Language

Územní plán - Návrh základních regulativů

1 . NÁVRH HRANICE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Podle §4 a §9, odst. 2 písm. a) bodu 4 zák. č.334/1992 Sb. a neoficiálního výkladu "... jde o území, spadající pod jednotnou administrativní správu obce, které je trvale využíváno pro urbanistické účely. Patří do něj plochy zastavěné a dále plochy volné, pokud jsou jednoznačně určeny pro bydlení, výrobu, vybavenost a služby, rekreaci, dopravu a jiné nezemědělské účely. Pozemky, nalézající se uvnitř hranice zastavěného území obce k 1.9.1966 podle zákresů v mapách evidence nemovitostí, jsou současně zastavěným územím vždy, i když u nich nejsou splněna výše uvedená kritéria, s vyjímkou pozemků zemědělské půdy, trvale určených pro zajišťování speciální zemědělské výroby. Vymezení, zda určitý pozemek patří do současně zastavěného území obce nebo mimo toto území, provádí místně příslušný pověřený obecní (městský) úřad jako orgán ochrany ZPF, v dohodě s místně příslušným stavebním úřadem".

V případě města Bíliny je navrhovaná hranice současně zastavěného území obalovou křivkou ploch ležících uvnitř hranice zastavěného území k 1.9.1966 zastavěných nebo k nezemědělským účelům využívaných ploch mimo tuto hranici (zejména nová sídliště, výrobní a průmyslové plochy, atd.) - jako stávající a volných ploch za hranicí zastavěného území k 1.9.1966, kterým je návrhem určeno nové funkční využití - jako návrh jejího rozšíření
Pomineme - li stav dnes zastavěného území města, je hranice nově navrhována v podstatě pouze v jeho severní a severovýchodní části.
Hranici současně zastavěného území města schvaluje v rámci schvalování návrhu územního plánu městské zastupitelstvo.

 

2 . REGULACE

Účelné využívání území města, regulace stavební činnosti tak, aby zájmy jednotlivých občanů, podniků a organizací nebyly v rozporu s dlouhodobými záměry města jako celku, ochrana historického obrazu města, přírodního a krajinářského prostředí v jeho zázemí, se snahou o neustálé a trvalé zlepšování životního prostředí, to vše je důvodem k vytvoření pravidel, jimiž by se veškerá činnost ve městě měla v budoucnu řídit.

Při přípravě i realizaci obnovy (modernizace, rekonstrukce, atd.) i nové výstavby ve městě, je třeba provádět veškerou činnost za účasti a ve prospěch jeho obyvatel, při současném respektování postavení města, jeho významu v oblasti průmyslu, dopravy a kultury a při plnění podmínek na zachování charakteru jednotlivých městských částí, ochrany historických hodnot, na zdravé bydlení a pracovní podmínky obyvatel, na atraktivní prostředí pro návštěvníky, kulturní a sportovní vyžití, na ochranu životního prostředí, přírody a krajiny, atd..

Předmětem regulace může být:

 • funkční využití území (pozemky a objekty je možno využívat jen pro funkce, které jsou do plánu funkčního využití území přípustné nebo vyjímečně přípustné)
 • intenzita využití území (koeficient zastavěnosti pozemku, podlažnosti, obestavěného prostoru, event. stanovení výšky, počtu podlaží)
 • umístění objektu (regulační čáry)
 • druhu zástavby (izolovaný dům, řadový dům, bloková zástavba, atd.)
 • zastřešení objektu
 • architektonického řešení ve vztahu k historickému charakteru okolní zástavby nebo přírodnímu prostoru
 • materiálového řešení
 • termínů a způsobů realizace

Pro úroveň územního plánu sídelního útvaru přichází v úvahu ve většině případů pouze regulace funkčního využití území, i když v některých je možno tuto regulaci přiměřeně stanovenými podmínkami rozšířit. Záleží to však na velikosti řešeného území a podrobnosti řešení.

Mezi nejdůležitější nástroje těchto "regulačních pravidel" tedy na úrovni ÚPn SÚ Bílina patří

 • plán organizace a využití území
 • základní regulační podmínky ve formě charakteristik jednotlivých funkčních ploch a území

Plán funkčního využití člení území města na jednotlivá polyfunkční území a monofunkční plochy. Nově stavěné, modernizované nebo rekonstruované stavby a zařízení musí odpovídat charakteristice území a ploch. Třetí kategorie, kterou tvoří chráněná území, je v území zastoupena národní přírodní rezervací Bořeň. Vzhledem k její lokalizaci v nejjižnější části administrativního území Bíliny, mimo zastavěné území města na rozhraní okresů Teplice a Most, není do plánu funkčního využití zahrnuta.

Polyfunkční území jsou charakteristická horizontální a vertikální skladebností funkcí. Charakteristika funkčních území určuje, jaké funkci slouží jednotlivá území a stanovuje druhy objektů a zařízení, jejichž výstavba je v nich přípustná nebo vyjímečně přípustná. Volbou vhodných a vyjímečně přípustných funkcí vznikají příslušné typy polyfunkčních území s různou mírou využitelnosti pro specifikované stavby a ostatní zařízení, jejichž výstavba, rekonstrukce a modernizace je možná.

