Language

Územní plán - Spoje

1. ÚVOD

Čistopis územního plánu sídelního útvaru Bílina byl zpracován na základě těchto podkladů:

  • průzkumy a rozbory provedené pro tento ÚP v lednu 1991
  • koncept územního plánu z června 1994
  • souborné stanovisko ke konceptu územního plánu z března 1996
  • informace STP Telekom a.s. TO Teplice
  • informace Správy radiokomunikací Praha a Ministerstva vnitra

2. TELEKOMUNIKACE

Celé řešené území z hlediska jednotné telekomunikační sítě spadá do místního telefonního obvodu (MTO) Bílina, který je součástí uzlového telefonního obvodu (UTO) Teplice. Z hlediska dalšího členění jednotné telekomunikační sítě spadá UTO Teplice do tranzitního tel. obvodu Ústí n.L.

Ve městě Bílina byly instalovány v roce 1996 dvě digitální ústředny. Tyto jsou stavebnicového typu a jejich kapacitu je dle požadavků možno rozšiřovat. Byl vytvořen spolu s realizací dálkového optického kabelu Ústí n.L. - Most základní předpoklad pro rozvoj moderní digitální technologie, která zaručí vyrovnání poptávky a nabídky po zavedení telefonu do roku 1998.

V roce 1996 byla dokončena kabelizace sídliště Teplické předměstí, Srbska, ulice 5. května a Pražského předměstí II. Následně (rok 1997) bude rozvoj sítě pokračovat v ulici Litoměřická, ?ižkovo údolí a Čapkova. Mostecké předměstí a celá západní část města bude kabelizována v roce 1998.

Podnikatelské aktivity v severní části města budou napojeny na ústřednu umístěnou na sídlišti Teplické předměstí.


Ostatní sídla řešeného území budou napojena na jednotnou telekomunikační síť následovně :

Světec, Úpoř, Hostomice
napojení na novou digitální ústřednu v Hostomicích (zprovoznění 8/97), která bude umístěna v budově Obecního úřadu. Rokem 1998 začne výstavba kabelové místní sítě

Štrbice
napojení na novou digitální ústřednu v Kostomlatech (MTO Kostomlaty p. M., zprovoznění v 8/97)

výstavba místní sítě bude realizována v roce 1997-98

Chudeřice, Chotějovice
v současné době jsou sídla napojena na nově vybudovanou ústřednu v Bílině (Teplické předměstí), výhledově budou sídla přepojena na ústřednu v Hostomicích (1998)

kabelová místní síť bude realizována po roce 1998

Přehled rozvojových ploch a jejich nároků na počet telefonních linek :

lokalita funkční využití počet linek
B1 46 RD 46
B2 15 RD 15
B3 60 b.j. v bytových domech 60
B4 10 RD 10
B5 3 RD 3
B6 3 RD 3
B7 16 b.j. v bytových domech 16
B8 6 RD 6
B9 3 RD 3
B10 25 RD 25
bydlení celkem   187
V1 čerpací stanice PHM 2
V2 čerpací stanice PHM 2
V3 mycí linka u čerp. stanice PHM 2
V4 celoměstská vybavenost 10
V5 vyšší občanská vybavenost 6
vybavenost celkem   22
P1 areál podnik. aktivit - max. 6 provoz. 12
P2 areál podnik. aktivit - max. 3 provoz. 6
P3 areál podnik. aktivit - max. 3 provoz. 6
P4 areál podnik. aktivit - max. 6 provoz. 12
P5 areál podnik. aktivit - max. 5 provoz. 10
areály podnik. aktivit celkem   46
úhrnem   255

Doly Bílina mají v řešeném území samostatnou telekomunikační síť, která byla zakreslena v grafické části průzkumů a rozborů této práce. Ústředna je umístěna v Chotějovicích.

 

3. RADIOKOMUNIKACE

Radioreléové trasy
Řešeným územím v současné době neprochází žádná radioreléová trasa. Výhledově se uvažuje s trasou RKS Milešovka - TKB Most, která bude provozovaná a.s. České radiokomunikace.

Příjem televizního signálu
Je zajištěn televizním převaděčem Bílina - Chlum ( ČT 1 a Nova, 30. a 6. kanál) a Hostomice (ČT 1 a Nova, 25. a 8. kanál). Dále do řešeného území zasahují televizní vysílače Buková hora (ČT 1 a Nova, 33. a 12. kanál), Plzeň - Krašov (Nova, 10. kanál), Chomutov - Jedlák (Nova, 52. kanál), okrajově pak Klínovec (Nova 38. kanál).

Perspektiva rozvoje sledování televizních programů spočívá v zavádění kabelové televize. Původní záměr fy Kabel plus rozvést po městě kabelovou televizi nebyl realizován. Záměr převzala firma TES Litvínov, která zavádí televizní systém, při kterém prakticky odpadnou výkopové práce ve městě. Signál většího množství televizních programů bude přenášen do objektů vzduchem (nutná přímá viditelnost na vysílač) a dále šířen domovním kabelovým rozvodem. Předpokládá se, že nejdříve bude tento systém zaveden v sídlištních celcích a následně v ostatních lokalitách města.

Příjem rozhlasového signálu
Příjem rozhlasového signálu v pásmech DV, SV a VKV je vyhovující. Postupně je převáděno vysílání VKV I do pásma VKV II (89 - 105 MHz). Další možnosti příjmu signálu budou záviset na privatizaci rozhlasových stanic.

4. OCHRANNÁ PÁSMA

telekomunikační kabely jsou chráněny ochranným pásmem 1 m na každou stranu od krajního kabelu

u radioreleových tras musí být zachována přímá viditelnost a u jejich koncových bodů je vymezeno ochranné pásmo o poloměru 500 m, kde nesmí být umístěn rušivý zdroj elektromagnetického vlnění

televizní převaděče jsou chráněny kruhovým pásmem o poloměru 30 m

5. ZÁVĚR

5.1. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

  • výstavba digitálních ústředny v Hostomicích
  • výstavba rozvodů místní telefonní sítě ve všech rozvojových plochách
  • výstavba místní telefonní sítě v sídlech Hostomice, Světec, Úpoř, Štrbice, Chotějovice
     

5.2. SPECIFICKÉ REGULATIVY

rozvojové plochy pro bydlení, podnikatelské aktivity a občanskou vybavenost 100%-ně telefonizovat