Language

Územní plán - Zábor ZPF

Pro navrhovanou výstavbu rodinných domků, bytových objektů, objektů pro podnikání a vybavenosti celoměstského charakteru (vyšší občanská vybavenost), komunikací a dopravní vybavenosti (hromadné garáže, parkoviště), byly navrženy plochy, které byly v rámci projednávání konceptu územního plánu upřesněny a doporučeny zastupitelstvem města. V návrhu územního plánu jsou tyto plochy, které nejlépe splňují veškeré lokalizační požadavky pro jednotlivé druhy navrhovaných zařízení a objektů - podmínky kvalitního bydlení, vhodné umístění výrobních areálů mimo obytnou zónu, dobrá komunikační dostupnost, možnost napojení na infrastrukturu, atd., respektovány a proveden výpočet trvalého záboru zemědělského půdního fondu. Navržené lokality pro rodinné domky umožňují jejich výstavbu na větších parcelách a v příjemnějším prostředí (v rámci možností Bíliny).

Etapizace nebyla stanovena, navržené plochy jsou nabídkou Městského úřadu pro stavebníky a proto pořadí výstavby bude určeno až na základě požadavků zájemců o výstavbu.

Do trvalého záboru ZPF byly zařazeny pouze pozemky dotčené předpokládanou výstavbou v rámci návrhového období, rezervní plochy nejsou tabulkově vyhodnoceny. Právě tak není tabulkově vyhodnocen zábor pro navrhovaný silniční obchvat. Vzhledem k tomu, že není jednoznačně určena jeho definitivní trasa, jsou v návrhu uvedeny dvě jeho varianty, držené v prostoru jako územní rezerva.

Plochy pro bydlení jsou v Bílině navrženy na celkem 7,3536 ha zemědělské půdy, zábor ostatních ploch je 5,770 ha. V zastavěném území (koef. 0,2) je trvalý zábor 2,8347 ha, mimo zastavěné území pak 4,5189 ha. Pro objekty městské vybavenosti je trvalý zábor ZPF 0,8469 ha, ostatních ploch 1,1934 ha. Výrobní aktivity jsou na celkové ploše 7,3688 ha ZPF, z toho v zastavěném území 0,2660 ha, mimo zastavěné území 7,1028 ha. Zábor ostatních ploch je 1,6681 ha. Výstavba garáží a ploch pro parkování je předpokládána na ploše 1,8625 ha ZPF, ostatních ploch je 1,4420 ha. Zábor ZPF pro navrhované komunikace je 1,4312 ha, ostatních ploch pak 0,5038 ha.

Celkový zábor zemědělského půdního fondu pro navrhovanou výstavbu veškerých aktivit v Bílině je 18,863 ha, z toho v zastavěném území 4,7703 ha, mimo zastavěné území 14,0927 ha. Zábor ostatních ploch je 10,3843 ha, z toho v zastavěném území 6,1768 ha a mimo zastavěné území pak 4,2075 ha.

Vzhledem k tomu, že vhodné plochy pro výstavbu ve městě jsou již vyčerpány, bylo nutné nové plochy navrhnout na zemědělské půdě, z toho část na podle bonitovaných půdně ekologických jednotek nejkvalitnější půdě. Protože zdejší půdy jsou pod trvalým vlivem imisí, jsou znehodnoceny přítomností SO2, prašným spadem, těžkými kovy a dalšími škodlivinami, mělo by být jejich zařazení do nejvyšší kategorie přehodnoceno.

Návrhem není dotčena síť polních komunikací, pokud je navržená lokalita v místech polní cesty, bude sloužit jako obslužná komunikace se zpevněným povrchem a prostorem pro výsadbu doprovodné zeleně. Navrhované plochy nezasahují ani do odvodňovacích zařízení, místní vodoteče jsou rovněž mimo navrhované lokality.

Kvalita ploch pro výstavbu je určena kódem BPEJ (bonitovaná, půdně ekologická jednotka), stupněm přednosti v ochraně (nahrazuje dříve používané bonitní třídy) a třídou ochrany (přírodní stanoviště). Soubor těchto ukazatelů vypovídá o kvalitě a půdních poměrech vždy konkrétní lokality a je uveden v následující tabulce.

TRVALÝ ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Lokalita PBEJ Parcelní číslo     Zábor (ha)     Stupeň Kultura
          celkem v zast. úz. mimo zú.    
Tab. 1. - plochy pro bydlení (B)
B1 1 01 10 2093/1, 2101/3, 2101/4,

