Language

Územní studie

ÚZEMNÍ STUDIE MĚSTA BÍLINA

Územní studie, ověřují možnosti a podmínky změn v území a slouží jako podklad pro rozhodování v území anebo jako  podklad k pořízení územně plánovací dokumentace (územního plánu nebo regulačního plánu)

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území.

Územní studie není na rozdíl od územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro územní rozhodování, je ale podkladem neopomenutelným a stavební úřad musí v územním řízení přihlížet k výsledku řešení územní studie.

ÚZEMNÍ STUDIE pro lokalitu POD CHLUMEM

Územní studie je zpracována v souladu s Územním plánem Bílina. Území prověřené územní studií je v územním plánu vymezeno jako plocha Z20, plocha se způsobem využití „BI – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské“. Územní studie je zpracována v měřítku 1:1000 a slouží jako územně plánovací podklad pro rozhodování v řešeném území podle § 25 stavebního zákona.

Územní studie pro lokalitu Pod Chlumem stanovuje jednotnou urbanistickou koncepci řešené lokality prostřednictvím závazných regulativů a vymezení pozemků pro výstavbu rodinných domů, veřejných prostranství, veřejné vybavenosti a pozemků dopravní a technické infrastruktury včetně napojení této lokality na dopravní skelet města.  

DOKUMENTACE ÚS POD CHLUMEM je k nahlédnutí:

V TIŠTĚNÉ PODOBĚ na Městském úřadě Bílina, Odbor stavební úřad a životní prostředí – Úřad územního plánování, Břežanská 50/4 od pondělí do pátku dle rozpisu pracovní doby Městského úřadu Bílina.

V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ zde:

Textová část

Grafická část:

  1. Hlavní výkres
  2. Výkres širších vztahů
  3. Zákres nad ortofotomapou
  4. Dopravní a technická infrastruktura
  5. Koordinační výkres
  6. Etapizace a návrh na dělení a scelování pozemků