Stavby a ostatní zařízení vyjmenovaná jako vhodná, resp. jako vyjímečně přípustná v rámci polyfunkčních území, jsou v jednotlivých případech nepřípustná, resp. vyjímečně přípustná, pokud odporují svým počtem, polohou, rozsahem nebo účelem vlastnostem území. Pro uplatnění tohoto pravidla smějí být zohledněna pouze urbanistická hlediska.

Monofunkční plochy jsou charakteristické homogenitou jednoho typu funkce, nepřipouštějící jiný druh využití.

Plán funkčního využití - organizace území - je zpracován v měřítku 1 : 5 000, kde jednotlivá polyfunkční území i monofunkční plochy jsou označeny symbolikou, odpovídající textové části. Kromě uvedeného členění jsou zde zakresleny i hranice jednotlivých urbanistických obvodů (UO) a návrh hranice současně zastavěného území města.

2.1. REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ

2.1.1. Polyfunkční území

Na území města bylo v rámci návrhu plánu funkčního využití vymezeno celkem 8 kategorií polyfunkčních území:

 • čistě obytné území
 • všeobecné obytné území
 • všeobecné smíšené území
 • smíšené území městského jádra
 • území nerušící drobné výroby a služeb
 • území průmyslové výroby
 • zvláštní území sloužící oddechu
 • ostatní zvláštní území

Pro lepší přehlednost je v rámci výčtu regulačních podmínek příslušné kategorie území uvedena i stručná identifikace jednotlivých území, vymezených v té které kategorii.
 

A. ČISTĚ OBYTNÉ ÚZEMÍ - OČ

s l o u ž í - výlučně pro bydlení

f u n k č n í v y u ž i t í
dominantní

 • obytné domy

vhodné

 • drobná hřiště pro neorganizovaný sport pro potřeby obyvatel území
 • odstavná místa a garáže sloužící pro potřeby funkčního využití
 • nezbytné plochy technického vybavení
 • příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové a MHD
 • zeleň liniová a plošná

vyjímečně přípustné

 • obchodní zařízení, veřejné stravování a nerušící služby pro uspokojení potřeby obyvatel území
 • malá ubytovací zařízení
 • kostely a modlitebny, zařízení kulturní, sociální, zdravotní a školská pro obsluhu tohoto území

d o p l ň u j í c í u s t a n o v e n í

v území je třeba dodržovat charakter zástavby

OČ - 1

 • Jedná se o poměrně velké území v severní části města na Teplickém předměstí, vymezené zhruba prostorem kolem ulic Teplická, Studentská a Čs. armády. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky o dvou obytných podlažích, uspořádané do izolovaných uličních bloků. Prostor nemá žádné význačné historické prvky ani jiné fenomény.
 • Součástí je část objektů bývalých kasáren, které jsou návrhem určeny pro sociální bydlení a nově navrhované plochy pro rodinné domky (B5 a B6). Pro tuto novou výstavbu jsou regulační podmínky dány charakterem okolní zástavby (výška, stavební čára, atd.), pro ostatní části OČ - 1, s eventuelní další možností dostavbou na volných parcelách (pod Chlumem), platí regulační podmínky, které jsou dány charakterem území.

OČ - 2

 • Území tvoří nově navrhované lokality pro zástavbu rodinnými domky (B8 - B10) na severním okraji města - v rozsahu 31 RD.
 • Pro území je nutno zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci, která detailní regulační podmínky pro zástavbu stanoví (1-2 nadzemní podlaží, izolovaná zástavba)

OČ - 3

 • Území tvoří nově navrhovaná plocha pro zástavbu bytovými domy (B3) - 60 b.j., lokalizovaná na východním okraji sídliště Za Chlumem.
 • Pro prostor (zřejmě v souvislosti i s další navrhovanou výstavbou v této části města) je nutno zpracovat podrobnější územně plánovací dokumentaci, která detailní regulační podmínky pro zástavbu stanoví (3-4 nadzemní podlaží, dopravní napojení z Litoměřické ulice).

OČ - 4

 • Vymezené území tvoří prstenec městské řadové zástavby, lemující vrch Chlum, ohraničené ulicemi Teplická a Litoměřická. Jde o stabilizované obytné území, řada objektů však vyžaduje rekonstrukci nebo opravu, možná je i eventuelní dostavba na volných parcelách.
 • Regulační podmínky, dané zejména charakterem území, bude však třeba v případech rekonstrukce ev. nové výstavby v prostoru Pivovarského náměstí konzultovat a doplnit o požadavky orgánů památkové péče - tato část je součástí návrhu městské památkové zóny.
 • V rámci takto vymezeného území je v jeho severní části navržena plocha pro výstavbu 15 nových rodinných domků (B2). Na prostor je třeba zpracovat podrobnější ÚPD, která detailní regulační podmínky (způsob zastavění, druh a výškové zónování objektů, regulační čáry, a pod.) stanoví.

