Language

Územní studie

ÚZEMNÍ STUDIE MĚSTA BÍLINA

Územní studie, ověřují možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území anebo jako  podklad k pořízení územně plánovací dokumentace (územního plánu nebo regulačního plánu)

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území.

Územní studie není na rozdíl od územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro územní rozhodování, je ale podkladem neopomenutelným a stavební úřad musí v územním řízení přihlížet k výsledku řešení územní studie.

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu POD CHLUMEM

Územní studie je zpracována v souladu s Územním plánem Bílina. Území prověřené územní studií je v územním plánu vymezeno jako plocha Z20, plocha se způsobem využití „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“. Územní studie je zpracována v měřítku 1:1000 a slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území podle § 25 stavebního zákona.

Územní studie pro lokalitu Pod Chlumem stanovuje jednotnou urbanistickou koncepci řešené lokality prostřednictvím závazných regulativů a vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů, veřejných prostranství, veřejné vybavenosti a pozemků dopravní a technické infrastruktury včetně napojení této lokality na dopravní skelet města.  

DOKUMENTACE ÚS POD CHLUMEM je k nahlédnutí:

V TIŠTĚNÉ PODOBĚ na Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zde:

Textová část

Grafická část:

 1. Hlavní výkres
 2. Výkres širších vztahů
 3. Zákres nad ortofotomapou
 4. Dopravní a technická infrastruktura
 5. Koordinační výkres
 6. Etapizace a návrh na dělení a scelování pozemků

 

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ

Územní studie je zpracována v souladu s Územním plánem Bílina. Území prověřené územní studií je v územním plánu vymezeno jako plochy Z13, Z16, Z17, Z18, Z19, Z60, P36, N04, N03 a N02.  Plochy se způsobem využití „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“,  „OS – tělovýchovná a sportovní zařízení“, „ZO – plochy ochranné a izolační zeleně“ a „DS – dopravní infrastruktura silniční“. Územní studie je zpracována v měřítku  1:1500 a slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území podle § 25 stavebního zákona.

Územní studie pro lokalitu Teplické Předměstí stanovuje jednotnou urbanistickou koncepci řešené lokality prostřednictvím závazných regulativů a vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů, sportovně rekreační činnost, veřejná prostranství, veřejnou vybavenost a dopravní a technickou infrastrukturu včetně napojení této lokality na dopravní skelet města. 

DOKUMENTACE ÚS TEPLICKÉ PŘEDMĚSTÍ je k nahlédnutí:

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí v TIŠTĚNÉ PODOBĚ na Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zde:

Textová část

Grafická část:

 1. Situace širších vztahů
 2. Situace – ortofotomapa
 3. ZÓNY - členění území
 4. Hlavní situace - CELKOVÁ
 5. Hlavní situace – SEVEROVÝCHODNÍ ZÓNA
 6. Hlavní situace – ZÓNA NAD LITOMĚŘICKOU UL.
 7. Hlavní situace – ZÓNA NAD BEZOVKOU
 8. Dopravní řešení - CELKOVÁ
 9. Prostorová regulace
 10. Návrh na dělení a scelováni pozemků
 11. Výkres etapizace
 12. Koordinační výkres – SV ZÓNA
 13. Koordinační výkres – ZÓNA NA LITOMĚŘICKOU UL.
 14. Koordinační výkres – ZÓNA NAD BEZOVKOU