Language

Územní plán - Veřejně prospěšné stavby

Mezi veřejně prospěšné stavby jsou v návrhu územního plánu sídelního útvaru Bílina navrženy :

Stavby dopravního charakteru

 • vybudování obchvatové komunikace na východní straně města za účelem odlehčení dopravní zátěže u všech druhů automobilové dopravy, včetně zajištění dopravního spojení Louny - Teplice (týká se definitivní trasy, stanovené po zpracování všech potřebných podkladů a zapracované do ÚPn SÚ Bílina formou "Změn a doplňků") (1)
 • rekonstrukce městské části komunikace I/13 jako dvoupruhu bez zvětšení stávající celkové šíře komunikace (2)
 • přeložka trasy silnice druhé třídy II/257 do nové polohy podél Opletalovy ulice (3)
 • rozšíření vozovky silnice III/25319 Chotějovice-Ledvice a zřízení levého odbočovacího pruhu u vjezdu do úpravny uhlí (4)
 • realizace nového komunikačního propojení z Chudeřic do Světce, které zpřístupní skládku průmyslového odpadu Chotovenka (5)
 • vyloučení dopravy v křiž. Břežanská - Mírové náměstí (pěší provoz) (6)
 • propojení ?ižkovo nám. - AN (MHD, náhr. za Břežanskou ul.) (7)
 • uzavření ulice u Jednoty pro kontakt s průtahem (8)
 • vyčlenění křižovatky u nádraží jen pro příjezd na parking a pro obsluhu (9)
 • realizace podjezdu pod tratí do Důlní ulice (10)
 • rekonstrukce křižovatky na Pivovarském náměstí (11)
 • realizace pěší zóny v centru města, zahrnující Mírové náměstí a ulice Břežanská, Komenského, Seifertova, Radniční a Zámecká (12)
 • mimoúrovňové napojení Kyselky pod sil. I/13 z ul. 5.května (13)
 • realizace odlehčovací komunikace v severní části města, přebírající část zátěže z ul. Čsl. armády (14)
 • navržené odstavné a parkovací plochy pro výhledový stupeň automobilizace (15)

Stavby vodohospodářského charakteru

 • odkanalizování Kyselka 1. (řady z autokempu a lázní do čerpací stanice u Bíliny, čerpací stanice a výtlak do stoky A) (16)
 • odkanalizování Kyselka 2. (stoka G, stoka F, čerpací stanice a výtlak do stávající stoky v Kyselské ulici) (17)
 • čerpací stanice Hostomice (18)
 • výtlak na hlavní čerpací stanici (19)
 • čerpací stanice Chotějovice (20)
 • výtlak na hlavní čerpací stanici (21)
 • hlavní čerpací stanice (22)
 • výtlak na ČOV Bílina (23)
 • kanalizace a ČOV Štrbice (24)
 • ČOV Úpoř (nebo řad do Ohníče) (25)

Stavby energetiky a spojů

 • trafostanice včetně kabelových přípojek (101 - 106) (26)
 • kabelové propojení trafostanic na Mosteckém předměstí (27)
 • sloupová trafostanice včetně přípojky VN ve Štrbicích (28)
 • tepelný napaječ ze sídliště u nádraží směrem k sídlištím Pražské předměstí (29)
 • rozšíření NTL a STL plynovodů k navrhovaným lokalitám ve městě (30)
 • VTL regulační stanice (17) (31)
 • realizace VTL plynovodu DN 300, PN 40 Chudeřice - poliklinika (náhrada stávajícího DN 500, PN 25) (32)
 • výstavba digitální ústředny v Hostomicích (33)