OČ - 5

 • Vymezené území tvoří nízkopodlažní obytná zástavba údolí Bézovky podél Lukovského potoka. Většinou původní zástavba, na několika místech doplněná, je stabilizovaná, v budoucnosti zřejmě nedozná podstatných změn. Součástí je i plocha zahradnictví.
 • Regulační podmínky pro eventuelní výstavbu budou odvozovány z okolní zástavby.

OČ - 6

 • Prostor tvoří oboustranná zástavba rodinných domků podél Pražské ulice, sahající od polikliniky v podstatě až k centru, na severní straně do ?ižkova údolí.
 • Území, v současné době silně ovlivňováno negativními vlivy dopravy, nedozná v následujících letech výrazných změn, regulační podmínky pro opravy a rekonstrukce musí vycházet z charakteru území.

OČ - 7

 • Původní stabilizovaná rodinná zástavba na Pražském předměstí, tvořící ucelené uliční bloky. Součástí je i několik bytových domů v ulici 5.května. Prostor je vymezen ulicemi Pražská, 5.května (oboustranně), Bořeňská a severní hranicí sídliště Újezd.
 • Téměř celé takto vymezené území spadá do městské památkové zóny. Je stabilizované, regulační podmínky budou odvozovány z okolní zástavby a musí být v souladu s požadavky památkové ochrany a režimu komplexní regenerace v části "B" - území dotvářející charakter památkové zóny.
 • Součástí jižní části vymezeného území je návrhem určená plocha pro novou výstavbu 10 rodinných domků (B4) na devastovaném území po bývalé zástavbě. Detailní regulační podmínky pro tuto výstavbu stanoví podrobná ÚPD, která bude pro tuto část zpracována.

OČ - 8

 • Území je v nejjižnější části města Bíliny, mezi stávajícími zahrádkářskými osadami pod Bořněm a Jenišovskou ulicí. Tvoří jej vlastně nejnovější zástavba rodinných domků ve městě, která dosud pokračuje.
 • Regulační podmínky této zástavby jsou dány ve zpracované dokumentací jednotným konceptem řešení celé lokality.

OČ - 9

 • Prostor je na Mosteckém předměstí, zhruba vymezen tratí, stávající trasou silnice I/13 a silnicí na Břežany. Původní zástavba je stabilizovaná, nedozná zřejmě podstatných změn.
 • Regulační podmínky pro potřebné opravy a rekonstrukce, budou vycházet z charakteru území a musí být konzultovány a doplněny o požadavky orgánů památkové péče (území je součástí návrhu městské památkové zóny ("B")).

OČ - 10

 • Území leží v jihozápadní části města, na Mosteckém předměstí. Je zhruba vymezeno silnicí do Břežan, hřbitovem, železniční tratí a severní stranou lesoparku Kyselka. Zástavbu tvoří převážně rodinné domky velmi dobré kvality, návrh předpokládá obnovu bývalého hotelu na svahu pod lokalitou domků.
 • Prostor je rovněž stabilizován, s novou výstavbou se v této části města neuvažuje. Regulační podmínky pro opravy a ev. rekonstrukce budou vycházet z charakteru území a okolní zástavby.
   

B. VŠEOBECNÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ - OV

s l o u ž í

 • převážně pro bydlení s možností umístění vybavenosti významem nad rámec daného území

f u n k č n í v y u ž i t í

dominantní

 • obytné budovy

vhodné

 • obchodní zařízení, veřejné stravování a nerušící služby a drobné provozy
 • zařízení církevní, kulturní sociální, zdravotní, sportovní a školská
 • malá ubytovací zařízení
 • odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
 • nezbytné plochy technického vybavení
 • příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové a MHD
 • zeleň liniová a plošná

vyjímečně přípustné

 • obchodní a kancelářské budovy
 • ubytovací zařízení
 • zařízení správní
 • zahradnictví
 • čerpací stanice pohonných hmot bez doprovodných provozů a jako součást parkingů a garáží
   

Všechna území, zařazená do této kategorie polyfunkčních území v Bílině, jsou tvořena převážně panelovou bytovou výstavbou. Jedná se o sídliště postavená v rámci KBV v různých typových soustavách, podle doby jejich výstavby. I když prostory trpí všemi neduhy sídlištní výstavby, od "dobové" urbanistické kompozice až po nedostatek parkovacích míst a nekvalitní devastovanou sídlištní zeleň, jsou svým způsobem stabilizovány a v dohledné době u nich nedojde k podstatným funkčním ani prostorovým změnám. Jedinou podstatnou změnou, která je bezpodmínečně nutná, a ke které by mělo dojít co nejdříve, je zahájení procesu humanizace těchto území.

OV - 1

Jedná se o prostor vymezený Teplickou ulicí a stávajícím tahem silnice I/13. Veškerou bytovou zástavbu tvoří panelové objekty nejstaršího sídliště ve městě, ve stavu odpovídajícím použité technologii a době výstavby. Na bydlení má nepříznivý vliv zejména intenzivní doprava po obou stranách vymezeného prostoru - koridor I/13, železnice, resp. Teplická ulice.

Součástí je i nově navrhovaná plocha pro výstavbu 15 b.j. v bytových domech (B7) na ploše areálu TSM.

Celé území je stabilizované, plošně ani funkčně zřejmě nedozná změn. Nutné budou opravy, částečně i rekonstrukce některých objektů. Regulační podmínky pro tuto činnost budou odvozovány z charakteru území.

