Language

Územní plán sídelního útvaru Bílina – platný

Tento soubor dokumentů obsahuje kompletní územní plán města Bíliny včetně některých mapových podkladů.

 

Úvod

Mapy:
Organizace území
Širší vztahy
- malá
Širší vztahy - velká
 

Zadání úkolu
Důvody pro pořízení územního plánu
Vymezení řešeného území,základní podklady
Problematika řešeného území
Hlavní požadavky a cíle řešení
Splnění požadavků souborného stanoviska

Urbanistická koncepce

Veliká mapa
Zmenšená mapa
Funkční členění ploch, jejich vzájemné vazby
Ochrana kulturně historických hodnot
Seznam nemovitých kulturních památek

Bydlení

Ekonomická základna

Zadání a cíle řešení
Základní rozvojové předpoklady řešeného území
Kapacita ekonomické základny
Koncepce ekonomické základny
Urbanistický návrh ekonomické základny
Regulativy územního rozvoje ekon. základny
Příloha č. I - Urbanistická kategorizace ekon. základny

Doprava

Mapa
Úvod
Současný stav
Návrh dopravního řešení
Závěr

Energetika

Úvod
Současný stav zásobování energiemi
Základní energetická koncepce řešeného území
Rozvojové plochy, en. bilance a napojení na en. sítě
Ochranná pásma
Závěr

Krajinná ekologie, životní prostředí

Krajinná ekologie
životní prostředí
Vazba návrhu na souborné stanovisko

Návrh základních regulativů

Návrh hranice současně zastavěného území
Regulace

Demografie

Počet obyvatel a jejich rozložení ve městě
Definitivní výsledky sčítání k 3.3.1991
Pohyb za prací a výpočet pracovních příležitostí
Předpokládaný růst v ostatních obcích
Tabulky

Občanská vybavenost

Zařízení školství
Zařízení kulturní
Zařízení sportovní a tělovýchovná
Zařízení zdravotnická

Zemědělství a lesnictví

Zemědělství
Lesnictví

Vodní hospodářství

Mapa kanalizace
Návrh úpravy odtokových poměrů
Návrh zásobování pitnou vodou
Návrh zásobování užitkovou vodou
Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod
Závěr

Příloha:
  Celková potřeba pitné vody
  Potřeba pitné vody pro obyvatele a TOV
  Návrh kapacity vodojemů

Spoje

Mapy:
- malá
- veliká
Úvod
Telekomunikace
Radiokomunikace
Ochranná pásma
Závěr

Zábor ZPF

Trvalý zábor zemědělského půdního fondu
Sumář ploch pro trvalý zábor ZPF

Veřejně prospěšné stavby

 

- prosinec 1996 vedoucí projektant.
fa A - PROJEKT ing. arch. Jiří Adamczyk - garant úkolu, vedoucí projektant, urbanizmus

fa BUDINSKÝ

ing. Vladimír B u d i n s k ý - doprava
ing.
František H a v r á n e k - ekonomická základna

fa DAVID  ing. Luboš D a v i d - vodní hospodářství

fa ŠOBR  ing. Milan Š o b r - energetika, spoje

fa JEžEK RNDr. Jan J e ž e k - demografie , občanská vybavenost

fa BROžOVÁ ing. Ivanka B r o ž o v á - krajinná ekologie
životní prostředí , zemědělství a lesnictví

Jana K u p š o v s k á - kresličské práce