkopodlažních objektů v areálu pro sociální bydlení (větší část areálu včetně hlavní budovy a odstavných ploch je určena potřebám Technických služeb města). Po zpracování projektu rekonstrukce bude známa i přesná kapacita, pro potřeby územního plánu bylo předběžně uvažováno s počtem ubytovaných 200.