Na nově navržený prostor pro b.j. je třeba zpracovat podrobnější dokumentaci.

OV - 2

Vymezené území je na Teplickém předměstí a tvoří jej zejména zástavba tří-čtyřpodlažních nájemných domů mezi ulicemi Teplickou a Studentskou a plocha s několika bytovými objekty na jižní straně Studentské ulice, pod Chlumem.

V tomto prostoru se nepředpokládá další výstavba ani intenzifikace.

OV - 3

Takto vymezené území tvoří obě sídliště Za Chlumem, která nedoznají zásadních funkčních změn.

S novou výstavbou se v tomto prostoru neuvažuje, návrh počítá pouze s doplněním ploch pro odstavování a parkování vozidel a především s rekonstrukcí veškeré sídlištní zeleně. Důležitým faktorem by mělo být i zahájení procesu humanizace tohoto území, jejíž podoba a postup musí být navržen v podrobnější dokumentaci.

OV - 4

Prostor vymezený ulicemi Pražská, Jenišovská a Bořeňská tvoří převážně bytové objekty sídliště Pražské předměstí, které mu dávají i jednoznačný charakter. Území má i značné plochy vybavenosti, které však v některých případech změnily konkrétní funkční náplň (jesle, MŠ).

V území není, kromě návrhu plochy pro výstavbu čerpací stanice pohonných hmot na jeho východním okraji a vybudování chybějících parkovacích ploch, žádný záměr na novou výstavbu.

V podrobnějším měřítku je nutno navrhnout v dalším stupni "humanizaci" tohoto prostoru.

OV - 5

Poslední z pěti území tohoto typu v Bílině, které představuje sídliště Újezd v jižní části města, vymezené ulicemi Alšova a Jižní, se v podstatě v ničem neliší od ostatních území stejné charakteristiky. Území je stabilizované, žádné podstatné funkční změny ani nová výstavba nejsou předpokládány. Vyjímku tvoří navrhovaná plocha pro hromadné garáže, jako řešení nedostatku parkovacích míst.

Obecné regulační podmínky, platné pro tuto kategorii polyfunkčních území budou detailně doplněny při přípravě jednotlivých investičních záměrů podle charakteru okolní zástavby.

 

C. všeobecné smíšené území - SV

s l o u ž í

 • bydlení a zařízení drobné výroby a služeb, které bydlení podstatně neruší

f u n k č n í v y u ž i t í

vhodné

 • obytné budovy
 • kancelářské a obchodní budovy
 • obchodní zařízení, veřejné stravování a ubytování
 • jiná zařízení drobné výroby a služeb
 • zařízení správní, církevní, kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská
 • odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
 • nezbytné plochy technického vybavení
 • příslušné komunikace pěší, cyklistické, motorové a MHD
 • zeleň liniová a plošná
 • čerpací stanice pohonných hmot jako součást garáží a parkingů

vyjímečně přípustné

 • čerpací stanice pohonných hmot bez doprovodných provozů
 • zábavní zařízení
 • zahradnictví

SV - 1

Území tvoří převážná část funkčních ploch za nádražím - pod Větrákem. Je vymezeno silnicí III.třídy do Braňan a železniční tratí. Výstavba je tvořena převážně bytovou zástavbou rodinného charakteru, ať už v izolované nebo řadové formě, do území jsou zahrnuty plochy výrobních služeb a areál zahradnictví.

Součástí je i navrhovaná plocha pro výstavbu 40 rodinných domků (B1), v západní části tohoto území, v přímé návaznosti na rodinnou zástavu u garážového dvora. Základní regulační podmínky pro tuto nově navrhovanou výstavbu jsou dány půdorysným rozvržením parcel, stavebními a uličními čarami a výškou zástavby v již zpracované studii , konkretizovány budou v příslušné podrobnější dokumentaci, kterou je nutno zpracovat. Pro zbývající část území platí regulační podmínky, které jsou dány jeho charakterem.

SV - 2

Jedná se o malý prostor trojúhelníkového tvaru po pravé straně silnice I/13 při vjezdu do města od Mostu. Zástavbu tvoří velký garážový dvůr a několik malých provozoven charakteru malého podnikání (pneuservis, kovovýroba, stavební údržba).

V území by výhledově mělo dojít k přestavbě jednotlivých provozoven a eventuelnímu jejich doplnění, resp. rozšíření na dosud volných plochách . Pro přestavbu, případné rekonstrukce a opravy, popřípadě novou výstavbu budou regulační podmínky odvozeny od charakteru území, s přihlédnutím k faktu bezprostřední blízkosti centrální historické části města a poloze v městské památkové zóně. Provozovny by měly mít výraznou architektonickou úroveň odpovídající své lokalitě a ekologickou nezávadnost technologií a provozu.
 