2103, 2109, 2114/2

    1,4794 - 1,4794 IV - 9 orná půda

sad

  ost. pl. 2101/2, 2104, 2093/3     2,4157 - 2,4157 - o
B2 1 37 45 1630/2     1,3314 1,3314 - VIII - 29 louka
B3 1 10 00 1661, 1651/2, 1653     0,3796 0,3796 - I - 2 orná půda
  ost. pl. 1660, 1652     0,0786 0,0786 - - o
  1 37 15 1651/2, 1653     0,8455 0,8455 - VIII - 28 orná půda
  ost. pl. 1652     0,0605 0,0605 - - o
  1 40 89 1651/2, 1653     0,335 - 0,335 VIII - 30 orná půda
  ost. pl. 1652     0,0089 - 0,0089 - o
  c e l k e m ZPF       1,5601        
B4 1 37 55 396, 394, 388     0,0668 0,0668 - VIII - 29 or. p., sad
  ost. pl. 399/1, 397, 398, 391, 390, 392/3     1,3175 1,3175 - - o
5 1 10 00 1676/2     0,2114 0,2114 - I - 2 orná půda
  ost. pl. 1305     0,182 0,182 - - o
B6 ost. pl. 1674/1     0,3922 0,3922 - - o
B7 ost. pl. 1689     0,416 0,416 - - o
B8 ost. pl. 1674     0,7056 - 0,7056 - o
B9 1 10 00 1671/1     0,3315 - 0,3315 I - 2 orná půda
B10 1 10 00 1671/1     2,373 - 2,373 I - 2 orná půda
B
c e l k e m
ZPF       7,3536 2,8347 4,5189    
  ost. pl.       5,577 2,4468 3,1302    
Tab. 2 - občanská vybavenost (V)
V1 1 01 00 407/1     0,32 - 0,32 II - 3 sad
V2 1 28 11 387     0,0308 - 0,0308 VII - 24 orná půda
  1 08 50 387     0,1012 - 0,1012 VI - 20 orná půda
V3 1 10 00 1683/126     0,0544 0,0544 - I - 2 orná půda
  ost. pl. 1683/3     0,0545 0,0545 - - o
V4 1 37 55 160/15, 160/5, 160/3     0,3405 0,3405 - VIII - 29 orná půda
  ost. pl. 160/1     0,5194 0,5194 - - o
V5 ost. pl. 1674, 1674/8     0,6195 - 0,6195 - o
V
c e l k e m
ZPF       0,8469 0,3949 0,452    
  ost. pl.       1,1934 0,5739 0,6195    
Tab. 3 - areály podnikatelských aktivit (P)
P1 1 10 00 1677     0,266 0,266 - I - 2 sad
  ost. pl. 3131     1,4186 1,4186 - - o
P2 1 10 00 1676/1     1,458 - 1,458 I - 2 orná půda
P3 1 10 00 1676/1     1,7411 - 1,7411 I - 2 orná půda
P4 1 10 00 1676/1, 1675/1     1,6562 - 1,6562 I - 2 orná půda
P5 1 10 00 1661     0,435 - 0,435 I - 2 orná půda
  1 37 15 1661, 1653, 1655, 1656/1     1,1195 - 1,1195 VIII - 28 orná půda
  ost. pl. 1654, 1660     0,2005 - 0,2005 - o
  1 37 55 1653, 1655, 1656/1     0,659 - 0,659 VIII - 29 orná půda
  ost. pl. 1654     0,049 - 0,049 - o
  1 40 89 1653     0,034 - 0,34 VIII - 30 orná půda
  c e l k e m ZPF       2,2475        
P
c e l k e m
ZPF       7,3688 0,266 7,1028    
  ost. pl.       1,6681 1,4186 0,2495    
Tab. 4 - komunikace (K)
K1 1 10 00 1671/1, 1676/1     0,8935 - 0,8935 I - 2 orná půda
  ost. pl. 1674/5     0,176 - 0,176 - o
K2 1 10 00 1671/1, 1676/1     0,1072 - 0,1072 I - 2 orná půda
  ost. pl. 1674     0,0323 - 0,323 - o
K3 1 10 00 1671     0,252 - 0,252 I - 2 orná půda
K4 ost. pl. 2270/3     0,165 0,165 - - o
K5 1 28 11 31, 29, 186, 187, 205     0,1785 0,1785 - VII - 24 sad
  ost. pl. 32, 201, 200, 204     0,1305 0,1305 - - o
K
c e l k e m
ZPF       1,4312 0,1785 1,2527    
  ost. pl.       0,5038 0,2955 0,2083    
Tab. 5 - hromadné garáže, parking (G)
G1 1 37 55 3     0,014 0,014 - VIII - 29 sad
  ost. pl. 166, 1, 4     0,2116 0,2116 - - o
G2 1 28 11 169     0,1987 0,1987 - VII - 24 sad
  ost. pl. 167, 168     0,336 0,336 - - o
G3 1 10 00 1682     0,0838 0,0838 - I - 2 sad
  ost. pl. 1683     0,0538 0,0538 - - o
G4 1 08 50 1908/2, 1908/1, 1911     0,6345 0,6345 - VI - 20 louka
  ost. pl. 1912/1     0,09 0,09 - - o
G5 1 10 00 1675/1     0,342 - 0,342 I - 2 orná půda
G6 1 10 00 1661     0,142 - 0,142 I - 2 orná půda
  1 37 15 1661     0,2823 - 0,2823 I - 2 orná půda
G7 ost. pl. 783, 786     0,3256 0,3256 - - o
G8 1 37 55 306/4     0,1652 0,1652 - VIII - 29 louka
G9 ost. pl. 1636     0,425 0,425 - - o
G
c e l k e m
ZPF       1,8625 1,0962 0,7663    
  ost. pl.       1,442 1,442 -    


SUMÁŘ PLOCH PRO TRVALÝ ZÁBOR ZPF

Lokalita Druh pozemku Zábor (ha)    
    celkem v zast. území mimo zast. ú.
B1 - B10 - plochy pro bydlení ZPF 7,3536 2,8347 4,5189
  ost. plochy 5,577 2,4468 3,1302
V1 - V5 - občanská vybavenost ZPF 0,8469 0,3949 0,452
  ost. plochy 1,1934 0,5739 0,6195
P1 - P5 - areály podnik. aktivit ZPF 7,3688 0,266 7,1028
  ost. plochy 1,6681 1,4186 0,2495
K1 - K5 - komunikace ZPF 1,4312 0,1785 1,2527
  ost. plochy 0,5038 0,2955 0,2083
G1 - G9 - hr. garáže, parging ZPF 1,8625 1,0962 0,7663
  ost. plochy 1,442 1,442 -
Bílina celkem ZPF 18,863 4,770 14,0927
  ost. plochy 10,3843 6,1768 4,2075