Language

Územní plán - Zemědělství a lesnictví

1. ZEMĚDĚLSTVÍ

Plochy zemědělské půdy jsou nerovnoměrně rozloženy, převažují na východním až jihovýchodním okraji řešeného území. Zbylá část je lesní půda, zastavěné území a území související s těžbou hnědého uhlí. Zemědělské půdy je cca 20% (882 ha) z  celkové rozlohy( 4385 ha), z  toho orné půdy je 10,3 %. Ostatních ploch je téměř 68 % z  celkové rozlohy řešeného území.

Zemědělská výroba je soustředěna do areálů ležících mimo řešené území. Po privatizaci zemědělství je řada původních objektů zemědělské výroby využívána k  jiným komerčním účelům. Pouze ve Světci je areál živočišné výroby a v  Bílině pak farma jatečních kuřat. Útlum zemědělské výroby se negativně projevil i ve využití ploch zemědělské půdy, řada pozemků zůstala ležet ladem, je zaplevelená a stává se pozvolna devastačním faktorem v  krajinném prostředí.

ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY

V  závislosti na snížení obhospodařovaných ploch zemědělské půdy došlo v  posledních letech i ke snížení rozsahu živočišné výroby. Poněvadž se řešené území nachází v  centrální části hnědouhelné pánve, se všemi negativními vlivy těžby na životní a přírodní prostředí, je nutné v  případě oživení zemědělství se specializovat spíše na produkci technických plodin, než potravinářských.

V  případě zřizování malých rodinných farem v  obcích je nutné stanovit včas obecními vyhláškami rozsah a množství chovaných hospodářských zvířat, aby nedocházelo ke střetům mezi zemědělstvím a obytnou funkcí. V  rámci povolování nových zemědělských objektů živočišné výroby je nutno vyžadovat předpokládané řešení likvidace chlévské mrvy a způsob jejího odvozu, včetně návrhu pásma hygienické ochrany kolem areálu.

Chov drobného domácího zvířectva lze stanovit v  rámci obecní vyhlášky tak, aby nebylo narušeno životní prostředí v  obcích a aby byla dodržována veterinární péče a hygienické normy pro chov zvířat. Součástí vyhlášky by měly být sankce za její porušování.

2. LESNICTVÍ

Veškeré lesní porosty - 6% jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení, t.zn. lesy postižené exhalacemi, které vyžadují odlišný způsob hospodaření - kategorie 3e. Hlavní funkcí v  těchto lesích není těžba dřevní hmoty, ale udržování současného stavu lesních porostů a jeho zlepšování. Veškerá činnost v  lesích se řídí lesním hospodářským plánem, který pro zdejší území má platnost do konce roku 1996. Poté bude nahrazen novým LHP, který je zpracován již na základě nového zákona o lesích, kde bude mj. větší zastoupení listnatých dřevin při obnově lesa. Pomalu se bude měnit dřevinná skladba lesa, jehličnaté monokultury se budou postupně nahrazovat smíšeným listnatým lesem. Tím bude docíleno lepší odolnosti dřevin vůči exhalacím.

Lesy v  okolí lázní Kyselka jsou v  kategorii lesů v  ochranném pásmu léčivých zdrojů, minerálních vod a lesy lázeňské. Lesní porosty zajiš?ují zároveň stabilitu svahů a ochranu proti erozi.

Druhová skladba lesa odpovídá stanovištním podmínkám, zastoupeny jsou lesy smíšené i listnaté, s  borovicí, modřínem, lípou, jasanem a javorem. Rozšířena je zde choroba dubových porostů - tracheomykóza, proti které zatím neexistuje ochranný prostředek. Vlivem špatného zdravotního stavu lesa dochází k  přemnožení lesních škůdců, chybí autoregulační schopnost oslabených lesních organizmů. Poškození lesních porostů je v  kategorii B, t.zn. s  předpokládanou životností 21-40 let.

Lesy jsou ve správě Lesů ČR, Hradec králové, se zastoupením Oblastního inspektorátu v  Teplicích. Větší část lesních porostů v  okolí Bíliny je v  majetku rodiny Lobkowitzů, kterým byla vrácena v  rámci restitučních nároků.