D. smíšené území městského jádra - SMJ

s l o u ž í

 • převážně pro umisťování obchodních, kulturních, správních a hospodářských zařízení

f u n k č n í v y u ž i t í

vhodné

 • obchodní, kancelářské a správní budovy
 • obchodní zařízení, veřejné stravování, ubytování a zábavní podniky
 • jiné nerušivé provozy drobné výroby a služeb
 • zařízení kulturní, sociální, zdravotní, církevní a školská
 • byty služební a byty majitelů zařízení
 • jiné byty podle regulačních plánů
 • odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
 • příslušné komunikace pěší, cyklistické, automobilové a MHD
 • zeleň liniová a plošná

vyjímečně přípustné

 • ostatní bydlení
 • čerpací stanice pohonných hmot

SMJ

Území zahrnuté do této kategorie tvoří převážně plochy historicky nejcennějšího osídlení Bíliny kolem středu města a plochy části Mosteckého předměstí. Hranice prostoru sleduje zhruba strany polygonu - jižní okraj autobusového nádraží, zimní stadion, křižovatka ulic Pražská a 5.května, trasa dopravního propojení Pražská - silnice I/13, kino , železniční trať, AN.

Celé území je součástí navržené městské památkové zóny, tvoří její podstatnou část. Původní historicky cenná zástavba s množstvím objektů v památkové péči (památkově chráněné, navržené k prohlášení za kulturní památku nebo v památkovém zájmu) však byla v několika případech velmi necitlivě a nevhodně doplněna novou zástavbou (Ředitelstvi DB, ubytovna).

V rámci tohoto prostoru je navrženo několik nových funkčních ploch, určených většinou pro nová zařízení vybavenosti - poměrně rozlehlá plocha podél propojovací komunikace ul. 5.května - sil. I/13, zatím bez specifikace využití a dvě plochy pro parkování. Kromě toho je navrhována přeložka Litoměřické ulice v prostoru pivovaru.

Základní regulační podmínky pro jakoukoli investiční činnost v tomto prostoru musí být bezpodmínečně v souladu s předmětem památkové ochrany a péče v památkové zóně.

Režim pro komplexní regeneraci a ostatní investiční činnosti v jednotlivých částech památkové zóny (A, B, C), vztahující se tedy i na území SMJ, požaduje :

v části "A", určující charakter památkové zóny

 • vhodně využívat a provádět regeneraci kulturních památek a jejich souborů, přiměřenými prostředky a úpravami zhodnocovat všechny městské prostory včetně zeleně
 • zachovat a postupně modernizovat objekty památkového zájmu, dotvářet charakter památkové zóny, zejména z hlediska citlivé opravy uličních front
 • novou výstavbu v měřítku původní zástavby realizovat v centru pouze v místech proluk po bývalé zástavbě, při respektování původních uličních čar
   

v části "B", dotvářející charakter památkové zóny

 • zajistit postupnou obnovu jednotlivých kulturních památek a objektů v památkovém zájmu, zachovat prvky prostorové a hmotové skladby
 • provádět údržbu a modernizaci architektonicky a stavebně hodnotných objektů a pečovat o jejich okolí, včetně zeleně
 • novou výstavbu řešit ve vhodném vztahu k současné zástavbě a hmotové skladbě města tak, aby nerušily panoramatické dálkové pohledy

v části "C", doplňující charakter památkové zóny

 • zajistit postupnou obnovu zeleně v území
 • přestavbu a dostavbu území řešit v prostorové a hmotové kompozici, navazující novou formou na prostředí památkové zóny

E. území nerušící výroby a služeb - VN

s l o u ž í

 • převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí

f u n k č n í v y u ž i t í

 • dominantní
 • nerušící provozy všeho druhu, sklady, skladovací plochy a veřejné provozy

vhodné

 • obchodní, kancelářské a správní budovy
 • byty služební a byty majitelů zařízení
 • čerpací stanice pohonných hmot
 • odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
 • nezbytné plochy technického vybavení
 • příslušné komunikace pěší, cyklistické, automobilové a MHD
 • zeleň liniová a plošná

vyjíměčně přípustné

 • kostely a motlitebny, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská
 • nákupní střediska
   

VN - 1

prostor zahrnuje rozsáhlé území v severní části města, na samé hranici zastavěného území. Jeho součástí je kromě několika výrobních areálů (Spec. stavby Most, Stavomontáže, Staveb. montážní družstvo, provozovna Jabl. skláren) i benzínová pumpa.

Návrhem jsou v tomto prostoru vymezeny čtyři plochy pro areály t.zv. podnikatelských aktivit - nové provozovny, plocha pro myčku u čerp. stanice PHM. Součástí je i část bývalých kasáren, kam jsou návrhem umístěny část provozy TSM, právě tak kotelna v ul. Čs. armády.

Hlavním regulátorem pro činnost a funkční náplň je striktní dodržení hygienických podmínek, použití stavebních objektů trvalého charakteru a dále dispozice areálu s parkovacími a zpevněnými plochami. Pro nově navrhované lokality výrobních provozoven musí být zpracovány podrobné regulační plány, kterými budou stanoveny konkrétní územní a stavební podmínky.

V rámci dispozičního řešení plochy P3 (umisťování jednotlivých provozoven, jejich dopravní napojení, atd.) je třeba striktně dodržet ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu nebo případný problém řešit jeho přeložkou.

VN - 2

Vymezené území tvoří malý prostor po pravé straně Litoměřické ulice a komunikace vedoucí do údolí Bézovky. Jeho část zabírá areál údržby a správy Agrostavu, v části je původní obytná zástavba nad zimním stadionem.

V takto vymezeném prostoru nedojde během návrhového období k podstatným změnám. Regulační podmínky pro nutné rekonstrukce, event. přestavbu budou odvozovány od charakteru území a stávající okolní zástavby a musí být konzultovány a doplněny o požadavky orgánů památkové péče (část území zasahuje do městské památkové zóny).

VN - 3

Území tvoří nově navrhovaná plocha pro areály podnikatelských aktivit (výroba a výrobně opravárenské služby) s možností výstavby rodinných domků pro podnikatele ve východní části města u sídliště Za Chlumem.

Regulační podmínky pro tuto novou výstavbu budou součástí podrobnější dokumentace (generelu), která pro lokalitu musí být zpracována.

 

G. území průmyslové výroby - VP

s l o u ž í

 • pro umístění areálů průmyslové výroby a služeb, převážně těch, které nejsou přípustné v jiných územích

f u n k č n í v y u ž i t í

 • dominantní
 • zařízení výroby a služeb všeho druhu, sklady, skladovací plochy a veřejné provozy, skládky, třídění odpadu

vhodné

 • čerpací stanice pohonných hmot
 • odstavná místa a garáže
 • nezbytné plochy technického vybavení
 • příslušné komunikace
 • zeleň liniová a plošná
 • stavební dvory a zařízení pro údržbu sítí a komunikací
 • nákupní centra

vyjímečně přípustné

 • byty služební, pohotovostní a majitelů zařízení
 • kostely a modlitebny, zařízení obchodní, kulturní, sociální, sportovní a zdravotní pro obsluhu území

VP - 1

Hranice tohoto polyfunkčního území tvoří v podstatě obalovou křivku nejrozsáhlejší územní koncentrace ploch ekonomické základny na severozápadě města, kterými jsou převážně závody a provozy účastněné na těžbě uhlí, na údržbě železnice a další malé areály. Jejich stávající územní uspořádání je kostrou návrhu nové územní struktury, jejímž základním prvkem je průmyslová zóna Bílina, vymezená na východní straně železnicí, na jihozápadě Důlní ulicí a na severozápadě silnicí Chudeřice - Břežánky.

Urbanistická hodnota zóny je dána její výhodnou polohou pro město, dopravním napojením na silnici i železnici , zainvestovaností a zejména možností postupného přebudování jejího ekonomického potenciálu.

Založení zóny by mělo být podřízeno následujícím zásadám :

 • respektovat možnost výstavby západního silničního obchvatu a také trasy návrhu železniční tratě Bílina - Ledvice - Duchcov
 • podpořit požadavky na přepravu po železnici, rekonstruovat stávající kolejiště a vlečkové systémy
 • vytypovat provozní soubory schopné strukturálních přeměn
 • nepočítat s další existencí neekonomických aktivit (bydlení, zahrádky)
 • preferovat umístění vhodných ekonomických činností, zejména těžkého strojírenství, hutní druhovýroby, malotonážní chemie, potravinářství, kontejnerová překladiště, atd.

Detailní regulační podmínky budou stanoveny v podrobnější dokumentaci. I když po dobu návrhového období zřejmě nedojde v tomto území k podstatnějším změnám, bylo by účelné, aby i dílčí investice (infrastruktura, doprava) byly realizovány s předpokládaným nadhledem v duchu výše uvedených zásad.

VP - 2

Zástavbu vymezené plochy na severu řešeného území, mimo zastavěné území města, tvoří závod 2. Dolů Bílina - pásová doprava a velký areál hromadných garáží.

Koncept návrhu předpokládá, že během návrhového období do roku 2005 nedojde k žádným podstatným změnám v tomto území, pro alespoň částečné zlepšení prostředí navrhuje jeho ozelenění z jižní strany.
 

H. zvláštní území sloužící oddechu - ZÚO

s l o u ž í

 • převážně rekreaci,

f u n k č n í v y u ž i t í

dominantní

 • zařízení sloužící rekreaci a oddechu, nenarušující podstatně přírodní charakter území

vhodné

 • odstavná místa sloužící potřebě funkčního využití
 • nezbytné plochy technického vybavení
 • nezbytné komunikace

vyjímečně přípustné

 • autokempinky
 • zařízení obchodní a veřejného stravování pro obsluhu území
 • malá ubytovací a sportovní zařízení pro obsluhu území
   

?O

Tvoří v podstatě celou východní část území těsně přiléhajícího k zastavěnému území města - prostory Bézovky a ?ižkova údolí, které slouží regeneraci duševních i fyzických sil místních obyvatel.

I když koncept návrhu nepočítá během návrhového období s podstatnými plošnými nebo prostorovými změnami v tomto prostoru, návrh výstavby dvou vodních nádrží na protékajících tocích dává základní předpoklady k budoucímu využití ve smyslu regulativů výše uvedených.
 

I. ostatní zvláštní (lázeňské) území - ZÚ

s l o u ž í

 • samostatně pro funkci, u území dominantní - lázeňství

f u n k č n í v y u ž i t í

dominantní

 • lázeňské

vhodné

 • odstavná místa a garáže sloužící potřebě funkčního využití
 • nezbytné plochy technického vybavení
 • příslušné komunikace
 • zeleň liniová a plošná

vyjímečně přípustné

 • ostatní doprovodné funkce, které svým množstvím ani provozem nenarušují charakter tohoto území
 • zřídelní závod
 • ubytovací a stravovací zařízení pro veřejnost
 • kulturní a sportovní zařízení pro obsluhu území
   

Území tvoří Lázně Bílina - Kyselka na jižním okraji města, včetně lázeňského parku a provozů zřídelního závodu.

Vzhledem k tomu, že území lázní je druhou podstatnou částí městské památkové zóny, je třeba veškerou investiční činnost podřídit požadavkům a regulím orgánů ochrany památek.
 

2.1.2. MONOFUNKČNÍ PLOCHY

Jsou charakteristické homogenitou jednoho typu funkce a v řešeném území sestávají z ploch

dopravy

veřejného vybavení

- sport
- zdravotnictví
- market

technického vybavení

areálů zemědělské výroby

vodních

zeleně

- zeleň větších komplexů
- zahrádkářské osady
 

2.2. SPECIFICKÉ REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Územní plán sídelního útvaru Bílina, zpracovaný na základě projednaných a schválených Územních a hospodářských zásad, se po projednání a schválení v městském zastupitelstvu v Bílině stane závazným podkladem pro řízení veškeré činnosti ve smyslu zákona č.262/1992 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Pro jeho praktickou použitelnost se podle vyhlášky č.377/1992 Sb. stanoví tyto specifické regulační podmínky :
 

SMĚRY ROZVOJE A VYMEZENÍ PLOCH PRO VÝSTAVBU

 • respektovat základní členění města a rozložení nejdůležitějších funkčních ploch
 • pro rozvoj všech funkcí využít především ploch a fondů v zastavěném území města
 • za hlavní rozvojové plochy považovat plochy návrhem vymezené, včetně rezerv
 • regenerací historického jádra a postupným posilováním odpovídající funkční náplně povýšit centrální část města na kvalitativně vyšší úroveň
 • v rámci dostaveb, rekonstrukcí a modernizace domovního fondu v historickém jádru města výrazně podporovat a posilovat funkci bydlení
 • založit v území perspektivní prvky nové struktury ekonomické základny pro stabilizaci velkých průmyslových závodů a pro rozvoj nových provozoven
 • respektovat statut městské památkové zóny a režim pro komplexní regeneraci historického jádra
   

BYDLENÍ, VYBAVENOST

 • pro rozvoj bydlení upřednostňovat především formu zkvalitňování cestou rekonstrukce a modernizace
 • umožnit rozvoj obytné funkce formou výstavby rodinných domků na navržených plochách
 • problémy panelových sídlišť řešit procesem humanizace
 • za směrné nutno považovat počty rodinných domků a bytových jednotek v jednotlivých nově navrhovaných lokalitách
 • pro realizaci výstavby rodinných domků a bytových objektů na navrhovaných plochách zajistit zpracování podrobnější dokumentace, zejména pro lokality s větším počtem navrhovaných objektů
 • výhledově prověřit a zvážit možnost využití volného pozemku polikliniky pro výstavbu některého zařízení sociálního charakteru (domov důchodců, dům sociální péče)
 • v co nejširší míře podporovat rozvoj občanské vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit především ve stávajícím fondu a na územním plánem vymezených plochách
   

DOPRAVA

 • rekonstruovat silnici I/13 v intravilánu města jako dvoupruh s přidruženými pruhy s tím, že celková šířka nepřekročí stávající parametry komunikace, a že odbočovací a řadící pruhy budou v prostoru křižovatek zřízeny na úkor přidružených pruhů
 • přeložit průtah silnice II/257 mezi ulicemi 5.května a Bořeňskou do nové trasy, situované do prostoru zahradních ploch za zástavbou Opletalovy ulice, včetně korekcí a úprav v oblasti Pražského předměstí
 • rozšířit vozovku a zřídit levý odbočovací pruh na silnici III/25319 u vjezdu do úpravny uhlí v Ledvicích
 • realizovat nové komunikační propojení z Chudeřic do Světce, které zpřístupní skládku průmyslového odpadu Chotovenka
 • vyloučit dopravu v křižovatce Břežanská - Mírové náměstí (pěší provoz)
 • realizovat komunikační propojení ?ižkovo nám. - autobusové nádraží (MHD, náhrada   za Břežanskou ulici)
 • vybudovat podjezd pod tratí ČD do Důlní ulice
 • uzavřít ulici u Jednoty pro kontakt s průtahem
 • vyčlenit křižovatku u nádraží pouze pro příjezd na parking a pro obsluhu
 • realizovat mimoúrovňové napojení Kyselky pod silnicí I/13 z ul. 5.května včetně dostavby čtyřpruhu ve směru na Most v prostoru úrovňové křižovatky u Kyselky
 • rekonstruovat křižovatku na Pivovarském náměstí
 • realizovat návrh pěší zóny v centru města v prostoru Mírového náměstí a ulic Břežanská, Komenského, Seifertova, Radniční a Zámecká
 • vybudovat přístupové MK k novým lokalitám RD
 • realizovat odlehčovací komunikaci v severní části města, přebírající část zátěže z ulice Čsl. armády
 • realizovat pěší a cyklistickou stezku podél toku řeky Bíliny a chodníku podél silnice III/25319 z Chotějovic do Ledvic
 • realizovat návrh odstavných a parkovacích ploch pro výhledový stupeň automobilizace
 • přetrasovat linky MHD v souvislosti s organizačními úpravami v centru města a zavést MHD do prostoru Kyselky
 • vybudovat oboustrannou čerpací stanici PHM na silnici II/257 při výjezdu z Bíliny u polikliniky
 • respektovat trasu obou variant východního obchvatu pro výhledovou realizaci jako územní rezervu do doby stanovení jeho definitivní trasy
 • uvažovat s případným zkapacitněním východního obchvatu silnice I/13 v kategorii čtyřpruhového uspořádání S 22,5/80
 • realizovat technická a organizační opatření (protihluková úprava oken, omezení jízdní rychlosti ap.) na Pražské ulici v etapě před realizací obchvatu
 • provést úpravu krytů vozovek na síti místních komunikací
 • podporovat záměr modernizace hlavní tratě a posílení osobní dopravy na trati ČD Most - Bílina -Teplice
 • respektovat návrh trasy železniční tratě Duchcov - Bílina přes Ledvice, jako územní rezervu

 

EKONOMICKÁ ZÁKLADNA

 • podporovat programový rozvoj "perspektivních" areálů EZ a dořešení jejich vazeb na vnější infrastrukturu
 • po ukončení provozu "neperspektivních " areálů neumožnit zakládání jiných průmyslových aktivit, ale podporovat změnu funkčního využití
 • vymezit a postupně naplňovat "průmyslovou zónu Bílina" jako nosný prvek nové kostry územní struktury ekonomické základny
 • dodržet urbanistické zásady pro založení "průmyslové zóny Bílina"
 • respektovat doporučené činnosti v nově navrhovaných areálech podnikatelských aktivit
   

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

pro zlepšení protipovodňové ochrany

 • zkapacitnit Bílinu od oprámu Marie pod Hostomice
 • zkapacitnit koryto Bouřlivého potoka od ústí do Bíliny po most u sklárny
 • Štrbický potok upravit návazně na regulované koryto

na území sídelního útvaru respektovat v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Bílina podmínky k zabezpečení ochrany minerální vody dané vyhláškou Sč KNV z 24.9.1985

 • realizovat v Bílině odkanalizování Kyselky 1. a Kyselky 2.
 • v návrhovém období zajistit likvidaci odpadních vod z Hostomic, Světce, Chotějovic na ČOV Bílina
 • realizovat nové vodní plochy ?ižkovo údolí a Chotovenku
 • u hlavních producentů odpadních vod zajistit třístupňové čištění
 • rozšířit vodojemy Štrbice a Úpoř a rekonstruovat rozvodnou síť v Chotějovicích a Úpoři
 • řešit otázky spojené se zásobováním užitkovou vodou na území SÚ Bílina; ekonomicky zhodnotit alternativy perspektivního využívání možných zdrojů /labský vodovod, využití řeky Bíliny nebo jejích přítoků)
 • vybudovat ve Štrbicích lokální ČOV
 • likvidaci odpadních vod z Úpoře řešit buď vybudováním lokální ČOV nebo převedením do Ohníče
   

ENERGETIKA, SPOJE

 • dodržovat základní energetickou koncepci území
 • pro vytápění využívat přednostně dodávkové teplo a zemní plyn
 • v tepelných zdrojích nezávislých na sítích využívat zásadně ekologická paliva
 • rozvojové plochy zásobovat dvojcestným způsobem (dálkové teplo - elektřina, zemní plyn - elektřina, elektřina - ekologické palivo nezávislé na zdrojích)
 • při detailním urbanistickém řešení ploch P1, P3, P4, B10 a B 9 respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu
 • držet územní rezervu a respektovat ochranné pásmo pro výstavbu vedení 400 kV Babylon - Chotějovice
 • respektovat územní rezervu pro rozšíření rozvodny Chotějovice (východní okraj rozvodny)
   

KRAJINNÁ EKOLOGIE, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • respektovat chráněné území přírody a systém významných krajinných prvků
 • v zastavěném území provádět aktivní úpravy k ozdravění ovzduší a zlepšení životního prostředí, zvláště rozšiřováním ploch zeleně
 • stanovit PHO všech průmyslových závodů
 • urychleně rekultivovat veškeré devastované plochy po ukončených báňských činnostech
 • vybudovat ochrannou zeleň u všech velkých průmyslových závodů
 • respektovat navržený systém ekologické stability, který bude závazným podkladem pro nové pozemkové úpravy
 • prosazovat doplňování zeleně, zejména ochranné
 • provést rekonstrukci a dosadbu zeleně v rámci "humanizace" panelových sídlišť
 • rekonstruovat lesoparky (Chlum, zámecký i lázeňský park)